Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà l’11 dabril de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 11 d´abril de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de març de 2017. ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT 1. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d´educació. 2. Aprovació, si s´escau, de la modificació del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme amb l´empresa Eurest Catalunya, S.L. 3. Aprovació, si s´escau, de la modificació del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme amb l´empresa Servei d´Àpats, S.L. 4. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 122/17 de data 4 d´abril sobre estimar parcialment les al·legacions presentades a la proposta de modificació del contracte administratiu de gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme. ÀREA DE MEDI AMBIENT 5. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a l´Agència Catalana de l’Aigua, de l´atribució de fons per fer front a les actuacions de Reposició i Millores, per a l´exercici de 2017, a l´EDAR de Mataró. 6. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a l´Agència Catalana de l’Aigua, de l´atribució de fons per fer front a les actuacions de Reposició i Millores 2017 dels sistemes de sanejament en alta a la comarca del Maresme. 7. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 25/17 de data 25 de gener sobre declarar l´emergència de les obres de reposició del col·lector en alta destruït del Passeig Marítim de Pineda de Mar. 8. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 72/17 de data 6 de març de 2017 referent a declarar l´emergència de les obres de reparació de l´emissari submarí de l´EDAR de Teià. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 9. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució del projecte “Finançament de l´àmbit de benestar social”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 10. Aprovació, si s´escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació de serveis de control de la Salut Pública. 11. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 92/17 de data 16 de març sobre designar els membres que formen part de la Mesa de contractació de la licitació del contracte, mitjançant procediment obert, de la Supervisió de l´Equip d´Atenció a la Infància i l´Adolescència del Consell Comarcal del Maresme. 12. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 96/17 de data 21 de març sobre l´aprovació de la sol·licitud al Departament de Cultura de la transferència anual amb destinació als museus integrats a la Xarxa de Museus Comarcals. 13. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 102/17 de data 24 de març sobre l´aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, de dos recursos tècnics que consten a la Cartera de 2017 i de dos Recursos del Catàleg de serveis 2017 en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 14. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució de l´acció Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2017, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 15. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució de l´acció Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals (Oficines Tècniques Laborals-OTL), en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 16. Acceptació, si s´escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per l´execució de l´acció Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat (Productes de la Terra), en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 17. Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, dels Cursos de formació dins del Recull d´Activitats de suport al teixit empresarial 2017. 18. Informes, precs i preguntes. Mataró, 5 d´abril de 2017 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa