Ordre del dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 29 de gener de 2019

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 29 de gener de 2019, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 18 de desembre de 2018.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 532/18 de data 20 de desembre sobre l´aprovació de les Bases del procés de selecció de personal per executar el Programa “Acollida de persones refugiades i menors que migren sols. (1347)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

2. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 509/18 de data 11 de desembre sobre l´aprovació dels criteris que han de regir el procés de selecció de les persones participants al Programa Treball i Formació (1069)

3. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 516/18 de data 14 de desembre sobre la sol·licitud de la subvenció per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent d´Ocupació Juvenil. (1332)

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 539/18 de data 21 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció destinada a la posada en marxa del Programa referent d´ocupació juvenil. (1332)

5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 548/18 de data 27 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció per realitzar el Programa Enfeina´t. (1047)

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 9/19 de data 11 de gener sobre l´aprovació de les 48 ofertes de treball, corresponents a les línies PANP, PRGC i DONA per a la contractació de 59 persones a l´atur, en el marc del Programa Treball i Formació. (1069)

7. Informes, precs i preguntes.