Novetats 2023 del sistema de cotització RETA

Abans de la implementació del nou sistema de cotització per a persones autònomes, les persones tenien la llibertat de decidir per quina base volien cotitzar. Sovint, a l’inici de l’activitat, moltes de les persones autònomes optaven per cotitzar per la base mínima, i en els últims anys de període actiu i quan així es va permetre, moltes d’elles optaven per incrementar la seva quota amb la finalitat de gaudir d’unes prestacions més elevades per a la seva jubilació (recordem que s’havia implementat un límit de cotització màxima per les persones majors de 47).

El nou sistema, en canvi, ja no permet l’elecció de cotitzar per una base o una altra, sinó que la persona autònoma cotitza en funció dels rendiments nets obtinguts, establerts en 15 trams.

El nou sistema de cotització de les persones autònomes, previst en el Reial Decret Llei 13/2022, va entrar en vigor l’01 de gener de 2023, i la seva implementació es farà de manera gradual des del 2023 fins al 2032.

Els anys 2023, 2024 i 2025 es realitzarà en base a les taules de trams de rendiments nets i bases de cotització publicades. Els anys 2026 a 2032, seran les lleis dels pressupostos generals de l’Estat les que marcaran els trams de rendiments nets i les bases de cotització associades.

Aspectes clau de la Reforma

 • A partir de l’01 de gener de 2023 es comença a aplicar un nou sistema de càlcul de quotes d’autònoms segons els rendiments nets reals declarats fiscalment.
  • Les persones que s’hagin donat d’alta el 2023 ja s’integraran en aquest nou sistema. En el moment d’alta es comunicaran els rendiments nets previsibles.
  • Les persones que a data 31.12.2022 ja tenien la condició d’autònomes, i mentre no s’hagi fet la
   comunicació, cotitzaran conforme a la base de desembre 2022, o pels canvis sol·licitats (referent a la base de cotització) abans del 31 de desembre 2022. No haver informat no eximeix que posteriorment TGSS faci una regularització de quota.

TAULA per conèixer el tram de cotització

 • El nou sistema de cotització per rendiments nets s’aplica a qualsevol forma de persona autònoma:persones físiques, autònomes societàries, col·laboradores, en situació de pluriactivitat i els TRADE. En el nou sistema, les persones autònomes societàries (que no tinguin dret a la tarifa reduïda per a noves persones autònomes) cotitzaran per una base mínima de 1.000 €. Passa el mateix amb les persones autònomes familiars-col·laboradors.
 • Les quotes d’autònom que es vagin pagant durant l’any seran provisionals, i es convertiran en definitives quan la TGSS faci la pertinent regularització. És a dir, durant l’any 2023 la persona autònoma cotitzarà en base als rendiments nets previsibles que haurà hagut d’informar a la TGSS. Finalitzat l’exercici econòmic, la TGSS comprovarà els rendiments nets reals del 2023 i calcularà la base de cotització (i la quota d’autònom) que efectivament li hauria pertocat
  abonar a aquella persona. En cas de que no estigui en el tram que li hauria correspost, TGSS procedirà a regularitzar la situació: o bé el treballador per compte propi haurà d’ingressar la diferència entre les dues cotitzacions (cotització provisional per sota dels seus rendiments reals) o bé TGSS procedirà a retornar-la d’ofici (cotització per sobre dels seus rendiments reals).
 • Es podrà canviar la base de cotització fins a sis vegades a l’any per ajustar-la als rendiments nets reals que es vagin produint a través del portal Importass.
  • Si la sol·licitud es presenta entre l’01 de gener i l’últim dia natural de febrer, la base de cotització
   canviarà a partir de l’01 de març.
  • Si la sol·licitud es presenta entre l’01 de març i 30 d’abril, la base de cotització canviarà a partir
   de l’01 de maig.
  • Si la sol·licitud es presenta entre l’01 de maig i 30 de juny, la base de cotització canviarà a partir
   de l’01 de juliol.
  • Si la sol·licitud es presenta entre l’01 de juliol i 31 d’agost, la base de cotització canviarà a partir
   de l’01 de setembre.
  • Si la sol·licitud es presenta entre l’01 de setembre i 31 d’octubre, la base de cotització canviarà a
   partir de l’01 de novembre.
  • Si la sol·licitud es presenta entre l’01 de novembre i 31 de desembre, la base de cotització
   canviarà a partir de l’01 de gener de l’any següent.
 • La tarifa plana per a les noves persones autònomes es converteix en tarifa reduïda.
  La bonificació, a partir del 01/01/2023 i per als 12 primers mesos, és una tarifa de 85,71 € per a les persones que causin alta inicial al RETA, o bé que no hagin estat d’alta en el RETA en els últims 2 anys a comptar des de la data de la baixa (3 anys en cas d’haver gaudit de la quota bonificada).
  Independentment dels ingressos previsibles i del tram que pertocaria cotitzar, la base de cotització per a la tarifa reduïda és de 850,98 €.
  La tarifa de 85,71 € es mantindrà durant un segon any sempre i quan els rendiments nets no superin el SMI, que per a l’any 2023 serà de 15.120 €/any segons el Reial Decret 99/2023, del 14 de febrer. Quan aquest segon any com a persona autònoma abasti part de dos anys naturals, el requisit relatiu a que els rendiments nets no superin el SMI s’haurà de complir en tots dos anys.

Aquelles persones que estiguin donades d’alta abans del 31/12/2022 i estiguin gaudint de les anteriors bonificacions (tarifa plana + reduccions), se’ls mantindran les mateixes condicions fins a que s’esgotin.

Si la vostra quota s’ha vist fortament incrementada, el principal motiu pel qual us ha pujat és tenir activada l’opció de revalorització automàtica de la base de cotització (casella marcada en el moment d’alta).

Si heu patit un petit increment, és a causa del MEI (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional), un nou tipus que s’ha inclòs a la vostra base de cotització (0.6%) per enfortir el sistema de pensions.

Assessora’t si:

 • Ja eres persona autònoma a 31.12.22 i vols conèixer quin és el millor moment per fer el canvi al nou sistema de cotització.
 • Si vols que el Servei d’Emprenedoria i Empresa t’ajudi a calcular els rendiments nets previsibles per cadascun dels casos.
 • Si vols més informació sobre les bonificacions que es contemplen en el nou sistema de cotització.
 • Si vols més informació o tens alguna consulta respecte al sistema de cotització.