El Maresme posarà en marxa el curs vinent un pla de prevenció i control de l’absentisme escolar

El Maresme s’ha dotat d’un Pla d’Absentisme Escolar que cada ajuntament podrà adaptar a les seves necessitats i que té com a objectiu establir uns protocols consensuats per prevenir i controlar els casos d’alumnes que, sense motiu justificat, no assisteixen a classe.


S’entén per absentisme escolar “Totes aquelles absències reiterades o sovintejades sense justificar, o la manca total d’assistència d’un alumne en edat obligatòria (6-16 anys) al centre educatiu al qual està matriculat. De la mateixa manera es pot considerar com absentisme un alumne de 6 a 16 anys que, tenint l’obligació d’estar escolaritzat, no es trobi matricular a cap centre (desescolarització)”

La manca de criteris homogenis i consensuats entre els professionals que intervenen en la prevenció, detecció i actuació d’aquests casos ha fet que els educadors i educadores del Maresme hagin elaborat un Pla per combatre l’absentisme escolar a la nostra comarca. Es tracta d’un document marc que pot servir de base per al desenvolupament dels plans d’actuació locals per aquells municipis que encara no s’hagin dotat d’aquest instrument i que estableix criteris comuns de prevenció i actuació ràpida amb l’objectiu de reduir les taxes d’absentisme.

D’entrada, estableix 4 tipologies d’absentisme escolar: esporàdic, regular, crònic i total i les aplica a primària i a secundària. També s’estableix una metodologia de treball dels diferents agents implicats: centres educatius (infantil, primària i secundària), equips d’atenció psicopedagògica, serveis bàsics d’atenció social, policia local, tècnics/ques d’educació, famílies i inspecció educativa. I es descriu el circuit d’intervenció.

El Pla també incorpora diferents models de fitxes i documents pràctis de treball per als professionals.

El Pla d’Absentisme Escolar del Maresme s’ha presentat avui davant de més d’un centenar de professionals. Durant les properes setmanes s’avaluarà per part de totes les parts implicades i al mes de setembre es començarà a aplicar. La idea és que cada curs es pugui revisar i actualitzar.