Les llars de Mataró se situen per sobre de la mitjana catalana i espanyola quant a l´ús de les noves tecnologies

Les dades són el resultat de les Estadístiques de la Societat de la Informació 2002

Més de la meitat de les llars mataronines disposen d´ordinador (53,2%), el 36,4% estan connectades a Internet, el 48,9% són usuaris habituals de l´ordinador i el 30,2% d´Internet. Durant el darrer any, la telefonia mòbil ha arribat al 75,7% de la població amb un augment del 14,52% respecte a l´any passat. Aquests són alguns dels resultats més destacats de les Estadístiques de la Societat de la Informació 2002, impulsades pel TecnoCampusMataró (TCM) i l´Àrea d´Estudis i Planificació de l´IMPEM.


L´estudi a la població es va realitzar durant el passat mes de setembre mitjançant una mostra aleatòria de 605 enquestes telefòniques als residents de Mataró, majors de 15 anys. Els resultats de les enquestes demostren que les TIC experimenten una evolució positiva entre la ciutadania respecte a l´any anterior, tant pel que fa a la seva disposició com al seu ús. Tot i així, cal destacar que el creixement de les tecnologies ha estat moderat en general i que és diferent segons si es tracta de l´ordinador, Internet, la telefonia mòbil o la televisió de pagament.

Els percentatges de llars mataronines que disposen d´Internet (36,4%) continuen per sobre de la mitjana catalana (29,9%) i espanyola (29,5%), però resta encara per sota de la mitjana europea (40,4%). El 53,2% de la població disposa d´ordinador a casa. El creixement d´aquest indicador ha estat del 2,11% el darrer any.

D´altra banda, tot i que el sistema de connexió a Internet més generalitzat entre la població de Mataró és el mòdem convencional (53,4%), la connexió ADSL és la que ha experimentat el creixement més important (25% del total dels sistemes) en el darrer any. El cable representa el 7,8% del total de les connexions.

Pel que fa al lloc de connexió, els mataronins es connecten de forma majoritària des de la llar (69,4%) i a molta distància des de la feina (18,5%) o des d´altres llocs. D´altra banda, la telefonia mòbil és la tecnologia que ha experimentat una major evolució: del 66,1% el 2001 al 75,7% el 2002. El darrer any s´ha incrementat de forma considerable el nombre de llars que compten amb un o més mòbils.

Ús de l´ordinador i d´Internet

Mataró (48,9%) se situa per damunt de Catalunya (46,7%) pel que fa a l´ús habitual de l´ordinador a la ciutat, mentre que el nombre d´usuaris habituals d´Internet (30,2%) no arriba a la mitjana catalana (33%). El 59,1% dels mataronins majors de 15 anys ha fet servir alguna vegada l´ordinador i d´aquests el 82,7% en són usuaris habituals, ja que l´utilitzen un o més cops per setmana (48,9% respecte el total de població). Una part important dels usuaris ho fan des de casa (68%) o des de la feina (27,9%).

Gestions personals, oci i lleure familiar (45,2%), tasques professionals (42,8%) i estudis (11,5%) són els motius principals pels quals s´utilitza l´ordinador. Els programes més emprats són, en primer lloc, els ofimàtics de Microsoft, seguits d´aquells relacionats amb l´oci i el lleure. Entre els motius pels quals els usuaris utilitzen Internet destaquen la recerca d´informació (51,3%), l´ús del correu electrònic (15,8%), l´oci i el lleure (13,6%) i el xat (7,8%).

El perfil de l´usuari i necessitat de formació

Segons els resultats de l´enquesta, l´internauta de Mataró és un home (36,1%), jove o jove-adult (15-35 anys), amb un nivell d´instrucció mig o mig-alt (estudis universitaris de grau mig i superior) que preferentment es connecta des de casa i el treball. L´estudi mostra que el 48,9% dels internautes de Mataró acostumen a connectar-se entre una hora i una hora i mitja diària, encara que el 7,5% dels entrevistats està permanentment connectat.

La majoria de la població mataronina (67%) considera que necessita o necessitarà les TIC en el futur proper. En aquest sentit, el 90% de la població admet que li cal ampliar o aprofundir els seus coneixements en el terreny de les TIC. El 40,2% dels entrevistats disposa de coneixements baixos o molt baixos i una bona part dels que consideren que tenen uns coneixements normals, possiblement, faci referència al domini de rutines bàsiques d´alguns dels programes ofimàtics més estesos.

Ús generalitzat de les noves tecnologies a les empreses

L´estudi de la implantació de les TIC en el teixit empresarial es va dur a terme a través d´enquestes telefòniques a un total de 430 empreses de Mataró. Els resultats posen de manifest la moderada implantació de les TIC a les empreses el darrer any dintre del context empresarial dominat per la crisi i la recessió econòmica. Tot i així, a l´igual que en la població, la connexió ADSL és la tecnologia que ha experimentat un major creixement amb un increment del 13,6%, (19,2% el 2001 davant el 32,8% del 2002).

Respecte a l´enquesta del 2001 (66,7%), es constata un increment del 6,9% de l´ús d´Internet a les empreses (67,5%). En aquest sentit, les empreses de deu o més treballadors tenen un nivell de connexió superior a la de la resta d´Espanya, similar al de les alemanyes i per sota de Catalunya i els països nòrdics. Aquests nivells de connexió són inferiors a les empreses que compten amb menys de 10 treballadors, ja que són les que presenten un nivell de connexió i ús inferior d´Internet.

Les empreses de la ciutat presenten una mitjana de dos ordinadors, amb un interval d´entre un i cinc segons la grandària i l´activitat empresarial. El 16% de les empreses que manifesten no tenir-ne cap pertanyen als següents sectors: el 5,2% industrial, el 24,4% comerç al detall, el 21,6% serveis i el 7,9% empreses del tèxtil.

Els sectors que fan un major ús d´Internet són el de la construcció (75%), seguit d´un ús intermedi a la indústria (64,2%) i els serveis (60%). Per la seva banda, el 58,6% de les empreses que s´engloben en el comerç al detall, admeten no fer-ne ús.

Pàgines web, aplicacions i necessitat de formació

Tot i el lleuger augment registrat en el darrer any, menys de la meitat de les empreses de la ciutat disposen de pàgina web. La tele-banca (36%) és l´única aplicació telemàtica que gaudeix d´un ús més o menys generalitzat entre les empreses, com també ho comencen a ser el tele-control o la tele-alarma (27,4%) i les gestions amb l´administració (23,5%). A més, la tele-compra (9,5%), el comerç electrònic (13,7%), el tele-treball (2,6%) i l´ensenyament a distància (2,4%) tenen encara un ús escàs o gairebé residual, malgrat haver-se incrementat lleugerament en aquest darrer període.

Pel que fa a l´ús de les TIC i la formació en matèries de noves tecnologies, les empreses de Mataró mostren una distribució percentual força similar. Així, pel que fa a l´ús i el paper de les TIC a les empreses de Mataró només una tercera part hi està compromesa. El 34% del teixit empresarial es mostra positiu, el 23,8% es manifesta indiferent i el 42,3% declara que no l´afecta.

D´altra banda, el 34,4% de les empreses consideren la formació i el reciclatge en l´ús de les TIC totalment necessària. El 22,3% es manifesten indiferents i el 43,2% restant no s´hi veuen implicades. Sobre si creuen que hi ha una manca de formació en l´ús de les TIC a la seva empresa, el 59,1% dels empresaris responen negativament. En aquest sentit, el 64,4% de les empreses entrevistades no porten a terme cap tipus d´acció formativa en el camp de les TIC adreçada al seu personal.

Les estadístiques, eina pionera de l´Observatori de la Societat de la Informació

Per tal de conèixer de forma permanent el nivell d´implantació i l´ús de les noves tecnologies entre la població i les empreses de la ciutat, el TCM i l´IMPEM van posar en marxa l´Observatori de la Societat de la Informació. Les estadístiques són una eina pionera de què disposa l´Observatori que permet el diagnòstic de l´evolució i la implantació de les TIC a Mataró per a la presa de decisions en matèria de noves tecnologies a la ciutat.

Les estadístiques de la Societat de la Informació tenen els objectius següents:

. Conèixer la realitat de Mataró en matèria de noves tecnologies en moments històrics concrets. Específicament pel que fa al coneixement, disponibilitat, ús i necessitat de les Tecnologies de la Informació (TIC) per part de la població i les empreses de Mataró.

. Estudiar la seva evolució històrica.

. Permetre comparacions interterritorials (Catalunya, Espanya i Europa).

. Orientar sobre el programa d´accions necessàries en l´àmbit de les noves tecnologies i avaluar-ne l´impacte al llarg del temps.

. Ser una eina de referència per a la població i les empreses de la ciutat.

Les estadístiques segueixen la metodologia emprada per l´Observatori de la Societat de la Informació de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el que permet el màxim rendiment en el seguiment de la realitat mataronina (especialment, pel que fa a les comparacions interterritorials).