Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 14 de febrer de 2017

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 14 de febrer de 2017, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 17 de gener de 2017.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Acceptació, si s’escau, dels preacords assolits per la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

2. Acceptació, si s’escau, del recurs atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Assessorament jurídic presencial”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

3. Aprovació, si s’escau, de les bases del procés de selecció de personal per proveir un lloc de treball de psicòleg/a de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).

4. Aprovació, si s’escau, de les bases del procés de selecció de personal per proveir un lloc de treball de Tècnic/a Superior per desenvolupar el programa temporal de Verificació de la implantació i optimització d’eines de gestió de l’explotació dels sistemes de sanejament.

5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 23/17 de data 24 de gener sobre la modificació de la composició de la Mesa de Contractació del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor Web-FTP del Consell Comarcal del Maresme.

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 27/17 de data 27 de gener sobre rectificar l’error material de transcripció detectat en el dispositiu segon del Decret de President 23/17 de 24 de gener i determinar la nova composició de la mesa de contractació.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 38/17 de data 6 de febrer sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos de diferents àrees del Consell Comarcal inclosos en el Catàleg de serveis 2017, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 40/17 de data 6 de febrer sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos de diferents àrees del Consell Comarcal inclosos en el Catàleg de serveis 2017, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

9. Acceptació, si s’escau, d’una subvenció directa de l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament d’actuacions per reparar els danys produïts com a conseqüència dels aiguats dels dies 12 i 13 d’octubre de 2016.

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 14/17 de data 16 de gener sobre la renúncia parcial de la subvenció concedida pel PUOSC per a la construcció d’una planta de valorització energètica del biogàs produït mitjançant digestió anaeròbia a l’EDAR Mataró.

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 39/17 de data 6 de febrer sobre la sol·licitud d’una subvenció al Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pel programa d’ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF).

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

12. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte administratiu del Servei d’assessorament psicològic del SIAD MARESME.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 16/17 de data 18 de gener sobre l’acceptació de dos recursos de la Diputació de Barcelona inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 21/17 de data 23 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en els Plecs de Clàusules Administratives particulars que regeix la licitació per a la supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Maresme.

15. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 8 de febrer de 2017

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa