Inici Portal de transparència i bon govern

Portal de transparència i bon govern

El Consell Comarcal reclama un paper actiu del municipalisme en l’assignació i gestió dels fons Next Generation

El Ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat una moció conjunta de totes les forces amb representació comarcal, demanant que els ens locals -com a administració més propera a la ciutadania i que millor coneixen les necessitats del territori- tinguin un espai permanent de representació en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb les Comunitats i Ciutats Autònomes.

El text remarca el sobreesforç econòmic que està fent el món local per complementar i acompanyar les respostes que altres administracions aproven per fer front a la crisi sanitària i lamenta que les actuacions municipals no s’hagin vist acompanyades d’una major dotació de recursos econòmics.

En aquest sentit, defensa que “sense l’enorme tasca que hem realitzat els ens locals en aquesta pandèmia i que continuem desenvolupant, la repercussió d’aquesta s’hauria vist encara més agreujada” i afegeix que “per aquest motiu també estem convençuts que no serà possible una recuperació de l’actual crisi sanitària, econòmica i social amb cohesió, si no disposem d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia i més capacitat financera”.

Per això, se sol·licita al Govern d’Espanya una assignació directa dels Fons Europeus assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per la tutela de les Comunitats Autònomes i s’insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als municipis.

La moció també reclama al Govern de la Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució un cop siguin aprovats.

El Consell Comarcal del Maresme crea la conselleria d’Innovació Pública i Tecnologies

El Consell Comarcal del Maresme dona un nou impuls a la millora de l’administració electrònica amb la creació de la conselleria d’Innovació Pública i Tecnologies que comanda la consellera Laura Ribot.

La modificació del cartipàs va ser aprovada, per unanimitat de tots els grups comarcals, en el Ple celebrat dimarts.

La creació d’aquesta nova conselleria parteix de la necessitat del Consell Comarcal d’avançar
cap a una organització més moderna que giri a l’entorn de la innovació pública i l’administració electrònica amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones i administracions usuàries dels serveis comarcals.

La pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat la necessitat d’accelerar la creació de nous canals de tramitació alternatius a la presencialitat i això requereix l’activació de noves eines de gestió internes i externes que permetin l’adaptació a la nova realitat.

A banda dels canvis que haurà d’implantar el Consell Comarcal, la conselleria que lidera Laura Ribot també donarà suport als ajuntaments, especialment als de menys de 5.000 habitants, en la implantació de l’administració electrònica. Ho farà amb el suport de la Diputació de Barcelona a través de la línia “impuls de la gestió digital i el govern obert municipal”.

La conselleria d’Innovació Pública i Tecnologies inclou els serveis d’Informàtica, Administració electrònica, Gestió d’expedients electrònics, Suport a la implantació de l’administració electrònica municipal i Transparència i bon govern.

El Consell d’Alcaldies a Youtube

Sessió del 29 de Juny de 2021

Comunicació

 • Si voleu rebre la informació del Consell Comarcal del Maresme us podeu subscriure al butlletí “Actualitat” que enviem els divendres. Us hi podeu inscriure CLICANT AQUÍ
 • També ens podeu seguir a les nostres xarxes socials:
Facebook Consell Comarcal del Maresme
Instagram Consell Comarcal del Maresme
Twitter Consell Comarcal del Maresme
Youtube Consell Comarcal del Maresme
LinkedIn Consell Comarcal del Maresme
 • Si necessiteu contactar amb Comunicació:

DARRERES INFORMACIONS:

Comissió Permanent del Ple

Comissió Permanent del Ple

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

Composició de la Comissió Permanent del Ple

 • Damià del Clot Trias – President (ERC)
 • Joaquim Arnó Porras – Vicepresident 1er (JUNTSxCAT)
 • Maite Viñals Clemente – Vicepresidenta 2a (ERC)
 • Laura Martínez Portell – Vicepresidenta 3a i Presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica (JUNTSxCAT)
 • Andreu Bosch Rodoreda – President de la Comissió Informativa de Serveis (ERC)
 • Montserrat Garrido Romera – Presidenta de la Comissió Informativa de Medi Ambient (JUNTSxCAT)
 • Meritxell Romero Pinet – Presidenta de la Comissió Informativa Social (ERC)
 • Susana López Rico – Representant del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
 • Francisco Avilés Salazar – Representant del Grup comarcal de Ciutadans, Partido de la Ciudadania (C’s)
 • Sebastian Tejada Garcia – Representant del Grup comarcal En Comú Guanyem (ECG)
 • Miquel Rovira Mariné – Representant del Grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
 • Francesc Guillem Molins – Representant del Grup Mixt

Comissió Permanent del Ple

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

Mitjançant acord adoptat pel Ple es podrà instituir la Comissió Permanent del Ple, com a òrgan col·legiat complementari del Consell Comarcal del Maresme, que s´assimilarà, amb les especificitats derivades de la legislació específica i sectorial aplicable a la comarca, a una comissió de govern de les regulades a la legislació de règim local, i que estarà integrada pel/la President/a del Consell Comarcal del Maresme, que la presidirà, i per consellers/eres comarcals en nombre no superior a un terç del nombre legal de membres de la corporació.  

Els seus membres seran nomenats i cessats lliurement pel Ple, sense límit de nombre d´acords al respecte i sense més requeriment que comunicar-ho formalment a l´afectat.

La Comissió Permanent del Ple tindrà com a atribucions pròpies i intransferibles la d’assistir al/la President/a i al/la Gerent en l’exercici de les seves atribucions, i tindrà, a més, les atribucions i competències que, essent delegables, li deleguin el Ple o el/la President/a, i les que li reconegui la legislació de règim local aplicable a la comarca. En cap cas no se li podrà atribuir les competències del Ple a que fan referència les lletres a), b), c) i g) de l’article 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V, ambdós del TR-LOCC.

Delegacions a la Comissió Permanent del Ple de les atribucions plenàries següents:

 • 1.- En matèria de contractació:

a) Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 5% dels recursos ordinaris del Pressupost de la comarca, o el 50% del límit general aplicable al procediment negociat, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici.

b) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent el Ple per a la seva contractació o concessió, i quan no estiguin previstos en el Pressupost.

 • 2.- En matèria de béns:

a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 5% dels recursos ordinaris del Pressupost o el 50% del límit general aplicable al procediment negociat, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:

– Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el Pressupost.

– Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns.

 • 3.- En matèria de personal:

a) L’aprovació de la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

b) L’adopció d’acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat del personal.

 • 4.- En matèria de subvencions:

a) La sol·licitud de subvencions públiques o privades condicionades o no, així com les seves destinacions.

b) L’acceptació de subvencions, donacions o aportacions de persones físiques o jurídiques, de qualsevol entitat o administració, així com la seva destinació si aquesta no fos condicionada.

c) L’aprovació de convenis que tinguin com a finalitat l’atorgament de subvencions.

 • 5.- En matèria de l’exercici d’accions administratives i judicials:

a) La declaració de lesivitat dels actes del Consell Comarcal.

b) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

6.- En matèria de modificació pressupostària:

Tipus de modificacions Delegació Transferències de crèdits si afecten a crèdits de diferents programes

*Aquestes delegacions, anualment s’incorporaran a les bases d’execució dels respectius pressupostos.

Actualització de convenis amb els ajuntaments d’Arenys de Mar, Cabrils i Palafolls relacionats amb la recollida de residus

El Ple extraordinari celebrat dijous va aprovar diferents convenis relacionats amb el servei de recollida de residus que ofereix el Consell Comarcal als ajuntaments del Maresme.

En concret es va aprovar un conveni transitori amb l’ajuntament d’Arenys de Mar perquè el Consell Comarcal continuï prestant el servei de recollida i transport de residus al municipi fins que l’ajuntament faci la nova adjudicació del servei.

En el casos de Palafolls i Cabrils, s’han actualitzat els convenis signats entre el Consell Comarcal i cadascun d’aquests ajuntaments l’any 2018.

El Consell Comarcal presta el servei de recollida de residus i neteja viària i de platges en els municipis del Maresme que ho sol·liciten adequant els treballs a les característiques de cada població i a les demandes de cada ajuntament.

A banda de la recollida i transport de residus en els municipis d’Arenys de Mar, Cabrils i Palafolls, el Consell Comarcal també està realitzant actualment els següents serveis:

Residus:

 • Recollida d’envasos, paper i vidre a Pineda de Mar amb contenidors de càrrega lateral
 • Recollida porta a porta de totes les fraccions a Canet de Mar
 • Recollida de totes les fraccions amb contenidors de càrrega lateral a Sant Cebrià de Vallalta
 • Recollida de totes les fraccions amb contenidors de càrrega lateral a Dosrius
 • Recollida d’envasos, paper i vidre amb contenidors de càrrega superior a Sant Iscle de Vallalta
 • Recollida d’envasos, paper i vidre amb contenidors de càrrega superior a Òrrius
 • Recollida de paper-cartró a grans productors al Masnou

Neteja viària:

 • El servei es porta a terma a Canet de Mar i Dosrius. A Sant Cebrià de Vallalta es fa neteja manual i el desbrossat.

Neteja de platges

 • El servei es presta a Cabrera de Mar i Sant Andreu de Llavaneres

Gestió de deixalleries

 • Deixalleries de Canet de Mar i de la Vallalta

Gestió de deixalleries mòbils:

 • Es gestionen les deixalleries mòbils d’Arenys de Mar, Sant Iscle i Dosrius

S’aprova una moció en defensa de la unitat de la llengua catalana

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat, amb les abstencions dels grups comarcals del PSC i C’s, una moció instant al Govern de l’Eatat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana.

La proposta presentada al Ple celebrat dimarts per ERC inclou els següents acords:


1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir
altres denominacions existents.


2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o
socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure
amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.


3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana,
a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució
pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la
seva activitat.

DOCUMENT:

El Consell Comarcal reclama l’aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat una moció reclamant l’aturada dels desnonaments davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. El text, presentat per ERC, va ebre el suport dels grups comarcals de JxCat, ECG, CUP i del Conseller No Adscrit. El PSC i C’s es van abstenir manifestant que toi i poder compartir el fons, consideraven “partidista” el redactat.

Els acords de la moció són els següents:

PRIMER. Mostrar el suport d’aquest Consell Comarcal al Decret llei 37/2020, de 3 de novembre,
de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19
aprovat pel Govern català, i demanar als jutges que l’apliquin fins que el Govern espanyol no
realitzi allò instat en els punts següents d’aquesta moció.


SEGON. Instar al Govern espanyol a aturar l’execució de llançaments de desnonaments
eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria aprovada, així
com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació d’emergència sanitària s’acabi.


TERCER. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjuiciamiento
Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, la suspensió de les demandes en curs, i
la interrupció dels llançaments de grans tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social
prèvia.


QUART. Traslladar aquests acords al Govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats.

DOCUMENT: