CP ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix inlingua Calella Adreça C/ Bruguera 269-279 Data d’inici 13-12-2019 Data de finalització 15-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00h Total d’hores 800 hores Requisits d’accés

– Està inscrit com a demandant d’ocupació al SOC
– Edat mínima 16 anys
– Graduat d’ESO o equivalent o realitzar les proves de competències clau de nivell 2
– Nivell d’anglès A2
– Competències bàsiques digitals

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat de nivell 2 Termini d’inscripció 10/12/2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar

– DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Currículum Vitae
– Còpia titulació acadèmica (mínim graduat ESO o equivalent) o demanar hora per fer la prova de competències clau Nivell 2
– Prova de nivell d’anglès (www.inlinguacalella.es/test) o certificat d’anglès nivell A2

Més documentació Certificat de professionalitat ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client