Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 27 de setembre de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 27 de setembre de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 12 de juliol de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diversos contractes administratius.

2. Aprovació, si s’escau, del Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació “Espai de coordinació d’estratègies formatives”, en el marc del règim regulador del Catàleg de Serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 272/16 de data 1 d’agost sobre la renúncia de la necessitat “Pagament dels interessos del deute contret per a l’execució de la Fase I de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 298/16 de data 12 de setembre sobre l’aprovació de la participació del Consell Comarcal del Maresme en la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2016-2017.

5. Ratificació, si s’escau, el Decret de Presidència núm. 303/16 de data 15 de setembre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades en el procediment obert dels Serveis de Comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 304/16 de data 15 de setembre sobre desistir de la licitació del contracte del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor Web-FTP del Consell Comarcal del Maresme.

7. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor web+ftp del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 309/16 de data 20 de setembre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per a la contractació de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 311/16 de data 20 de setembre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per a la contractació dels serveis de Transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

10. Acceptació, si s’escau, del canvi de destinació de la subvenció inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2011.

11. Declarar deserta, si s’escau, la licitació de l’expedient de Contractació de la gestió del servei públic comarcal d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Consell Comarcal del Maresme.

12. Acceptació, si s’escau, de la donació econòmica privada per al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 275/16 de data 3 d’agost sobre l’adjudicació del el contracte per l’assessorament jurídic extern del Servei de Sanejament de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

14. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

15. Aprovació, si s’escau, la convalidació de la modificació del contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de societat d’economia mixta, de monitoratge de serveis educatius i de servei d’atenció domiciliària SAD.

16. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte per la prestació del servei d’integració en família extensa (SIFE).

17. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de participació, a la Diputació de Barcelona,  en el programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”, en el març del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

18. Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Elaboració d’un pla comarcal de polítiques d’igualtat”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

19. Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Suport en l’abordatge integral de la violència masclista”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

20. Aprovació, si s’escau, de diversos contractes de cessió en comodat del fons documental d’un particular, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme i els seus propietaris.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

21. Acceptació, si s’escau, de la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del Catàleg Sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”.

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 247/16 de data 15 de juliol sobre la sol·licitud d’una subvenció al Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la realització del projecte Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 250/16 de data 19 de juliol sobre la sol·licitud d’una subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per al suport al programa Catalunya Emprèn –


A.

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 256/16 de data 22 de de juliol sobre complementar el Decret de Presidència núm. 250/16 per incorporar la sol·licitud de l’Aj. de Pineda de Mar a la convocatòria per al suport al programa Catalunya Emprèn.

25. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 257/16 de data 25 de juliol sobre l’aprovació d’una renúncia parcial a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria EMO/381/2014, de de 22 de desembre de 2014.

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 288/16 de data de data 8 de setembre sobre la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya, en el marc de convocatòria per l’any 2016 prevista a l’ordre TSF/1695/2016 de 7 de juliol de 2016.

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 289/16 de data 8 de setembre sobre l’aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, l’any 2016.

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 302/16 de data 14 de setembre sobre l’aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves titulats, demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 305/16 de data 15 de setembre sobre ampliar la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Servei d’ocupació de Catalunya, destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves titulats, demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

30. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 22 de setembre de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa