Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 19 de desembre

A les 18:00h

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1.- Aprovació, si s´escau, de la modificació dels dispositius quart i cinquè de l´acord del Ple de 31 de juliol de 2015 d´aprovació del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació, i assistències a òrgans col·legiats.

2.- Aprovació inicial, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2018, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com aprovació inicial del pressupost 2018 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

3.- Aprovació, si s´escau, de l´acord de condicions per a la cobertura dels llocs de treball i l´assignació de funcions amb caràcter temporal i per la ubicació dels llocs de treball en els diferents serveis comarcals.

4.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del servei de reprografia .

5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 390/17 de data 20 de novembre sobre l´aprovació de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l´anualitat 2018

. 6.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 409/17 de data 30 de novembre sobre l´aprovació de la sol·licitud de modificació de la modalitat d´accés al servei e-Fact, d´acord amb les condicions específiques de la prestació del e-Fact.

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

7.- Aprovació, si s´escau, de la correcció d´errors materials detectats a l´Ordenança núm. 7 Reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d´Acollida Escolar.

8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar, Òrrius, Teià i Vilassar de Mar per a l´establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi. 9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

10.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del programari utilitzat al Servei de l’Agència Comarcal de l’Energia.

11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per la cessió de l’estació meteorològica automàtica de Pineda de Mar.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

12.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de transport adaptat per facilitar l’accés de persones amb diversitat funcional a les activitats de rehabilitació.

14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per la gestió del servei d’acolliment residencial d’urgència d’estada limitada de l’àrea bàsica de serveis socials.

15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per la gestió i prestació del servei de transport adaptat dels ciutadans de Mataró que requereixin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada per l’any 2017.

16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

17.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.

18.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

19.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

20.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

21.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència

22.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Calella en matèria de prestació del Servei d´Atenció Domiciliària de Dependència (SAD i Dependència) i aprovació del Conveni.

23.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Premià de Dalt, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

24.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

25.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

26.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Tiana, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

27.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 399/17 de data 27 de novembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Santa Susanna per la prestació del Servei d´ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

28.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments, per el Programa Treball i Formació, per l´any 2017. Línies PANP 6 i PANP 12.

29.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments, per el Programa Treball i Formació, per l´any 2017.


PRMI 12.

30.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments, per el Programa Treball i Formació, per l´any 2017.


DONA 12