Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 14 de juny de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 14 de juny de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 10 de maig de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple.

2. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diversos contractes administratius.

3. Aprovació, si s’escau, del contracte de lloguer del local situat a Avda. Jaume Recoder, 85-87 de Mataró.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la vigent Relació de Llocs de Treball de la corporació.

5. Aprovació, si s’escau, de les bases per la creació de la borsa de treball comarcal de treballadors/es socials i educadors/es socials per ocupar llocs de treball al Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments adherits a la borsa mitjançant conveni.

6. Acceptació, si s’escau, de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 159/16 de data 9 de maig sobre requerir documentació al licitador EURO MACLEAN 2001,SL, pel servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 168/16 de data 18 de maig sobre designar vocal i secretari a la Mesa de contractació, de la licitació dels serveis de comunicacions d’aquest Consell Comarcal i els organismes adherits.

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 176/16 de data 20 de maig sobre designació d’advocat per a la representació i defensa del Consell Comarcal del Maresme en el recurs contenciós administratiu referent a la reclamació per responsabilitat patrimonial per danys a un vehicle.

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 185/16 de data 25 de maig sobre adjudicar el contracte per al servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme, a l’empresa Euro Maclean 2001, SL.

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 192/16 de data 27 de maig sobre concedir a l’empresa AUTOCARS BARRERA, S.L, vista a l’expedient de licitació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 193/16 de data 27 de maig sobre concedir a l’empresa UTE HISPANO – E. MONFORTE, vista a l’expedient de licitació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

13. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de transport adaptat i/o assistit, adreçats a persones amb discapacitat de la comarca del Maresme.

14. Aprovació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental d’un particular, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme i el seu propietari.

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 187/16 de data 26 de maig sobre aprovar la despesa per a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD) per l’any 2016.

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 196/16 de data 31 de maig sobre la sol·licitud d’una subvenció a la Fundació Obra Social “La Caixa” per un projecte d’acció social i interculturalitat anomenat “Maresme conviu en la diversitat.

17. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 9 de juny de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa