Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de desembre

A les 16:00h

 ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 26 d e setembre de 2017.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes de 24 d’octubre de 2017.

2. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes de 24 d’octubre de 2017, convocat per l’emissió d’informe sobre la moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya.

3. Presentació de la situació de l’Administració electrònica als Municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme, a càrrec de la Subdirectora de Tecnologia i Serveis al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), Sra. Marta Arderiu.

4. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança núm. 7 Reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Acollida Escolar.

5. Presentació de la creació d’una taula de seguiment i els ajuts econòmics de la Generalitat respecte a la plaga del Tomicus als boscos del Maresme, a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Barcelona, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sr. Josep Pena.

6. Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2018, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2018 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. 7. Informes, precs i preguntes.