El Comissionat del Litoral vol actuació coordinada del territori i suport tècnic especialitzat per abordar el projecte de preservació de la costa del Maresme

 

El Comissionat per a la Preservació del Litoral del Maresme, format per representants de tots els grups comarcals i la Plataforma Preservem el Litoral, va mantenir ahir una reunió per analitzar la pèrdua de platges i les actuacions a emprendre. Dues conclusions: Cal una actuació coordinada i és necessari disposar d’assessorament especialitzat que permeti prendre decissions avalades per informes tècnics. En aquest sentit, el Consell Comarcal, tot i no tenir competències en la façana litoral, ja s’ha ofert per dinamitzar punts de trobada municipal que permetin que, en paraules del president Miquel Àngel Martínez i Camarasa, “el territori enforteixi el seu posicionament amb una única veu”. En aquest sentit, es convocarà una reunió amb tots els ajuntaments de municipis costaners i es posarà sobre la taula la necessitat de contractar una assessoria tècnica especialitzada.

Els acords presos pel Comissionat per a la Preservació i Gestió del Litoral del Maresme són els següents:

  • 1.- Reconèixer que, tot i que els problemes derivats de la deficient gestió del litoral de la comarca en les últimes dècades tenen un origen comú, les solucions que considerem adequades han de basar-se en la premissa de l´existència de duess zones clarament diferenciades:

*Zona nord (entre Arenys i Blanes): per les seves característiques demana solucions dirigides a recuperar una  dinàmica  litoral sostenible que, de forma natural , asseguri  un bon funcionament de les aportacions naturals de sorra al mar, a través, essencialment d ‘un bon funcionament de la Tordera.


*Zona sud (entre Arenys i Montgat): com a conseqüència de les successives actuacions urbanístiques (eliminació de les rieres, construcció de ports, etc), no admet  un pla  d´acció realista encaminat a restaurar una dinàmica litoral satisfactòria i, per tant, les solucions hauran de venir a través d´intervencions d´enginyeria respectuoses amb el medi.


D´altra banda, un enfoc raonable del problema ens convida  a admetre que les principals forces actuants en la zona sud (Ministeri, Generalitat i Ajuntaments), tot i que descoordinadament, aposten, amb matisos,  per desenvolupar el Pla aprovat pel Ministeri de Fomento basat en l´estudi i les propostes de la Universitat Politècnica de Catalunya).

  • 2.- El Consell Comarcal manifesta la seva voluntat de promoure una actuació coordinada entre tots els municipis afectats de la comarca que reculli també les aportacions valuoses de les entitats socials implicades. No obstant això el Consell Comarcal manifesta algunes limitacions que condicionen la seva actuació: competencials, estructurals i econòmiques.

Avaluant la situació i les possibilitats de contribució del Consell Comarcal s’acorda que, seguint el model  del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme, la Presidència del Consell Comarcal proposarà al Consell d´Alcaldes i al Plenari del Consell la contractació amb fons provinents dels municipis amb litoral, d´un Servei Tècnic d´Assessoria (preferiblement d´àmbit universitari) amb les següents finalitats:


a) Revisar críticament els projectes del Ministeri amb repercussió a tota la costa del Maresme i informar al Comissionat.

b) Intentar crear un canal d´interlocució amb els responsables dels projectes.

c) Fer propostes al Comissionat i , si la urgència ho aconsellés, directament als òrgans de govern del Consell Comarcal  relacionades amb les actuacions que es detectin.

d) Fer el seguiment de l´execució dels compromisos legals dels ports de la comarca en relació a la dinàmica litoral.

e) Connectar amb la Taula per a la Defensa de la Tordera per tal d´incorporar el Consell Comarcal en aquest àmbit de treball.

f) Preparar un document marc d´actuacions que abasti tot el litoral de la comarca.