Documentació per a sol·licitar el bo social elèctric

Volant d’empadronament col·lectiu (també conegut com padró col·lectiu)

A qui s’ha de demanarA qui s’ha de presentar?Quan s’ha de presentarComentarisS’ha de signar?
Truca al teu ajuntament, pregunta com aconseguir-lo i demana si cal presentar cap més documentació apart del teu NIF/NIE. Potser hauràs de demanar cita prèvia, omplir una instància o, tant de bò, simplement personar-te en qualsevol moment.A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaSempreSi ja en tens un però té una antiguitat superior a 3 mesos, l’hauràs de renovar.

Compte: no serveix el padró ni individual (encara que visquis sol) ni l’històric. Assegura’t que sigui el col.lectiu.
NO
A qui s’ha de demanarA qui s’ha de presentarQui l’ha d’obtenirS’ha de signar?
Demana, per telèfon, cita prèvia a l’oficina de l’agència tributària que tinguis més aprop. N’hi ha a Badalona (933 84 62 14), Mataró (937 99 35 61) i Arenys de Mar (937 92 44 30). Quan vagis a l’oficina, digues que vens a que t’emetin el certificat d’imputacions pel bo social.A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaHauran d’obtenir el certificat d’imputacions tots aquells que apareixen al padró col.lectiu que no hagin fet la declaració de renda de l’any anterior.NO
A qui s’ha de demanarA qui s’ha de presentarQui l’ha de presentar?S’ha de signar?
Demana’l a serveis socials del teu ajuntament.A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaHauràs de presentar tants fulls de declaració responsable com persones apareguin al volant d’empadronament col.lectiu amb 18 anys o més i que siguin solteres, vídues o separades/divorciades. Si ningú del padró cumpleix cap d’aquestes condicions, no cal presentar res.Haurà d’anar signat per la/les persona/es que presenta/en la declaració responsable.
A qui s’ha de demanar A qui s’ha de presentar Quan s’ha de presentar Comentaris S’ha de signar?
Demana’l a serveis socials del teu ajuntament. A l’oficina de la teva companyia de la llum més propera Només en el cas que o bé el titular de la factura de la llum i/o bé alguna de les persones que apareixen al padró tinguin una o vàries de les següents circumstàncies: una discapacitat reconeguda del 33% o més, un grau II o III de dependència reconegut (no serveix que tan sols estigui demanat, ha d’estar concedit), ser família monoparental, víctima de violència de gènere i víctima de terrorisme. 

Qualsevol d’aquestes circumstàncies ha d’haver estat reconeguda legalment. És a dir, si tan sols heu sol.licitat el reconeixement però encara no us l’han concedit, no serveix.

Per últim, porteu a serveis socials del municipi (si no ho heu fet amb anterioritat) el document/carnet que reconeix allò que manifesteu. Per exemple: si dieu que sou família monoparental, porteu a serveis socials el carnet de família monoparental o bé l’escrit del Departament de Drets Socials de la Generalitat on us reconeixen la monoparentalitat.

Qualsevol
d’aquestes circumstàncies ha d’haver estat reconeguda legalment. És a dir, si
tan sols heu sol.licitat el reconeixement però encara no us l’han concedit,
no serveix.
NO
A qui s’ha de presentarQuan s’ha de demanarComentarisS’ha de signar?
A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaSempreHauràs de presentar de tots els llibres de família que siguin necessaris per a demostrar el vincle familiar entre totes les persones que apareixen al volant d’empadronament (a excepció de què no siguin familiars). 

Si no tens llibre de família, pots presentar partida/es de naixement i/o certificat/s de matrimoni.
NO
A qui s’ha de presentarQuan s’ha de demanarComentarisS’ha de signar?
A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaSempreDe tots els que apareguin al volant d’empadronament majors de 14 anys. Els que siguin menors de 14, si tenen NIF/NIE, també l’hauran de presentar (si no el tenen, no passa res).
Si al volant d’empadronament hi apareix algun familiar del sol.licitant del bo social major de 14 anys que només té el passaport (és a dir, no te NIF/NIE), no cal que presentis la sol.licitud de bo social perquè directament no el concediran. 
NO
A qui s’ha de presentarQuan s’ha de demanarComentarisS’ha de signar?
A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaNomés si el titular de la factura de la llum forma part d’una família nombrosa.El carnet ha d’estar en vigor (no pot estar caducat).

En cas que es concedeixi el bo social per familia nombrosa, el bo estarà en vigor fins l’expiració del títol de família nombrosa.
NO

Fotocòpia del document del Ministeri de Seguretat Social on informa que se li concedeix l’ingrés mínim vital a alguna de les persones que apareix al volant d’empadronament

A qui s’ha de presentarQuan s’ha de demanarComentarisS’ha de signar?
A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaNomés si o bé el titular de la factura de la llum o bé algun familiar percep l’ingrés mínim vital.No serveix si o bé el titular de la factura de la llum o bé algun familiar cobra la Renda Garantida de Ciutadania, ha de ser expressament l’ingrés mínim vital. NO

Si TOTS els membres del volant d’empadronament col.lectiu són PENSIONISTES

A qui s’ha de presentarQuan s’ha de demanarS’ha de signar?
A l’oficina de la teva companyia de la llum més properaNo cal presentar res. Però és important que comenteu aquesta situació amb la persona que us atengui a la vostra companyia de la llum.NO