Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 14 de març de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 14 de març de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent, 0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de febrer de 2017. ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ 1. Aprovació, si s´escau, de la classificació de les proposicions presentades per les empreses per la contractació del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor web+ftp del Consell Comarcal del Maresme. 2. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 53/17 de data 16 de febrer sobre remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona còpia compulsada de l´expedient administratiu en el qual es desestima la revisió d´ofici de la declaració de BCIL de la masia de Can Rabassa. ÀREA DE MEDI AMBIENT 3. Aprovació, si s´escau, de diverses despeses competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria de Medi Ambient. 4. Aprovació, si s´escau, del Pla de seguretat i salut en el treball relatiu al projecte d´obres de conservació i manteniment a les instal·lacions d´abastament d´aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2016. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA 5. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 68/17 de data 1 de març sobre desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició interposat pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL) sobre la reclamació d´interessos de demora. 6. Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 69/17 de data 1 de març sobre desestimar en la seva totalitat el recurs de reposició interposat pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL) de reclamació econòmica. 7. Informes, precs i preguntes. Mataró, 8 de març de 2017 El President Miquel Àngel Martínez i Camarasa