Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 9 de maig de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 9 de maig de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 

ORDRE DEL DIA

 0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 11 d’abril de 2017. 

   

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ 

 

1. Aprovació, si s’escau, del canvi de destinació dels preacords assolits per la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

2. Acceptació, si s’escau, del recurs tècnic “Instruments de planificació, gestió i desenvolupament de Recursos Humans”, atorgat per la Diputació de Barcelona. 

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/17 de data 24 de març sobre acceptar l’abstenció d’un membre del tribunal selectiu per proveir diversos llocs de treball de tècnic/a mig de promoció econòmica.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 

 4. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d’educació. 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT 

5. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria de Medi Ambient. 

6. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’atribució de fons per la monitorització dels sobreeixidors de la xarxa de sanejament en alta de la comarca del Maresme. 

 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 

7. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria de Benestar Social. 

8. Acceptació, si s’escau, del Programa complementari per la garantia del Benestar Social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals” 2016-2019. 

9. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la commemoració de l’any Puig i Cadafalch al Maresme. 

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 156/17 de data 2 de maig sobre l’aprovació de la sol·licitud d’una subvenció a la Fundació Obra Social “La Caixa”, per a projectes d’acció social i interculturalitat per al projecte “Maresme conviu en la diversitat”. 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

11. Acceptació, si s’escau, de la subvenció per el Recull d’activitats de suport al teixit empresarial atorgat per la Diputació de Barcelona. 

12. Informes, precs i preguntes.  

Mataró, 3 de maig de 2017 El President acctal. 

 

Joaquim Arnó Porras