La Comissió Especial de Comptes

D´acord amb la normativa recollida al TR-LOCC, i el ROC: La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre’n informe.

Són funcions específiques de la Comissió de comptes l´anàlisi i informació de:

Compte General del Pressupost.
Compte de Valors Independents i Auxiliars.
Comptes generals del Pressupost i del Patrimoni dels Organismes Autònoms i dels
Òrgans especials de gestió de serveis.
Comptes d´explotació i balanços de les empreses amb participació del Consell Comarcal.

Membres de la Comissió especial de comptes

President: Damià del Clot i Trias

Vocals Titulars

Sra. Laura Ribot i Cuenca (ERC)

Sra. Xavier Masgrau González (JXCAT)

Sra. Dolors Agüera Martín (PSC)

Sra. Cristina Sancho Rodríguez (C’s)

Sr. Sebastian Tejada Garcia (ENG)

Sr. Jesús Sánchez-Marín Sánchez (CUP)

Sr. Francesc Guillem Molins (Conseller no Adscrit)

Suplents:

Sr. Marc Bosch de Doria (ERC)

Sr. Jofre Serret Ballart (JXCAT)

Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC)

Sr. Francisco Avilés Salazar (C’s)

Sr. Juan Antonio Casado Pizarro (ENG)

Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)