Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 12 de juliol de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 12 de juliol de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de juny de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple.

2. Aprovació, si s’escau, de les bases per la creació de la borsa de treball comarcal d’auxiliars administratius/ves per ocupar llocs de treball al Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments adherits a la borsa mitjançant conveni.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

3. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’ensenyament de competència de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

4. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Medi Ambient de competència de la Comissió Permanent del Ple.

5. Aprovació, si s’escau, de la subsanació de l’escriptura de constitució de l’empresa d’economia mixta Residus del Maresme, SL.

6. Aprovació, si s’escau, de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, per l’assessorament jurídic extern al Servei de Sanejament de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 166/16 de data 17 de maig sobre l’aprovació inicial del projecte “Planta de cogeneració amb biogàs a l’EDAR de Mataró”.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 228/16 de data 29 de juny sobre  l’acceptació de la cessió d’ús i condicions particulars dels terrenys on es troba ubicada l’EDAR de Mataró, per a la instal•lació d’una planta de valorització de biogàs per part del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

9. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

10. Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

11. Aprovació, si s’escau, de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, del servei d’integració en família extensa (SIFE).

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 221/16 de data 22 de juny sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en el procediment obert, per a la prestació de l’assessorament jurídic i psicològic del SIAD Maresme.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 235/16 de data 5 de juliol sobre l’adjudicació del contracte per la prestació de l’assessorament jurídic i psicològic del SIAD Maresme.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 169/16 de data 18 de maig sobre l’aprovació de les al·legacions de la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, referent al Programa Catalunya Emprèn 2013-2014.

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 186/16 de data 26 de maig sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades en el procediment obert, del servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL Maresme).

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 203/16 de data 3 de juny sobre la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Barcelona, per portar a terme cursos de formació, dins del Recull d’Activitats de suport al Teixit Empresarial 2016.

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 209/16 de data 10 de juny sobre l’aprovació de les al·legacions presentades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la revocació parcial de la subvenció per al programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, en base a l’Ordre EMO/281/2013.

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 211/16 de data 13 de juny sobre l’adjudicació del contracte per al servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme (OTL Maresme).

19. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 7 de juliol de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa