Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 01/2021Data: 29 de gener de 2021Tema: Subvencions
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. (ref. BDNS 544950).
DOGC: 8328- 28/01/2021
Resolució:
TES/158/2021, de 14 de gener
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 3)

Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres) que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l’àmbit de les seves competències. Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya EACAT.

EACAT


GUIA DE SUPORT AL PROCÉS DE SOL·LICITUD
Presentació sol·licituds:
(vegeu la base reguladora 10)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: ubicat.soc@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:

(vegeu Art.4 de la convocatòria)
28 de febrer de 2021
Objecte: Respecte dels ens locals: el foment de la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).
 
Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:
a)     Actuació A) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització B), C), D) i/o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l’òrgan competent dins el termini d’execució.
b)    Actuació B) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
c)     Actuació C) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
d)    Actuació D) El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
e)     Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens
locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.Es recomana visitar la pàgina web de la Plataforma Residus Municipals http://residusmunicipals.cat/ com a eina de consulta d’experiències de prevenció i preparació per a la reutilització en el territori.
Per al desenvolupament d’aquestes accions es recomana l’ús de les eines de suport desenvolupades per l’Agència de Residus de Catalunya (Guia per l’elaboració de plans locals de prevenció; Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció; La calculadora de la prevenció; Guia per al desenvolupament d’activitats d’R i PxR a deixalleries i altres establiments de titularitat pública de Catalunya; Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació) i disponibles al web http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/publicacions/prevencio.
 
Les subvencions d’aquesta convocatòria estan subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15