Els usuaris aproven amb nota els serveis de menjador i transport escolar que ofereix el CCM

Un dels objectius marcats pel Consell Comarcal del Maresme per a aquest mandat és vetllar per la qualitat dels serveis que presta. És per això que fa quatre mesos es va posar en funcionament el Servei de Control de Qualitat que té com a funció analitzar el grau de satisfacció dels usuaris/es i detectar possibles mancances en la prestació dels serveis per tal de millorar-los. Els primers serveis analitzats han estat els de menjador i transport escolar. En tots dos la puntuació aconseguida ha estat força positiva.


Servei de menjador escolar

El Consell Comarcal del Maresme gestiona el menjador escolar de 21 centres educatius de la comarca (9 instituts d’educació secundària i 12 centres d’ensenyament infantil i primària). A tots ells se’ls ha passat una enquesta perquè valoressin el servei des de sis àmbits: la puntualitat, la higiene, el monitoratge de menjador, el monitoratge de lleure, la relació amb el concessionari i la relació amb el Consell Comarcal. El 75% dels centres han contestat l’enquesta.

El 87% dels centres educatius perceben com a “bona” o “molt bona” la qualitat global que s’ofereix en el servei de menjador escolar, mentre el 13% restant troba “suficient” la qualitat prestada pel seu menjador escolar.

De tots els àmbits analitzats, el millor puntuat pels centres docents ha estat el referent a “la puntualitat” amb una valoració de 4,44 sobre un màxim de 5 punts. El “Servei educatiu i social” també ha obtingut una valoració força positiva. Més del 90% dels centres enquestats considera “bo” o “molt bo” el servei que ofereixen els monitors de menjador. Pel que fa a la relació amb l’empresa concessionària (Cuines Serhs) obté una puntuació mitjana de 4,36 sobre 5 i la relació amb el Consell Comarcal obté un 4,25 sobre 5.

Els àmbits que presenten un grau de satisfacció més baix són el servei de lleure i els espais utilitzats que obtenen una puntuació respectivamente de 3,69 i 3,53 sobre una màxima de 5. Pel que fa al servei de lleure, les principals causes d’insatisfacció es detecten en el tipus d’activitats que es realitzen i en el tipus de material de lleure emprat. En relació amb els espais, alguns dels centres opinen que els equipaments existents en els espais dels menjadors escolars estan malmesos i que haurien de renovar-se, és el cas de cadires, taules i altres materials més específics com frigorífics, fregidores i rentavaixelles.

Com a demanda per al curs vinent, el 30% dels centres educatius reiteren la necessitat d’incrementar la ràtio de monitors de menjador.

Per a consultar l’Informe sobre els resultats obtinguts a l’enquesta de satisfacció de menjadors escolars del Consell Comarcal del Maresme, Cliqueu aquí

Transport Escolar

El Consell Comarcal del Maresme gestiona el transport escolar de 42 centres educatius: Instituts de secundària, centres d’educació primària i infantil, privats i concertats, i centres d’educació especial. A tots ells se’ls ha enviat una enquesta estructurada en set eixos bàsics: puntualitat, estat del vehicle, servei d’acompanyament, conducció i tracte amb els usuaris, relació amb l’empresa concessionària i relació amb el Consell Comarcal. Han contestat més del 70% dels usuaris.

Segons les dades obtingudes, el 50% dels centres educatius perceben com a “bona” la qualitat que s’ofereix en el servei de transport escolar. El 21% consideren que la qualitat és “molt bona”, el 25% la consideren “suficient” i el 4% restant la qualifiquen d’insatisfactòria.

De tots els eixos analitzats, el millor puntuat pels centres ha estat “la relació amb el Consell Comarcal” que obté una valoració mitjana de 4,15 en una escala màxima de 5. Més del 50% dels enquestats consideren globalment com a “molt bo” el treball de gestió que realitza el CCM.

L’eix que defineix la relació amb l’empresa de transport i el que avalua el servei d’acompanyants també obté uns resultats globals molt positius. La puntuació mitjana obtinguda es troba al voltant de 4 punts sobre un màxim de 5. L’eix que presenta un grau de satisfacció més baix és el que fa referència a l’estat del vehicle. A l’entorn d’un 10% dels centres enquestats perceben l’estat dels autobusos com a insuficient.

Pel que fa al servei que presten les empreses de transportistes, la valoració és “bona”, tot i que hi ha diferències de percepció de la qualitat depenent de l’empresa que realitza el servei. Així, l’Empresa Casas és la que aconsegueix una millor valoració. Més del 75% dels usuaris de Casas qualifiquen amb un “molt bé” aspectes com la puntualitat o el tracte amb els centres. En altres temes com la conducció, el servei d’acompanyants o la relació amb el Consell Comarcal també obté les valoracions més altes. El percentatge més baix es presenta al paràmetre de medició de l’estat del vehicle.

Pel que fa a l’empresa Autocars Barcelona Bus, la majoria dels seus usuaris qualifiquen el seu servei amb un “bé”. També concentra la puntuació més alta en els eixos de puntualitat, servei d’acompanyants i conducció. Els percentatges més baixos fan referència a l’estat dels vehicles i a la relació amb el CCM.

Les valoracions obtingudes per l’empresa Autocars Calella S.L se situen majoritàriament entre el “bé” i el “suficient”. Més de la meitat dels seus usuaris valoren amb un “bé” la qualitat del servei d’acompanyants o l’estat del vehicle. En canvi, les puntuacions baixen a “suficient” en la puntualitat, la conducció o el tracte amb els usuaris.

L’empresa Autocars Barba S.L tot i obtenir uns resultats més que satisfactoris en les seves valoracions, no es poden considerar del tot significatius ja que són la percepció d’un únic usuari.

Per consultar l’Informe sobre els resultats obtinguts a l’enquesta de satisfacció de transport escolar del Consell Comarcal del Maresme, Cliqueu aquí(2)