La Gerència

El/la Gerent és nomenat/da i cessat/da lliurement pel Ple del Consell Comarcal, a proposta del/la President/a. El càrrec de Gerent és incompatible amb la condició de conseller/a comarcal. Se li apliquen les causes d´incompatibilitat i d´incapacitat establertes per als membres del Consell Comarcal.

En aquest mandat 2019-2023 la gerent és ANNA ANTOJA SERRA  

El/la Gerent té la condició de funcionari eventual, i pel cas que la persona designada sigui funcionari de l’Administració local o de la Generalitat de Catalunya, se l’ha de declarar en situació de serveis especials.

El/la Gerent assisteix a totes les reunions del Ple del Consell, i dels òrgans collegiats quan sigui convenient o sigui requerit pel/a President/a de la mateixa amb veu i sense vot, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de discussió.

Atribucions:

  • a) Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple. b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • b) Dirigir, amb els criteris i orientacions dictats pel/la President/a el personal de la Corporació.
  • c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el Ple i ordenar pagaments. Aquests límits es fixaran anualment en aprovar les bases d’execució del Pressupost.
  • d) Presentar la liquidació anual del pressupost i retre els comptes anuals del pressupost, patrimoni i valors independents i auxiliars.
  • e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del/la President/a ni del Ple, enumerades pels articles 13 i 14 del TRLOCC.

El/la Gerent, assistit per l’interventor/a, confeccionarà l’avantprojecte del pressupost anual, el qual, prèvia la conformitat del/la President/a, serà lliurat a la Comissió corresponent per a l’estudi i informació prèvia a la presentació del Ple per a la seva discussió i aprovació.