Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la instal·lació de comptadors (ref. BDNS 606818).

Núm: 11/2022Data: 25 de maç de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la instal·lació de comptadors (ref. BDNS 606818).
DOGC: 8633, de 24/03/2022
Resolució: ACC/3979/2021, de 21 de desembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Organismes:

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu base reguladora 3)
 
Els ens locals de Catalunya titulars del servei d’abastament d’aigua i els ens locals o agrupacions d’ens locals que prestin el servei d’abastament d’aigua o que executin l’actuació a la qual s’adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.
Sol·licitud:
(vegeu punt 4 de la convocatòria)

A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
formulari específic:
CAA002 – Implantació sistemes control cabals abastament en alta
 
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 4)

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


24 de maig de 2022
Objecte: les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d’ens locals, derivades de l’execució de les actuacions d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, que garanteixin una informació precisa sobre el consum o utilització d’aigua als sistemes d’abastament en alta, i que es relacionen a continuació:

– La implantació i posada en servei de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits de regulació dels sistemes d’abastament en alta, incloent-hi l’obra civil necessària, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicada a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

– La implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurats, i l’adquisició del programari de tractament de les dades, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Als efectes d’aquesta convocatòria, es considera sistema d’abastament en alta el conjunt d’instal·lacions destinades al subministrament d’aigua format per la captació (entesa com a pou, assut, presa, connexió a xarxa regional o a xarxa en alta), la planta de tractament, el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permeten el transport del recurs, des de la captació fins al dipòsit principal de distribució per a cada nucli del sistema d’abastament. També es consideren sistemes en alta les connexions entre nuclis de població independents, segons la terminologia emprada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i pel Nomencat de l’IDESCAT. S’inclou en aquest darrer supòsit la connexió d’un nucli a la xarxa en baixa d’un altre, si aquesta és la millor solució des d’un punt de vista tècnic i econòmic.

No són objecte de subvenció:
a) La instal·lació de comptadors que serveixin només per al control intern de processos en instal·lacions de tractament d’aigua.
b) La instal·lació de comptadors fora de l’àmbit considerat com a sistema d’abastament en alta.
c) La instal·lació de comptadors en aquelles captacions previstes a les actuacions que han estat beneficiàries de subvenció en el marc d’alguna de les convocatòries de subvencions vigent de l’Agència Catalana de l’Aigua adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
e) El cost d’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució de l’actuació proposada.

(vegeu la base reguladora 1)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15