Documentació que cal presentar

Cal que tots els impressos estiguin degudament complimentats

2. Autorització per a sol·licitar dades a organismes oficials (MODEL 2) de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència


3. Declaracions responsables dels sol·licitants de les subvencions per al pagament del lloguer (MODEL 3)


4. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació.


Documentació de les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència:


5. Els DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE


6. Certificat o volant de convivència actualitzat de l’adreça on viu (Ajuntament)


7. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels membres majors de 16 anys:


1. Declaració de l’impost sobre la renda de l’any 2013 o Certificat d’imputacions 2013 de l’Agència Tributària (AEAT) + l’informe de la vida laboral actual (Seguretat Social telf. 901 50 20 50).


+ (si s’escau)


2. Declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals que no puguin justificar els ingressos + informe emès pels serveis socials si tots els ingressos de la unitat de convivència s’acrediten mitjançant una declaració responsable.


3. Es podran justificar els ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en la seva situació laboral


8. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Els contractes signats a partir de l’1 de juny de 2013 ingrés de la fiança al INCASÒL o CAMBRA DE LA PROPIETAT.


9. TOTS els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2015, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.


10.Altra documentació:


a. Certificat ICASS


b. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària


c. Víctima de terrorisme o d’amenaçat


d. Títol de família nombrosa vigent.


e. Títol de família monoparental vigent


f. Documentació acreditativa de ser persona jove extutelada.


g. Documentació acreditativa de ser subjecte del Pla de protecció internacional de Catalunya.


h. Documentació acreditativa en cas d’haver patit maltractaments