El Consell d’Alcaldes

La composició i el funcionament del Consell d’Alcaldes està regulat pel ROC (Reglament d’Organització Municipal). Es defineix com “un òrgan necessari i consultiu del Consell Comarcal del Maresme, integrat

pels/les alcaldes/esses dels municipis de la comarca i ha d´ésser convocat pel/la President/a del Consell

Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d´interès per als municipis o

afectin al territori, abans de sotmetre-les a l´aprovació del ple, d´acord amb el que s´estableix en el

present reglament orgànic”

 ATRIBUCIONS I COMPETÈNCIES:


El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal del Maresme propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:  • a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.

  • b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.

  • c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.

  • d) Els plans sectorials comarcals

  • e) La modificació dels límits comarcals

  • f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

  • g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.
REGLAMENT JURÍDIC


El Consell d’Alcaldes serà presidit pel/la President/a del Consell Comarcal i s’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel/la President/a del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del

Ple del Consell Comarcal o d’una tercera part dels/les alcaldes/esses que integren el consell d’alcaldes.


L’assistència a les reunions del Consell d’Alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un/a tinent/ta d’alcalde, o, si no n’hi ha en un/a regidor/a. L’assistència

del/la President/a del Consell Comarcal no serà delegable.


Les sessions del Consell d’Alcaldes s’iniciaran amb la lectura del document que estableixi el posicionament de la Presidència del Consell Comarcal i es continuarà amb la lectura de les propostes alternatives que hagin fet arribar els/les alcaldes/esses amb una antelació mínima de dos dies a la reunió i que no estiguin d’acord amb el posicionament de la Presidència. Seguidament el/la President/a posarà les diferents propostes a votació dels diferents alcaldes, entenent-se que la proposta que tingui l’acord majoritari dels presents serà la que es farà arribar al Consell Comarcal com a posició no vinculant d’aquest òrgan consultiu.


CONVOCATÒRIAEl Consell d’Alcaldes serà convocat amb una antelació mínima de cinc dies a la data prevista per a la seva celebració i aquesta convocatòria anirà acompanyada de l’Ordre del Dia i de còpia de la documentació adient sobre els assumptes a tractar.


COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL D’ALCALDESPer acord adoptat en el sí del Consell d’Alcaldes es podrà instituir una Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes que estarà integrada per un mínim de cinc i màxim de deu alcaldes/esses de municipis de la

comarca representatius de totes les forces polítiques del Maresme i pel/la President/a del Consell Comarcal que la presidirà. La Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes tindrà les atribucions que acordi el Consell d’Alcaldes que no podran afectar a les que aquest òrgan essencial te conferides per l’article 19 del TR-LOCC i que es recullen a l’article 70 d’aquest Reglament Orgànic.
CONSELL D’ALCALDES