CURS DE PALETA / CP NIVELL 2

Nom de l’entitat Fundación Laboral de la Construcción Enllaç a l’acció https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos/detalle/eocb0108-fabricas-de-albanileria-14 Sector/especialitat professional CONSTRUCCIÓ Municipi on es realitza el curs/acció BADALONA Nom del centre on s’imparteix Fundación Laboral de la Construcción Adreça AVDA. DE LA COMUNITAT EUROPEA, 32 Data d’inici 07-05-2020 Data de finalització 05-10-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dates orientatives. DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 14:00H Total d’hores 490 Requisits d’accés

Per a accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat dels nivells de qualificació professional 2 els alumnes hauran de complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir.

c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.

d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.

e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

f) Tenir les competències clau necessàries d’acord amb el recollit en l’annex IV d’aquest reial decret, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Article 20. Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, (BOE Núm. 69, de 21 de març de 2013).

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMES APROFITAMENT Termini d’inscripció FINS A MITJANS DE MARÇ Com s’ha de fer la inscripció? Entregar documentació o bé en persona a la nostra oficina o bé per e-mail a cllorente@fundacionlaboral.org Documentació a lliurar
  • Complimentar fitxa d’inscripció.
  • Còpia DNI/NI.
  • Còpia dardo INEM.
  • Còpia títol formació.
Més documentació Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes, cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.