Inici Portal de transparència i bon govern

Portal de transparència i bon govern

S’aprova una moció en defensa de la unitat de la llengua catalana

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat, amb les abstencions dels grups comarcals del PSC i C’s, una moció instant al Govern de l’Eatat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana.

La proposta presentada al Ple celebrat dimarts per ERC inclou els següents acords:


1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir
altres denominacions existents.


2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o
socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure
amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.


3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana,
a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució
pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la
seva activitat.

DOCUMENT:

El Consell Comarcal reclama l’aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat una moció reclamant l’aturada dels desnonaments davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. El text, presentat per ERC, va ebre el suport dels grups comarcals de JxCat, ECG, CUP i del Conseller No Adscrit. El PSC i C’s es van abstenir manifestant que toi i poder compartir el fons, consideraven “partidista” el redactat.

Els acords de la moció són els següents:

PRIMER. Mostrar el suport d’aquest Consell Comarcal al Decret llei 37/2020, de 3 de novembre,
de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19
aprovat pel Govern català, i demanar als jutges que l’apliquin fins que el Govern espanyol no
realitzi allò instat en els punts següents d’aquesta moció.


SEGON. Instar al Govern espanyol a aturar l’execució de llançaments de desnonaments
eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria aprovada, així
com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació d’emergència sanitària s’acabi.


TERCER. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjuiciamiento
Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, la suspensió de les demandes en curs, i
la interrupció dels llançaments de grans tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social
prèvia.


QUART. Traslladar aquests acords al Govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats.

DOCUMENT:

Informacions del Ple

Comissions informatives

FUNCIONS I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l´emissió dels informes que siguin demanats pel propi Ple i pel/la Gerent.

Les Comissions informatives no poden tenir funcions decisòries.

Aquestes comissions informatives podran ser de caràcter general i permanent, per grans àrees funcionals o de caràcter especial, per al coneixement o estudi d´un tema concret i per un període determinat, seran integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal.

La designació, nombre i denominació de les comissions informatives de caràcter general, correspon al Ple Comarcal, i també la seva modificació o supressió.

Aquest mandat, les comissions informatives aprovades són les següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS

Inclou les matèries provinents de les àrees de Planificació Estratègica, Serveis als Municipis i Innovació i Serveis Generals, Organització i Recursos Humans

PRESIDENT: Andreu Bosch Rodoreda (ERC)

VOCALS:

 • Jofre Serret Ballart (JUNTSxCAT)
 • Dolors Agüera Martín (PSC)
 • Francisco Avilés Salazar (C’s)
 • Sebastian Tejada Garcia (ENG)
 • Jesús Sánchez-Marín Sánchez (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Com el seu nom indica, inclou les matèries provinents de l’àrea de Promocio Econòmica

PRESIDENTA: Laura Martínez Portell (JUNTSxCAT)

VOCALS:

 • Mª Teresa Vidal Peig (ERC)
 • Vanesa Muñoz Fernández (PSC)
 • Francisco Avilés Salazar (C’s)
 • Sebastian Tejada Garcia (ENG)
 • Jesús Sánchez-Marín Sánchez (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT

Inclou les matèries provinents de l’àrea de Medi Ambient i canvi Climàtic

PRESIDENTA: Montserrat Garrido Romera

VOCALS:

 • Laura Ribot Cuenca (ERC)
 • Sonia Moraleda Campayo (PSC)
 • Cristina Sancho Rodríguez (C’s)
 • Juan Antonio Casado Pizarro (ENG)
 • Miquel Rovira Mariné (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL

PRESIDENTA: Meritxell Romero Pinet (ERC)

VOCALS:

 • Jofre Serret Ballart (JUNTSxCAT)
 • Marián Gómez Téllez (PSC)
 • Cristina Sancho Rodríguez (C’s)
 • Juan Antonio Casado Pizarro (ENG)
 • Miquel Rovira Mariné (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)

Membres de la Comissió Especial de Comptes

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES – MANDAT 2019 – 2023

Membres de la Comissió especial de comptes

President: Damià del Clot i Trias

Vocals Titulars

Sra. Laura Ribot i Cuenca (ERC)

Sra. Xavier Masgrau González (JXCAT)

Sra. Dolors Agüera Martín (PSC)

Sra. Cristina Sancho Rodríguez (C’s)

Sr. Sebastian Tejada Garcia (ENG)

Sr. Jesús Sánchez-Marín Sánchez (CUP)

Sr. Francesc Guillem Molins (Conseller no Adscrit)

Suplents:

Sr. Marc Bosch de Doria (ERC)

Sr. Jofre Serret Ballart (JXCAT)

Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC)

Sr. Francisco Avilés Salazar (C’s)

Sr. Juan Antonio Casado Pizarro (ENG)

Sr. Miquel Rovira Mariné (CUP)

La Comissió Especial de Comptes

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

D´acord amb la normativa recollida al TR-LOCC, i el ROC: La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre’n informe.

Són funcions específiques de la Comissió de comptes l´anàlisi i informació de:

 • Compte General del Pressupost.
 • Compte de Valors Independents i Auxiliars.
 • Comptes generals del Pressupost i del Patrimoni dels Organismes Autònoms i dels
 • Òrgans especials de gestió de serveis.
 • Comptes d´explotació i balanços de les empreses amb participació del Consell Comarcal.

La Gerència

FUNCIONS DE LA GERÈNCIA

El/la Gerent és nomenat/da i cessat/da lliurement pel Ple del Consell Comarcal, a proposta del/la President/a. El càrrec de Gerent és incompatible amb la condició de conseller/a comarcal. Se li apliquen les causes d´incompatibilitat i d´incapacitat establertes per als membres del Consell Comarcal.

En aquest mandat 2019-2023 la gerent és ANNA ANTOJA SERRA  

El/la Gerent té la condició de funcionari eventual, i pel cas que la persona designada sigui funcionari de l’Administració local o de la Generalitat de Catalunya, se l’ha de declarar en situació de serveis especials.

El/la Gerent assisteix a totes les reunions del Ple del Consell, i dels òrgans collegiats quan sigui convenient o sigui requerit pel/a President/a de la mateixa amb veu i sense vot, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de discussió.

Atribucions:

 • a) Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple. b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
 • b) Dirigir, amb els criteris i orientacions dictats pel/la President/a el personal de la Corporació.
 • c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el Ple i ordenar pagaments. Aquests límits es fixaran anualment en aprovar les bases d’execució del Pressupost.
 • d) Presentar la liquidació anual del pressupost i retre els comptes anuals del pressupost, patrimoni i valors independents i auxiliars.
 • e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del/la President/a ni del Ple, enumerades pels articles 13 i 14 del TRLOCC.

El/la Gerent, assistit per l’interventor/a, confeccionarà l’avantprojecte del pressupost anual, el qual, prèvia la conformitat del/la President/a, serà lliurat a la Comissió corresponent per a l’estudi i informació prèvia a la presentació del Ple per a la seva discussió i aprovació.

La Junta de Portaveus

FUNCIONS I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l´òrgan d´assessorament sobre l´Ordre del Dia del Ple, pot emetre informes, dictàmens i d’altres.
Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el President. Es reuneix abans de la celebració de cada sessió plenària de la corporació.

MEMBRES

 • Damià del Clot Trias (President)
 • Laura Ribot Cuenca (ERC)
 • Ernest Suñé Nicolás (PSC)
 • Jofre Serret Ballart (JUNTSxCAT)
 • Francisco Avilés Salazar (C’s)
 • Sebastian Tejada Garcia (ECG)
 • Miquel Rovira Mariné (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (Conseller no adscrit)

El Ple

FUNCIONS DEL PLE

El ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal. Està integrat per tots els/les consellers/eres comarcals i el presideix el/la President/a o el/la VicePresident/a que legalment el substitueixi. Hi assisteix el/la Gerent amb veu i sense vot.

D’acord amb la normativa recollida al TR-LOCC i al ROC, correspon al ple:

 • a) Elegir el president del consell comarcal, d’acord amb l’article 22.
 • b) Establir l’organització del consell comarcal.
 • c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 • e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 • f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d’acord amb el que estableix l’article 39.
 • g) Aprovar els plans comarcals.
 • h) Exercir la potestat expropiatòria.
 • i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 • j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 • k) Delegar competències en els municipis.
 • l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 • n) Exercir accions administratives i judicials.
 • o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • p) Alienar el patrimoni.
 • q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Correspon també al ple:

 • a) Votar la moció de censura al president, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 • b) Nomenar i separar el gerent.
 • c) Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació  i l’establiment dels serveis comarcals.
 • d) Determinar el nombre de membres de la comissió especial de comptes a atribuir els que corresponen a cada grup polític present en el consell, tenint en compte la representativitat de cadascun d’ells.
 • e) Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició
 • f) Aprovar l’adjudicació definitiva dels contractes que originin despeses plurianuals.
 • g) Delegar al/la Gerent facultats sobre autorització de despeses i reconeixement d’obligacions.
 • h) Delegar al/la Gerent funcions que no afectin les atribucions del Ple, determinades en l’article 14 del TR-LOCC.
 • i) Delegar al/la President/a qualsevol de les atribucions que té assignades, excepte les especificades com indelegables a l’apartat b) del núm. 2 de l’art. 52 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya. L’acord de delegació contindrà l’àmbit dels assumptes als quals es refereixi, les facultats complertes que es deleguin, i també les condicions específiques d’exercici d’aquestes.
 • j) Disposar de la conversió de competències municipals en comarcals.
 • k) Acordar l’assumpció de facultats d’intervenció administrativa que correspon als municipis per regular i establir el règim d’autoritzacions dels serveis d’interès públic prestats per particulars,amb els requisits legals escaients.
 • l) Establir la coordinació dels serveis municipals entre ells, per raons d’interès comarcal, establint les garanties d’intervenció dels municipis.
 • m) Acceptar la delegació o assignació de competències de la Generalitat.
 • n) Acceptar la delegació de competències i funcions que li facin els municipis de la seva jurisdicció territorial i la Diputació Provincial.
 • o) Acordar convenis amb els municipis i amb la Diputació per a la prestació de serveis i l’exercici de competències.
 • p) Acordar la constitució de consorcis o l’establiment de convenis de cooperació, per a la prestació de serveis amb finalitat d’interès comú.
 • q) Subscriure convenis amb municipis de la comarca per a utilitzar els serveis i els mitjans propis d’aquests per prestar els propis serveis.
 • r) Exercir la iniciativa per a l’elaboració de plans territorials parcials.
 • s) Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegarnent de les determinacions.
 • t) Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya mitjançant la presentació de proposició de Llei.
 • u) Establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals a la comarca d’acord amb allò disposat a l’art. 41 del TR-LOCC.
 • v) Tractar i adoptar resolucions i acords sobre els temes que es consideri d’interès comarcal i que afectin els interessos generals de la comarca.

Ordres del dia del Ple