Inici Documents Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 12 de juliol de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 12 de juliol de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de juny de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple.

2. Aprovació, si s’escau, de les bases per la creació de la borsa de treball comarcal d’auxiliars administratius/ves per ocupar llocs de treball al Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments adherits a la borsa mitjançant conveni.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

3. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’ensenyament de competència de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

4. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Medi Ambient de competència de la Comissió Permanent del Ple.

5. Aprovació, si s’escau, de la subsanació de l’escriptura de constitució de l’empresa d’economia mixta Residus del Maresme, SL.

6. Aprovació, si s’escau, de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, per l’assessorament jurídic extern al Servei de Sanejament de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 166/16 de data 17 de maig sobre l’aprovació inicial del projecte “Planta de cogeneració amb biogàs a l’EDAR de Mataró”.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 228/16 de data 29 de juny sobre  l’acceptació de la cessió d’ús i condicions particulars dels terrenys on es troba ubicada l’EDAR de Mataró, per a la instal•lació d’una planta de valorització de biogàs per part del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

9. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

10. Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

11. Aprovació, si s’escau, de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, del servei d’integració en família extensa (SIFE).

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 221/16 de data 22 de juny sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, per a la prestació de l’assessorament jurídic i psicològic del SIAD Maresme.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 235/16 de data 5 de juliol sobre l’adjudicació del contracte per la prestació de l’assessorament jurídic i psicològic del SIAD Maresme.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 169/16 de data 18 de maig sobre l’aprovació de les al·legacions de la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, referent al Programa Catalunya Emprèn 2013-2014.

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 186/16 de data 26 de maig sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades en el procediment obert, del servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL Maresme).

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 203/16 de data 3 de juny sobre la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Barcelona, per portar a terme cursos de formació, dins del Recull d’Activitats de suport al Teixit Empresarial 2016.

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 209/16 de data 10 de juny sobre l’aprovació de les al·legacions presentades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la revocació parcial de la subvenció per al programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, en base a l’Ordre EMO/281/2013.

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 211/16 de data 13 de juny sobre l’adjudicació del contracte per al servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL Maresme).

19. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 7 de juliol de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

 

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 14 de juny de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 14 de juny de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 10 de maig de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple.

2. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diversos contractes administratius.

3. Aprovació, si s’escau, del contracte de lloguer del local situat a Avda. Jaume Recoder, 85-87 de Mataró.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la vigent Relació de Llocs de Treball de la corporació.

5. Aprovació, si s’escau, de les bases per la creació de la borsa de treball comarcal de treballadors/es socials i educadors/es socials per ocupar llocs de treball al Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments adherits a la borsa mitjançant conveni.

6. Acceptació, si s’escau, de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 159/16 de data 9 de maig sobre requerir documentació al licitador EURO MACLEAN 2001,SL, pel servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 168/16 de data 18 de maig sobre designar vocal i secretari a la Mesa de contractació, de la licitació dels serveis de comunicacions d’aquest Consell Comarcal i els organismes adherits.

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 176/16 de data 20 de maig sobre designació d’advocat per a la representació i defensa del Consell Comarcal del Maresme en el recurs contenciós administratiu referent a la reclamació per responsabilitat patrimonial per danys a un vehicle.

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 185/16 de data 25 de maig sobre adjudicar el contracte per al servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme, a l’empresa Euro Maclean 2001, SL.

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 192/16 de data 27 de maig sobre concedir a l’empresa AUTOCARS BARRERA, S.L, vista a l’expedient de licitació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 193/16 de data 27 de maig sobre concedir a l’empresa UTE HISPANO – E. MONFORTE, vista a l’expedient de licitació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

13. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de transport adaptat i/o assistit, adreçats a persones amb discapacitat de la comarca del Maresme.

14. Aprovació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental d’un particular, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme i el seu propietari.

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 187/16 de data 26 de maig sobre aprovar la despesa per a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD) per l’any 2016.

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 196/16 de data 31 de maig sobre la sol·licitud d’una subvenció a la Fundació Obra Social “La Caixa” per un projecte d’acció social i interculturalitat anomenat “Maresme conviu en la diversitat.

17. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 9 de juny de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

 

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 10 de maig de 2016

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA
0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 12 d’abril de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
1. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del servei de correu electrònic i allotjament dels servidors corporatius.

2. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona la inscripció de les cinc necessitats del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 132/16 de data 18 d’abril sobre l’aprovació de la classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, pel servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 152/16 de data 4 de maig sobre desistir de la licitació del contracte del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor Web-FTP del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
5. Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut en el treball relatiu a les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord. Any 2014.

6. Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut en el treball relatiu a les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord. Any 2015.

7. Aprovació, si s’escau, de la designació del Delegat/da del servei a la societat d’economia mixta RESIDUS DEL MARESME SL (RESMAR).

8. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

9. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud al Departament de Governació, de la Generalitat de Catalunya, del canvi de destinació d’una obra inclosa en el PUOSC anualitat 2011.

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 140/16 de data 20 d’abril sobre la modificació dels Estatuts de l’empresa d’economia mixta que haurà de gestionar el servei  de recollida de residus municipals, gestió de deixalleries fixes i mòbils i serveis accessoris de neteja viaria i platges als municipis de la comarca del Maresme.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
11. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
12. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

13. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga del termini d’execució de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, destinat a finançar el Programa Ajut extraordinari d’emergència social.

14. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de la transferència anual que fa el Departament de Cultura amb destinació als museus d’Arenys de Mar, Calella, Mataró i Premià de Mar.

15. Aprovació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental de diversos Ajuntaments, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
16. Aprovació, si s’escau, de la renúncia per despeses no efectuades de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria Ordre EMO/210/2015, de 2 de setembre.

17. Informes, precs i preguntes

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 12 d’abril de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 12 d´abril de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 8 de març de 2016. ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ 1. Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria de provisió, mitjançant lliure designació, dels Directors de Serveis del Consell Comarcal del Maresme. 2. Aprovació, si s´escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de correu electrònic i allotjament dels servidors corporatius. 3. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 93/16 de data 14 de març de 2016 i el número 96/16 de data 16 de març referents a la designació dels membres de la Mesa de contractació, i designació del vocal suplent número 5,  dels serveis de comunicacions. 4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 103/16 de data 23 de març sobre rectificar l´error material de transcripció detectat en el Plec de clàusules administratives particulars del procediment per la contractació dels serveis de comunicacions. 5. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 106/16 de data 24 de març sobre personació en el Recurs Contenciós Administratiu ordinari núm. 30/2016, interposat per TRANSMAR UTE, referent a la licitació de serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017. 6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 108/16 de data 31 de març sobre la remissió al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de la còpia d´un expedient administratiu de responsabilitat patrimonial. ÀREA DE MEDI AMBIENT 7. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria de Medi Ambient, competència de la Comissió Permanent del Ple. 8. Aprovació, si s´escau, dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, amb els seus annexos, que han de regir la contractació de la gestió del servei públic comarcal d´atenció d´animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme. ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT 9. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria d´Educació de competència de la  Comissió Permanent del Ple. 10. Aprovació, si s´escau, de la remissió al TSJC sala contenciós administrativa, de l´expedient referent al recurs interposat per TRANSMAR UTE, contra les resolucions del TCCSP núm. 224/2015 i 218/2015. 11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 94/16 de data 15 de març sobre l´adjudicació del contracte per al servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves a 23 municipis del Maresme, a l´empresa Nexes Interculturals de Joves per Europa. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 12. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la  Comissió Permanent del Ple. 13. Acceptació, si s´escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del fons de prestació “Finançament de l´àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis 2016. 14. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 111/16 de data 6 d´abril sobre designar un vocal suplent número 1 de la Mesa de contractació del Servei de transport adaptat dels usuaris dels centes ocupacionals de la Fundació El Maresme i de dues rutes de transport adaptat “porta a porta. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 15. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 16. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per l´acció-servei “Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de serveis de l´any 2016. 17. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per a l´actuació Millora de la competitivitat d´empreses de productes alimentaris locals i de qualitat (Productes de la Terra), en el marc del Catàleg de serveis de l´any 2016. 18. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per a l´actuació Integració Sociolaboral de persones amb malalties mentals (OTL), en el marc del Catàleg de serveis de l´any 2016. 19. Aprovació, si s´escau, de la renúncia parcial a la subvenció atorgada pel Servei d´Ocupació de Catalunya, ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, modificada per l´ORDRE EMO/1648/2015, de 17 de juliol. 20. Aprovació, si s´escau, de la renúncia parcial a la subvenció atorgada pel Servei d´Ocupació de Catalunya, ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol. 21. Informes, precs i preguntes. Mataró, 7 d´abril de 2016 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 8 de març de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 8 de març de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 9 de febrer de 2016

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a la contractació dels serveis de comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

2. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte núm. 08001396 de “Prestación de servicios postales y telegráficos entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. i el Consell Comarcal del Maresme, per l’any de 2016.

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 38/16 de data 9 de febrer sobre designar advocat de la companyia ZURICH, per a que assumeixi la representació i defensa del Consell Comarcal del Maresme en un recurs contenciós administratiu.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 49/16 de data 19 de febrer sobre l’adjudicació de conformitat amb la classificació de la proposició aprovada per Decret de Presidència núm. 30/16 de data 4 de febrer de 2016, del contracte pel manteniment i suport del programari d’ABSIS.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

5. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec a l’empresa concessionària SOREA SA, les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2014.

6. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec a l’empresa concessionària SOREA SA, les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2015.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 36/16 de data 8 de febrer sobre interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució del Director de l’ACA de 7 de juliol de 2015 en l’expedient AF14000059, referent a despeses directes per l’anualitat 2014.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 57/16 de data 24 de febrer sobre la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat del servei d’assessorament jurídic extern del servei de sanejament.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

9. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

10. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte per a la cobertura de la ruta 17 del  Lot TAI del servei de transport adaptat, subscrit en data 26 de maig de 2014 amb l’empresa GRUP LA PAU, SCCL.

11. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona els recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

12. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació Gresol – Projecte home Catalunya per a la realització de programes i accions de prevenció, rehabilitació i reinserció social de drogodependents per l’any 2016.

13. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Associació Ventijol per a donar atenció terapèutica als infants, adolescents  i les seves famílies que pateixen trastorns psicosocials per l’any 2016.

14. Aprovació, si s’escau, de la distribució als ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, del finançament dels EBASP i SAD per risc social (no dependència) corresponent a l’any 2015.

15. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 3 de març de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

 

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 9 de febrer de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 9 de febrer de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 19 de gener de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la Relació de llocs de Treball de la Corporació.

2. Aprovació, si s’escau, de les bases que regulen el procés selectiu d’un/a tècnic/a auxiliar inspector/a ambiental.

3. Aprovació, si s’escau, de la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada per part d’un/a treballador/a de la Corporació.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 2/16 de data 12 de gener sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona assessorament jurídic per un procediment contenciós administratiu.

5. Ratificació, si s’escau, dels Decrets de Presidència núm. 24/16 de data 29 de gener, núm. 26/16 de data 1 de febrer i núm. 27/16 de data 2 de febrer sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 30/16 de data 4 de febrer sobre la classificació de les empreses presentades en la licitació per la contractació del manteniment i suport del programari ABSIS de gestió d’expedients.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 28/16 de data 2 de febrer sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat als Plecs de clàusules administratives particulars que regeix la licitació per la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

8. Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 10/16 de data 21 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació del Servei d’assessorament jurídic i psicològic del SIAD Maresme.

9. Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 10/16 de data 21 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació del servei de transport adaptat.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

10. Aprovació, si s’escau, de la revocació parcial de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la realització de l’acció “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”.

11. Aprovació, si s’escau, de la revocació parcial de la subvenció atorgada en el marc de l’ordre EMO 349/2012 del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica atorgat per el Servei d’Ocupació de Catalunya.

12. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 4 de febrer de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

 

Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 19 de gener de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 19 de gener de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ 1. Acceptació, si s´escau, de les delegacions plenàries a la Comissió Permanent del Ple. 2. Aprovació, si s´escau, de la convalidació de diversos contractes administratius. 3. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 554/15 de data 14 de desembre sobre la remissió al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona de l´expedient administratiu de responsabilitat patrimonial en referència als danys ocorreguts el dia 5 d´octubre de 2013 al vehicle matrícula 3582 HJF. 4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 557/15 de data 14 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme. 5. Ratificació, si s´escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 558/15 de data 14 de desembre sobre rectificar d´ofici l´error material de fet detectat en la imputació pressupostaria de la despesa de l´expedient de les obres de millora i manteniment de la xarxa bàsica de camins de la Serralada Litoral. 6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 601/15 de data 23 de desembre sobre l´aprovació de les bases del procés per a la selecció de dos tècnics mig de promoció econòmica. 7. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 604/15 de data 29 de desembre sobre la distribució de la despesa, en concepte de finançament del Servei de SAD per Dependència de 2014, als ajuntaments de l´Àrea Bàsica de Serveis Socials comarcal. ÀREA DE MEDI AMBIENT 8. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 603/15 de data 29 de desembre sobre l´aprovació de la certificació única (final d´obra) de l´obra de Millora i Manteniment Xarxa Bàsica Camins de la Serralada Litoral (PEIN LA CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS). ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 9. Acceptació, d´una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, mitjançant concessió directe, destinada a finançar el programa “ajut extraordinari d´ emergència social”. 10. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 555/15 de data 14 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, de la prestació de l´assessorament jurídic i psicològic del SIAD MARESME. 11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 556/15 de data 14 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, per a la contractació mitjançant procediment obert, del Servei d´Integració en Família extensa (SIFE). 12. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 566/15 de data 15 de desembre sobre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, de les rutes 6, 6.1, 7 i 24 del Servei de transport adaptat dels usuaris dels centes ocupacionals de la Fundació El Maresme i de dues rutes de transport adaptat “porta a porta”. ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT 13. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 567/15 de data 15 de desembre l´aprovació de la licitació, mitjançant procediment obert, del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 14. Aprovació, si s´escau, de la licitació, mitjançant procediment obert, del Servei de l´Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL). 15. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 594/15 de data 22 de desembre sobre l´aprovació del reajustament de la memòria tècnica del Programa d´experiència professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya, de l´Ordre EMO/254/2015 del Departament d´Empresa i Ocupació. 16. Informes, precs i preguntes. Mataró, 14 de gener de 2016 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa