Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 17 de gener de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 17 de gener de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 13 de desembre de 2016. ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT 1. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses en matèria d´Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple. 2. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 443/16 de data 5 de desembre sobre concedir a una empresa licitadora vista a l´expedient de licitació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017. 3. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 452/16 de data 19 de desembre sobre emetre Informe de l´Òrgan de Contractació i Al·legacions de l´Òrgan de Contractació en els recursos especials en matèria de contractació  presentats per unes empreses licitadores. 4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 463/16 de data 22 de desembre sobre emetre Informe de l´Òrgan de Contractació i Al·legacions de l´Òrgan de Contractació en el recurs especial en matèria de contractació  presentat per una empresa licitadora. ÀREA DE MEDI AMBIENT 5. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 454/16 de data 20 de desembre sobre l´aprovació de l´autorització de la cessió del contracte administratiu per al subministrament de gasoil als ens locals de la comarca del Maresme. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 453/16 de data 20 de desembre sobre aprovar la distribució als ajuntaments de l´àrea bàsica de serveis socials comarcals habilitada en concepte de finançament del Servei de SAD per Dependència de 2015. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 7. Aprovació, si s´escau, de les bases del procés de selecció de personal per proveir diversos llocs de treball de tècnic/a mig de Promoció Econòmica. 8. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 444/16 de data 12 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) pel Programa d´experiència professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per l´Ocupació”. 9. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 445/16 de data 14 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) corresponent al Programa d´Agents d´Ocupació i Desenvolupament Local  2016 (AODL). 10. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 449/16 de data 16 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció pel  Programa de Treball i Formació regulada per la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre per la qual s´obre la convocatòria per a l´any 2016, modificada per la Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre. 11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 456/16 de data 20 de desembre sobre l´ aprovació dels  criteris que han de regir el procés de selecció de les persones participants al Programa Treball i Formació corresponents a la línia A (no perceptors) i la línia B (RMI). 12. Informes, precs i preguntes. Mataró, 11 de gener de 2017 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa