Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 8 de març de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 8 de març de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 9 de febrer de 2016

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a la contractació dels serveis de comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

2. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte núm. 08001396 de “Prestación de servicios postales y telegráficos entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. i el Consell Comarcal del Maresme, per l’any de 2016.

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 38/16 de data 9 de febrer sobre designar advocat de la companyia ZURICH, per a que assumeixi la representació i defensa del Consell Comarcal del Maresme en un recurs contenciós administratiu.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 49/16 de data 19 de febrer sobre l’adjudicació de conformitat amb la classificació de la proposició aprovada per Decret de Presidència núm. 30/16 de data 4 de febrer de 2016, del contracte pel manteniment i suport del programari d’ABSIS.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

5. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec a l’empresa concessionària SOREA SA, les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2014.

6. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec a l’empresa concessionària SOREA SA, les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2015.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 36/16 de data 8 de febrer sobre interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució del Director de l’ACA de 7 de juliol de 2015 en l’expedient AF14000059, referent a despeses directes per l’anualitat 2014.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 57/16 de data 24 de febrer sobre la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat del servei d’assessorament jurídic extern del servei de sanejament.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

9. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

10. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte per a la cobertura de la ruta 17 del  Lot TAI del servei de transport adaptat, subscrit en data 26 de maig de 2014 amb l’empresa GRUP LA PAU, SCCL.

11. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona els recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

12. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació Gresol – Projecte home Catalunya per a la realització de programes i accions de prevenció, rehabilitació i reinserció social de drogodependents per l’any 2016.

13. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Associació Ventijol per a donar atenció terapèutica als infants, adolescents  i les seves famílies que pateixen trastorns psicosocials per l’any 2016.

14. Aprovació, si s’escau, de la distribució als ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, del finançament dels EBASP i SAD per risc social (no dependència) corresponent a l’any 2015.

15. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 3 de març de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa