Inici Documents Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple

Ordre del dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 19 de març de 2019

A les 18:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 26 de febrer de 2019.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 76/19 de data 14 de febrer sobre l´aprovació de les Bases per a la creació d´una borsa de treball comarcal d´educadors socials. (155/2019)

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

2. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d´Educació. (223/2019)

3. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses relatives al servei de transport escolar adaptat, pel període del 1 trimestre del curs 2018-2019 (232-2019)

4. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses del servei de monitoratge de transport escolar i del servei d’acollida. (253/2019)

5. Aprovació, si s’escau, la renúncia parcial de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, destinada a la gestió de serveis de Transport Escolar No Obligatori (TENO), per al curs 17/18. (740/2018)

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 530/18 de data 19 de desembre sobre l´adjudicació del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme gestionats pel Consell comarcal del

Maresme. (729)

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 19/19 de data 16 de gener sobre desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per l´empresa SANED,SA, (CCM 729/2018)

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 98/19 de data 27 de febrer sobre l´aprovació de les Bases del procés de selecció d´un/a tècnic auxiliar, per a la realització del programa temporal “Seguiment de la concentració de metalls a les xarxes de sanejament de la comarca”. (86/2019)

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 60/19 de data 7 de febrero sobre l´acceptació del Fons de Prestació atorgat per la Diputació de Barcelona,, per el “Programa complementari per a la garantia del benestar social”. (CCM 815/2018)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/19 de data 28 de febrer sobre interposar recurs de reposició contra el Decret de la Lletrada de l´Administració de Justícia de 18 de febrer de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, del Servei de Transport adaptat i/o assitit. (227/2019)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

11. Aprovació, si s’escau, del desistiment parcial de la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies, per al Programa Treball i Formació. (1069/2018)

12. Informes, precs i preguntes.

PUNT D´URGÈNCIA NÚM. 1.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de l’expedient incoat contra AUTOCARS BARRERA SL per incompliment de les obligacions derivades del contracte.

Ordre del dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 29 de gener de 2019

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 29 de gener de 2019, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 18 de desembre de 2018.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 532/18 de data 20 de desembre sobre l´aprovació de les Bases del procés de selecció de personal per executar el Programa “Acollida de persones refugiades i menors que migren sols. (1347)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

2. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 509/18 de data 11 de desembre sobre l´aprovació dels criteris que han de regir el procés de selecció de les persones participants al Programa Treball i Formació (1069)

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 516/18 de data 14 de desembre sobre la sol·licitud de la subvenció per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent d´Ocupació Juvenil. (1332)

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 539/18 de data 21 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció destinada a la posada en marxa del Programa referent d´ocupació juvenil. (1332)

5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 548/18 de data 27 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció per realitzar el Programa Enfeina´t. (1047)

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 9/19 de data 11 de gener sobre l´aprovació de les 48 ofertes de treball, corresponents a les línies PANP, PRGC i DONA per a la contractació de 59 persones a l´atur, en el marc del Programa Treball i Formació. (1069)

7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà l’11 de juliol a les 19h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 13 de juny de 2017


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
1. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 226/17 de data 4 de juliol sobre la contractació, sota la modalitat de contracte menor, per al suport tècnic i jurídic de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

2. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 230/17 de data 5 de juliol sobre l’aclariment de la contractació, sota la modalitat de contracte menor, per al suport tècnic i jurídic de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.


ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
3. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d’educació.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 197/17 de data 7 de juny sobre desestimar el recurs interposat contra l’acord de ple que adjudicava el contracte del servei de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per al curs escolar 2015/2016 i 2016/2017, en concret del Lot A.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
5. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de prescripcions administratives i tècniques particulars per a la contractació dels serveis per a l’elaboració d’un estudi diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme.

6. Acceptació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental, entre l’ajuntament d’Alella com a propietari d’aquest fons, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme.

7. Aprovació, si s’escau, de la transferència del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la gestió dels museus comarcals per l’exercici 2017.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 217/17 de data 22 de juny sobre l’acceptació de la revocació parcial del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb número d’expedient 2015/1867.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
9. Aprovació, si s’escau, de la renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria, sota el nom “ORDRE EMO/210/2013 de 2 de setembre, per a la realització del Programa mixt Treball i Formació.

10. Aprovació, si s’escau, de la renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria, sota el nom “ORDRE EMO/281/2013 de 11 de novembre, per a la realització del Programa mixt Treball i Formació.

11. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció de pròrroga del tècnic AODL i del Pla de Treball Dinamització, competitivitat i concertació territorial al Maresme: Indústria, sector primari, economia social i solidària i salut”, pel període 2017-2018.


12. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció de pròrroga del tècnic AODL i del Pla de Treball “El Maresme, un espai per a les idees, els projectes i la Innovació”.

13. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 9 de maig de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 9 de maig de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 

ORDRE DEL DIA

 0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 11 d’abril de 2017. 

   

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ 

 

1. Aprovació, si s’escau, del canvi de destinació dels preacords assolits per la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

2. Acceptació, si s’escau, del recurs tècnic “Instruments de planificació, gestió i desenvolupament de Recursos Humans”, atorgat per la Diputació de Barcelona. 

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/17 de data 24 de març sobre acceptar l’abstenció d’un membre del tribunal selectiu per proveir diversos llocs de treball de tècnic/a mig de promoció econòmica.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

 4. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d’educació. 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT 

5. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria de Medi Ambient. 

6. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’atribució de fons per la monitorització dels sobreeixidors de la xarxa de sanejament en alta de la comarca del Maresme. 

 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 

7. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria de Benestar Social. 

8. Acceptació, si s’escau, del Programa complementari per la garantia del Benestar Social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals” 2016-2019. 

9. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la commemoració de l’any Puig i Cadafalch al Maresme. 

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 156/17 de data 2 de maig sobre l’aprovació de la sol·licitud d’una subvenció a la Fundació Obra Social “La Caixa”, per a projectes d’acció social i interculturalitat per al projecte “Maresme conviu en la diversitat”. 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

11. Acceptació, si s’escau, de la subvenció per el Recull d’activitats de suport al teixit empresarial atorgat per la Diputació de Barcelona. 

12. Informes, precs i preguntes.  

Mataró, 3 de maig de 2017 El President acctal. 

 

Joaquim Arnó Porras 

 

 

  

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà l’11 dabril de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 11 d´abril de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de març de 2017. ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT 1. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d´educació. 2. Aprovació, si s´escau, de la modificació del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme amb l´empresa Eurest Catalunya, S.L. 3. Aprovació, si s´escau, de la modificació del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme amb l´empresa Servei d´Àpats, S.L. 4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 122/17 de data 4 d´abril sobre estimar parcialment les al·legacions presentades a la proposta de modificació del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme. ÀREA DE MEDI AMBIENT 5. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a l´Agència Catalana de l’Aigua, de l´atribució de fons per fer front a les actuacions de Reposició i Millores, per a l´exercici de 2017, a l´EDAR de Mataró. 6. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a l´Agència Catalana de l’Aigua, de l´atribució de fons per fer front a les actuacions de Reposició i Millores 2017 dels sistemes de sanejament en alta a la comarca del Maresme. 7. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 25/17 de data 25 de gener sobre declarar l´emergència de les obres de reposició del col·lector en alta destruït del Passeig Marítim de Pineda de Mar. 8. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 72/17 de data 6 de març de 2017 referent a declarar l´emergència de les obres de reparació de l´emissari submarí de l´EDAR de Teià. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 9. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució del projecte “Finançament de l´àmbit de benestar social”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 10. Aprovació, si s´escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació de serveis de control de la Salut Pública. 11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 92/17 de data 16 de març sobre designar els membres que formen part de la Mesa de contractació de la licitació del contracte, mitjançant procediment obert, de la Supervisió de l´Equip d´Atenció a la Infància i l´Adolescència del Consell Comarcal del Maresme. 12. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 96/17 de data 21 de març sobre l´aprovació de la sol·licitud al Departament de Cultura de la transferència anual amb destinació als museus integrats a la Xarxa de Museus Comarcals. 13. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 102/17 de data 24 de març sobre l´aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, de dos recursos tècnics que consten a la Cartera de 2017 i de dos Recursos del Catàleg de serveis 2017 en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 14. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució de l´acció Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2017, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 15. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució de l´acció Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals (Oficines Tècniques Laborals-OTL), en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 16. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució de l´acció Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat (Productes de la Terra), en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 17. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, dels Cursos de formació dins del Recull d´Activitats de suport al teixit empresarial 2017. 18. Informes, precs i preguntes. Mataró, 5 d´abril de 2017 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 14 de març de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 14 de març de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de febrer de 2017. ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ 1. Aprovació, si s´escau, de la classificació de les proposicions presentades per les empreses per la contractació del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor web+ftp del Consell Comarcal del Maresme. 2. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 53/17 de data 16 de febrer sobre remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona còpia compulsada de l´expedient administratiu en el qual es desestima la revisió d´ofici de la declaració de BCIL de la masia de Can Rabassa. ÀREA DE MEDI AMBIENT 3. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria de Medi Ambient. 4. Aprovació, si s´escau, del Pla de seguretat i salut en el treball relatiu al projecte d´obres de conservació i manteniment a les instal·lacions d´abastament d´aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2016. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 5. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 68/17 de data 1 de març sobre desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició interposat pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL) sobre la reclamació d´interessos de demora. 6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 69/17 de data 1 de març sobre desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició interposat pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL) de reclamació econòmica. 7. Informes, precs i preguntes. Mataró, 8 de març de 2017 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 14 de febrer de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 14 de febrer de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 17 de gener de 2017.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Acceptació, si s’escau, dels preacords assolits per la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

2. Acceptació, si s’escau, del recurs atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Assessorament jurídic presencial”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

3. Aprovació, si s’escau, de les bases del procés de selecció de personal per proveir un lloc de treball de psicòleg/a de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).

4. Aprovació, si s’escau, de les bases del procés de selecció de personal per proveir un lloc de treball de Tècnic/a Superior per desenvolupar el programa temporal de Verificació de la implantació i optimització d’eines de gestió de l’explotació dels sistemes de sanejament.

5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 23/17 de data 24 de gener sobre la modificació de la composició de la Mesa de Contractació del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor Web-FTP del Consell Comarcal del Maresme.

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 27/17 de data 27 de gener sobre rectificar l’error material de transcripció detectat en el dispositiu segon del Decret de President 23/17 de 24 de gener i determinar la nova composició de la mesa de contractació.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 38/17 de data 6 de febrer sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos de diferents àrees del Consell Comarcal inclosos en el Catàleg de serveis 2017, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 40/17 de data 6 de febrer sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos de diferents àrees del Consell Comarcal inclosos en el Catàleg de serveis 2017, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

9. Acceptació, si s’escau, d’una subvenció directa de l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament d’actuacions per reparar els danys produïts com a conseqüència dels aiguats dels dies 12 i 13 d’octubre de 2016.

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 14/17 de data 16 de gener sobre la renúncia parcial de la subvenció concedida pel PUOSC per a la construcció d’una planta de valorització energètica del biogàs produït mitjançant digestió anaeròbia a l’EDAR Mataró.

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 39/17 de data 6 de febrer sobre la sol·licitud d’una subvenció al Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pel programa d’ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF).

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

12. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte administratiu del Servei d’assessorament psicològic del SIAD MARESME.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 16/17 de data 18 de gener sobre l’acceptació de dos recursos de la Diputació de Barcelona inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 21/17 de data 23 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en els Plecs de Clàusules Administratives particulars que regeix la licitació per a la supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Maresme.

15. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 8 de febrer de 2017

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

 

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 17 de gener de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 17 de gener de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 13 de desembre de 2016. ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT 1. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria d´Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple. 2. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 443/16 de data 5 de desembre sobre concedir a una empresa licitadora vista a l´expedient de licitació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017. 3. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 452/16 de data 19 de desembre sobre emetre Informe de l´Òrgan de Contractació i Al·legacions de l´Òrgan de Contractació en els recursos especials en matèria de contractació  presentats per unes empreses licitadores. 4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 463/16 de data 22 de desembre sobre emetre Informe de l´Òrgan de Contractació i Al·legacions de l´Òrgan de Contractació en el recurs especial en matèria de contractació  presentat per una empresa licitadora. ÀREA DE MEDI AMBIENT 5. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 454/16 de data 20 de desembre sobre l´aprovació de l´autorització de la cessió del contracte administratiu per al subministrament de gasoil als ens locals de la comarca del Maresme. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 453/16 de data 20 de desembre sobre aprovar la distribució als ajuntaments de l´àrea bàsica de serveis socials comarcals habilitada en concepte de finançament del Servei de SAD per Dependència de 2015. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 7. Aprovació, si s´escau, de les bases del procés de selecció de personal per proveir diversos llocs de treball de tècnic/a mig de Promoció Econòmica. 8. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 444/16 de data 12 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) pel Programa d´experiència professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per l´Ocupació”. 9. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 445/16 de data 14 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) corresponent al Programa d´Agents d´Ocupació i Desenvolupament Local  2016 (AODL). 10. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 449/16 de data 16 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció pel  Programa de Treball i Formació regulada per la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre per la qual s´obre la convocatòria per a l´any 2016, modificada per la Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre. 11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 456/16 de data 20 de desembre sobre l´ aprovació dels  criteris que han de regir el procés de selecció de les persones participants al Programa Treball i Formació corresponents a la línia A (no perceptors) i la línia B (RMI). 12. Informes, precs i preguntes. Mataró, 11 de gener de 2017 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 13 de desembre de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 13 de desembre de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 27 de setembre de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple.

2. Aprovació, si s’escau, de diversos reconeixements extrajudicials de crèdit.

3. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte “Prestación de servicios postales y telegráficos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A” per l’any 2017.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte administratiu per l’arrendament i establiment de preus unitaris de manteniment de màquines de reprografia pel Consell Comarcal del Maresme.

5. Aprovació, si s’escau, de la revocació total de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per l’actuació “Instal·lació i configuració dels elements que permeten interconnectar els serveis de la plataforma ABSIS registre d’entrades i sortides i gestor d’expedients amb la plataforma electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya”.

6. Acceptació, si s’escau, de la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017 per a despeses de reparacions, manteniment i conservació.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 407/16 de data 7 de novembre sobre l’aprovació dels errors materials de transcripció detectats en l’adjudicació del contracte Serveis de Comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

8. Aprovació, si s’escau, de la rectificació d’un error material de transcripció detectat en l’adjudicació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017, aprovat per acord del Ple de data 15 de novembre de 2016.

9. Acceptació, si s’escau, la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, destinada a la gestió del Servei de Transport Escolar No Obligatori per al curs 2015/2016.

10. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte administratiu del Servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves a 23 municipis del Maresme amb l’entitat Nexes Interculturals de Joves per Europa.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

11. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Medi Ambient de competència de la Comissió Permanent del Ple.

12. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec del Projecte d’Obres de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2016.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 418/16 de data 9 de novembre sobre la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’una subvenció directe per l’actuació “Obres d’arranjament de les afectacions més urgents del Torrent Roldós i Riera d’Agell”.

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 441/16 de data 2 de desembre sobre la modificació de la sol·licitud de subvenció directe a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’actuació “Obres d’arranjament de les afectacions més urgents dels aiguats dels dies 12 i 13 als municipis de Cabrils, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar”.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

15. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

16. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i els Plecs de prescripcions tècniques per la licitació de la Supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant procediment obert.

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 406/16 de data 7 de novembre sobre aprovar l’adjudicació de la contractació dels serveis de transport adaptat de les rutes 6, 6.1, 7 i 24 i d’una ruta de transport adaptat “porta a porta”.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

18. Aprovació, si s’escau, de la regularització de la despesa del contracte de gestió pel Servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme per l’any 2016 i 2018.

19. Aprovació, si s’escau, de la subvenció per la primera pròrroga del tècnic AODL 2016 del servei d’emprenedoria (MCN).

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 404/16 de data 4 de novembre sobre l’acceptació de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 419/16 de data 10 de novembre sobre l’aprovació del document de criteris per a la selecció de 8 persones “Joves titulats” que s’han de contractar en el marc de la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 433/16 de data 23 de novembre sobre concórrer  a la convocatòria del Departament de Treball, Afers socials i Famílies publicada al DOGC, ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre,  per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de Treball i Formació.

23. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 5 de desembre de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

 

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 27 de setembre de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 27 de setembre de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 12 de juliol de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diversos contractes administratius.

2. Aprovació, si s’escau, del Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació “Espai de coordinació d’estratègies formatives”, en el marc del règim regulador del Catàleg de Serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 272/16 de data 1 d’agost sobre la renúncia de la necessitat “Pagament dels interessos del deute contret per a l’execució de la Fase I de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 298/16 de data 12 de setembre sobre l’aprovació de la participació del Consell Comarcal del Maresme en la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2016-2017.

5. Ratificació, si s’escau, el Decret de Presidència núm. 303/16 de data 15 de setembre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades en el procediment obert dels Serveis de Comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 304/16 de data 15 de setembre sobre desistir de la licitació del contracte del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor Web-FTP del Consell Comarcal del Maresme.

7. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor web+ftp del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 309/16 de data 20 de setembre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per a la contractació de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 311/16 de data 20 de setembre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per a la contractació dels serveis de Transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

10. Acceptació, si s’escau, del canvi de destinació de la subvenció inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2011.

11. Declarar deserta, si s’escau, la licitació de l’expedient de Contractació de la gestió del servei públic comarcal d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Consell Comarcal del Maresme.

12. Acceptació, si s’escau, de la donació econòmica privada per al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 275/16 de data 3 d’agost sobre l’adjudicació del el contracte per l’assessorament jurídic extern del Servei de Sanejament de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

14. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

15. Aprovació, si s’escau, la convalidació de la modificació del contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de societat d’economia mixta, de monitoratge de serveis educatius i de servei d’atenció domiciliària SAD.

16. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte per la prestació del servei d’integració en família extensa (SIFE).

17. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de participació, a la Diputació de Barcelona,  en el programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”, en el març del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

18. Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Elaboració d’un pla comarcal de polítiques d’igualtat”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

19. Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Suport en l’abordatge integral de la violència masclista”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

20. Aprovació, si s’escau, de diversos contractes de cessió en comodat del fons documental d’un particular, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme i els seus propietaris.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

21. Acceptació, si s’escau, de la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del Catàleg Sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”.

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 247/16 de data 15 de juliol sobre la sol·licitud d’una subvenció al Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la realització del projecte Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 250/16 de data 19 de juliol sobre la sol·licitud d’una subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per al suport al programa Catalunya Emprèn –


A.

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 256/16 de data 22 de de juliol sobre complementar el Decret de Presidència núm. 250/16 per incorporar la sol·licitud de l’Aj. de Pineda de Mar a la convocatòria per al suport al programa Catalunya Emprèn.

25. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 257/16 de data 25 de juliol sobre l’aprovació d’una renúncia parcial a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria EMO/381/2014, de de 22 de desembre de 2014.

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 288/16 de data de data 8 de setembre sobre la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya, en el marc de convocatòria per l’any 2016 prevista a l’ordre TSF/1695/2016 de 7 de juliol de 2016.

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 289/16 de data 8 de setembre sobre l’aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, l’any 2016.

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 302/16 de data 14 de setembre sobre l’aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves titulats, demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 305/16 de data 15 de setembre sobre ampliar la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya, destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves titulats, demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

30. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 22 de setembre de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa