L’Ajuntament de Dosrius reitera a la Generalitat la necessitat d’arranjar la carretera B-510 per evitar més accidents de circulació

Arran dels accidents mortals que han tingut lloc darrerament a la carretera B-510 d´Argentona a Dosrius, l´Ajuntament de Dosrius va enviar una carta sol·licitant l´arranjament immediat d´aquesta carretera, acompanyada d´un gran nombre de signatures de veïns i veïnes.


Amb 27 de maig de 2003 l´Ajuntament ha enviat un nou escrit, en resposta al rebut del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 15.05.2003, reivindicant la retirada de tanques protectores, quin text literalment diu:

“El passat dia 15 de maig de 2003 em va trametre un escrit en resposta a la petició que tant l´Ajuntament de Dosrius com molts veïns de Dosrius li vam fer arribar, referent a la Carretera B-510.

Em satisfà moltíssim que s´estigui redactant un projecte que contempli la millora del traçat, la reordenació d´accessos i l´eixamplament de l´actual plataforma fins a 7 metres de calçada i 1,5 metres de voral de cada costat.

Tot i així, la petició que nosaltres vàrem fer de retirada de tanques continua essent ferma, ja que ahir dia 26 de maig va tornar-se a produir un altre accident, en el mateix punt que va tenir lloc el del dia 4 d´abril d´enguany, en el qual, a causa de les greus ferides, va perdre la vida la Sra. Alícia Valdearcos. Per aquest motiu, entenem que les tanques protectores, en aquest punt i en d´altres, no són necessàries, ja que en el Km. 2 hi ha un espai d´escapatòria, darrere de les tanques, d´uns 3 metres. Li faig arribar fotografia de l´accident d´ahir.

Al mateix temps, li trameto, adjunta, fotocòpia de l´escrit que ens ha fet arribar un veí del municipi, el Sr. Oriol Gallemí Rovira, registre d´entrada núm. 2.295, de data 23.05.2003, en el qual manifesta que li preocupa moltíssim l´estat d´alguns punts d´aquesta carretera i demana que el fem arribar a l´administració competent.”

Amb la voluntat de garantir la seguretat de totes les persones que circulen per aquest tram de carretera, l´Ajuntament de Dosrius no pensa estalviar esforços i continuarà insistint per tal que es posi solució a aquest greu problema i s´evitin els accidents mortals.


Josep Jo i Munné
Alcalde en funcions.