Com formar part de la Borsa de lloguer?

Què ofereix la Borsa de lloguer a les persones llogateres?

 • Informació i assessorament sobre habitatge de lloguer
 • Accés a pisos de lloguer a un millor preu
 • Signatura i tramitació del contracte de lloguer
 • Seguiment del contracte
 • Mediació en cas de possibles conflictes

Quins requisits cal complir per accedir a un pis de la Borsa de lloguer?

 • Acreditar uns ingressos regulars de com a mínim 1.000 euros al mes (El lloguer a pagar no ha de superar el 30% dels ingressos nets de la unitat ge convivència. per exemple, si la Unitat de Convivència té uns ingressos de 1.000€, el preu del lloguer no podrà superar els 300€).
 • No tenir cap habitatge en propietat
 • Ésser major d’edat
 • Estar inscrit al Registre d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya

Com funciona la Borsa de Lloguer

 • Com funciona la Borsa de Lloguer?
 • Quan entra un habitatge a la Borsa de Lloguer, contactem amb les persones inscrites com a demandants d’habitatge i contactem amb les que cerquen pis d’unes característiques similars a l’immoble del què disposem per llogar
 • Què haig de fer per inscriure’m a la Borsa de lloguer?
 • Heu de cursar la sol·licitud emplenant AQUEST FORMULARI
 • Haureu d’adjuntar la següent documentació de cadascuna de les persones majors d’edat amb ingressos que hi hagi a la Unitat de Convivència:
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Fotocòpia de les tres darreres nòmines
  • Vida laboral actual
  • Fotocòpia del Contracte de treball vigent
  • Darrera Declaració de renda
  • Altra documentació addicional, si s’escau
 • La sol·licitud tindrà vigència durant un període de dos anys a comptar des de la data de la seva recepció a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme