Ordre del Dia del Consells d’Alcaldes que se celebrarà el 24 d’octubre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF i de la convocatòria en no haver estat possible la seva convocatòria amb l’antelació de 5 dies hàbils prevista a l’article 72 del ROC.

2.- Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.

3.- Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.

4.- Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.

5.- Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020.

6.- Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.

7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, sobre la creació dels servei comarcal de boscos i rieres.