Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà l’11 de juliol a les 19h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 13 de juny de 2017


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
1. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 226/17 de data 4 de juliol sobre la contractació, sota la modalitat de contracte menor, per al suport tècnic i jurídic de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

2. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 230/17 de data 5 de juliol sobre l’aclariment de la contractació, sota la modalitat de contracte menor, per al suport tècnic i jurídic de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.


ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
3. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d’educació.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 197/17 de data 7 de juny sobre desestimar el recurs interposat contra l’acord de ple que adjudicava el contracte del servei de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per al curs escolar 2015/2016 i 2016/2017, en concret del Lot A.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
5. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de prescripcions administratives i tècniques particulars per a la contractació dels serveis per a l’elaboració d’un estudi diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme.

6. Acceptació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental, entre l’ajuntament d’Alella com a propietari d’aquest fons, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme.

7. Aprovació, si s’escau, de la transferència del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la gestió dels museus comarcals per l’exercici 2017.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 217/17 de data 22 de juny sobre l’acceptació de la revocació parcial del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb número d’expedient 2015/1867.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
9. Aprovació, si s’escau, de la renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria, sota el nom “ORDRE EMO/210/2013 de 2 de setembre, per a la realització del Programa mixt Treball i Formació.

10. Aprovació, si s’escau, de la renúncia parcial de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria, sota el nom “ORDRE EMO/281/2013 de 11 de novembre, per a la realització del Programa mixt Treball i Formació.

11. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció de pròrroga del tècnic AODL i del Pla de Treball Dinamització, competitivitat i concertació territorial al Maresme: Indústria, sector primari, economia social i solidària i salut”, pel període 2017-2018.


12. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció de pròrroga del tècnic AODL i del Pla de Treball “El Maresme, un espai per a les idees, els projectes i la Innovació”.

13. Informes, precs i preguntes.