Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 22 de gener

A les 13.30h

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2019 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.


2.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 12 de desembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 4 d’octubre de 2018.

1. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del nou sistema de cofinançament del Consell Comarcal del Maresme.

3. Informació sobre el Projecte de gestió i preservació del Litoral del Maresme.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 20 de novembre

A les 18h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 20 de novembre de 2018, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,
x
ORDRE DEL DIA
x
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 17 de juliol de 2018.
x
ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
x
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual i temporal de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació. (CCM 1172)
x
ÁREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
x
3. Aprovació, si s’escau, de la sol.licitud d’ampliació dels terminis d’execució  i justificació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona corresponent al recurs Finançament en l’àmbit de joventut, per l’acutació “Pla d’actuació comarcal en joventut 2018. (CCM 529x)
x
ÁREA DE MEDI AMBIENT
x
4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 401/18 de data 9 d’octubre sobre sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’atribució de fons per fer front a l’actuació de les obres de construcció del sobreeixidor del col·lector en alta del Sistema de Sanejament de Teià. (ABSIS 512)
x
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
x
5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 384/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per l’acció-servei de “l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2018”. (ABSIS 391)
x
6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 385/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de la pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per l’acció-servei de “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”. (ABSIS 401)
x
7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 386/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de la pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per a l’acció-servei de “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals (Oficines Tècniques Laborals-OTL. (ABSIS 413)
x
8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 387/18 de data 24 de setembre sobre la renúncia parcial de la subvenció del programa Treball i Formació TSF/2162/2017, de la
PANP 12. (ABSIS 369)
x
9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 390/18 de data 25 de setembre sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme la primera pròrroga del contracte de l’Agent d’ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb el Pla de Treball “El Maresme, un espai per les idees, els projectes i la innovació” pel període 2018-2019”. (ABSIS 968)
x
10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 391/18 de data 25 de setembre de 2018 referent a la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme la segona pròrroga del contracte de l’Agent d’ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb el Pla de Treball “Dinamització, competitivitat i concertació  territorial  al Maresme: indústria, sector primari, sector tèxtil, economia social i solidària, sector serveis, sector nàutic i salut” pel període 2018-2019”. (ABSIS 961)
x
11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 407/18 de data 11 d’octubre sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme el projecte Programa ENFEINA’T 2018. (ABSIS 1047)
x
12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 410/18 de data 16 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció per executar el projecte de Contractació en Pràctiques de Joves Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (ABSIS 882)
x
13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 425/18 de data 23 d’octubre sobre la sol·licitud de la subvenció del Programa de Treball i Formació per a l’any 2018.
x
14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 430/18 de data 24 d’octubre sobre l’aprovació dels criteris que han de regir el procés de selecció beneficiàries de la subvenció del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (ABSIS 882)
x
15. Informes, precs i preguntes.
x

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 4 d’octubre

A les 16:00h

ORDRE DEL DIA
  • 0.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de  20 de març de 2018.
  • 1.  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.
  • 2.  Emissió  d’informe,  si  s’escau,  de  la  modificació  de  diverses  Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme
  • 3.  Informes, precs i preguntes.
NOTA: Un cop acabat l’Ordre del Dia, se celebrarà una reunió d’alcaldesses i alcaldes amb el conseller d’Interior, Honorable Sr. Miquel Buch, per tractar diferents aspectes relacionats amb la seguretat en els municipis del Maresme.
Atesa la importància del tema, hi poden assistir com a públic regidores i regidors de Seguretat o caps de policia. L’aforament de la sala només permet, però, una persona per municipi. Les alcaldies hauran de comunicar prèviament al Consell Comarcal el nom i el càrrec de la persona convidada.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 25 de setembre

A les 19:00h

ANUL.LAT el Consell d’Alcaldes davant d’un imprevist a l’agenda del conseller d’Interior.!!!!!!

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de març de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.

2. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme

3. La seguretat al Maresme, a càrrec del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Miquel Buch.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de juny

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de la proposta d’ampliació del Servei d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia.

2. Presentació de la proposta de sol·licitud d’un FEDER pel “Projecte Cicloturisme”, a càrrec del Sr. Joaquim Arnó, vicepresident primer del Consell Comarcal i president del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme.

3. Presentació de l’evolució del servei de “Borses comarcals de personal”.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de març

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de desembre de 2017.

1. Presentació de la Plataforma multicanal d’accés a l’administració pública “Tràmit”.

2. Presentació de la campanya: Si arriba el foc, estàs preparat? a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

3. Presentació del Servei Acollida de sol·licitants d’Asil i Protecció Internacional a càrrec de la Creu Roja.

4. Presentació de la nova web del servei de Meteomar del Consell Comarcal del Maresme.

5. Presentació de les fonts de finançament del Servei d’acollida de dones maltractades i els seus fills.

6. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació i modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de desembre

A les 16:00h

 ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 26 d e setembre de 2017.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes de 24 d’octubre de 2017.

2. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes de 24 d’octubre de 2017, convocat per l’emissió d’informe sobre la moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya.

3. Presentació de la situació de l’Administració electrònica als Municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme, a càrrec de la Subdirectora de Tecnologia i Serveis al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), Sra. Marta Arderiu.

4. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança núm. 7 Reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Acollida Escolar.

5. Presentació de la creació d’una taula de seguiment i els ajuts econòmics de la Generalitat respecte a la plaga del Tomicus als boscos del Maresme, a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Barcelona, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sr. Josep Pena.

6. Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2018, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2018 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. 7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consells d’Alcaldes que se celebrarà el 24 d’octubre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF i de la convocatòria en no haver estat possible la seva convocatòria amb l’antelació de 5 dies hàbils prevista a l’article 72 del ROC.

2.- Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.

3.- Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.

4.- Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.

5.- Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020.

6.- Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.

7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, sobre la creació dels servei comarcal de boscos i rieres.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 26 de setembre

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 18 de juliol de 2017.

1.- Presa de possessió del Sr. Marc Jiménez i Torres, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Presa de possessió de la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Aprovació, si s´escau, del Compte General 2016.

4.- Despatx oficial.

5.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

6.- Aprovació, si s´escau, de l´increment de les remuneracions dels funcionaris i treballadors públics segons la Llei de Pressupostos de l´Estat de 2017.

7.- Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´inventari general de béns de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2016.

8.- Aprovació, si s´escau, d´un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per al suport tècnic en matèria d´assessorament en l´àmbit econòmic.

10.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda relativa a l´aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, per a l´exercici 2017, del Conveni per al funcionament del Servei d´Intermediació pels Deutes de l´Habitatge (SIDH) i del Servei d´Atenció Ciutadana (SAC).

11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 234/17 de data 6 de juliol sobre rectificar d´ofici l´error material de transcripció detectat en el conveni aprovat mitjançant Decret de President núm. 220/17 de 26 de juny 2017.

12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 246/17 de data 18 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 279/17 de data 26 de juliol sobre autoritzar el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a procedir a la petició de subvenció del programa de AODL del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC).

14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 280/17 de data 26 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

15.- Aprovació, si s´escau, dels convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

16.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

17.- Ratificació, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència sobre l´aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l´establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l´alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

18.- Aprovació, si s´escau, de la participació del Consell Comarcal del Maresme com a stakeholders, en el projecte Interreg Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies, d´acrònim Land-Sea, sol·licitat per l´Agència d´Ecologia Urbana de Barcelona.

19.- Aprovació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del servei de neteja de platges i aprovació del Conveni de delegació de competències.

20.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb Aigües de Vilassar per la cessió d´una estació meteorològica.

21.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Àgora Parc” al TM de Tordera.

22.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d´Arenys de Munt a l´EDAR d´Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.

23.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera.

24.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció del projecte constructiu “Col·lector interceptor de Canet de Mar – Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques Blanques al TM de Sant Pol de Mar”.

25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 283/17 de data 28 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Tiana per a la realització de tractaments amb sabó fosfòric i oli de parafina enfront la mosca blanca (Dactylopius opuntiae) al municipi de Tiana.

26.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 296/17 de data 3 d´agost de 2017 referent a l´aprovació de la liquidació del primer semestre de 2017 del cànon de la concessió del servei d´abastament d´aigua potable en els municipis del Maresme Nord.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

27.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

28.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència,  de juny a desembre de 2017.

29.- Aprovació, si s´escau, del Conveni amb l´Ajuntament de Cabrils per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, d´octubre a desembre de 2017.

30.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrils per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

31.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

32.- Aprovació, si s´escau, del l´acceptació i signatura de l´acord entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Institut Català de les Dones del Contracte Programa 2017-2019.

33.- Aprovació, si s´escau, del Programa de col·laboració per l´accés a places residencials de la tercera edat.

34.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Maresme en relació a la transferència anual per a la gestió de l´arxiu comarcal del Maresme.

35.- Aprovació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 311/17 de data 8 de setembre sobre l´aprovació del Conveni amb els Ajuntaments de Tiana, Alella, El Masnou, Cabrera de Mar, Canet de Mar i Palafolls en matèria de transport adaptat per facilitar l´accés de persones amb diversitat funcional a les activitats de casal d´estiu 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

36.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de cooperació amb l´ Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per l´adhesió al Servei de l´Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.

37.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per l´any 2017 de l´acord retributiu per la contractació de persones en situació d´atur en el marc del programa Treball i Formació 2017, promogut pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.

38.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 266/17 de data 25 de juliol sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Electricitat Boquet SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

39.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 299/17 de data 4 d´agost sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Damei Europe Square Group, SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

40.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 305/17 de data 30 d´agost sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Montgat relativa a la modificació de la franja horària d´obertura dels establiments comercials.

41.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 308/17 de data 8 de setembre sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial.

42.- Prendre coneixement, si s´escau,  de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Laia Martín Romano.

43.- Informes, precs i preguntes.