Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 10 de maig de 2016

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA
0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 12 d’abril de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
1. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del servei de correu electrònic i allotjament dels servidors corporatius.

2. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona la inscripció de les cinc necessitats del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 132/16 de data 18 d’abril sobre l’aprovació de la classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, pel servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 152/16 de data 4 de maig sobre desistir de la licitació del contracte del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor Web-FTP del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
5. Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut en el treball relatiu a les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord. Any 2014.

6. Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut en el treball relatiu a les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord. Any 2015.

7. Aprovació, si s’escau, de la designació del Delegat/da del servei a la societat d’economia mixta RESIDUS DEL MARESME SL (RESMAR).

8. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

9. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud al Departament de Governació, de la Generalitat de Catalunya, del canvi de destinació d’una obra inclosa en el PUOSC anualitat 2011.

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 140/16 de data 20 d’abril sobre la modificació dels Estatuts de l’empresa d’economia mixta que haurà de gestionar el servei  de recollida de residus municipals, gestió de deixalleries fixes i mòbils i serveis accessoris de neteja viaria i platges als municipis de la comarca del Maresme.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
11. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
12. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

13. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga del termini d’execució de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, destinat a finançar el Programa Ajut extraordinari d’emergència social.

14. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de la transferència anual que fa el Departament de Cultura amb destinació als museus d’Arenys de Mar, Calella, Mataró i Premià de Mar.

15. Aprovació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental de diversos Ajuntaments, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
16. Aprovació, si s’escau, de la renúncia per despeses no efectuades de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria Ordre EMO/210/2015, de 2 de setembre.

17. Informes, precs i preguntes