Inici Documents Plens CCM

Ordre del Dia del Ple extraordinari que se celebrarà el 14 d’abril a les 18h (sessió telemàtica)

ORDRE DEL DIA


ÀREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
1. Aprovació, si s’escau, de la celebració de la present sessió plenària de forma telemàtica amb l’eina ZOOM, a l’empara allò previst a la disposició addicional tercera del Decret Llei 8/2020.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la Base 29 de les d’execució del pressupost 2020. (CCM 886/19)
3. Aprovació, si s’escau, de despeses extrajudicials de l’àrea de Serveis Generals. (CCM 141/20)
4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret. (CCM 265/20)
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació i règim d’assistències a òrgans col·legiats. (CCM 739/19)

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
6. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Santa Susanna per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)
7. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)

ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
8. Aprovació, si s’escau, de la procedència de la revisió de preus i del restabliment de l’equilibri econòmic-financer del contracte formalitzat el 17 de febrer de 2016 amb CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA – FERROVIAL SERVICIOS. (CCM 675/19)
9. Aprovació, si s’escau, de l’actualització de la garantia definitiva inicial dipositada per l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA – FERROVIAL SERVICIOS amb CIF A82741067. (CCM 675/19)

ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
10. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (CCM 120/20)
11. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials en matèria de Transport Adaptat. (CCM 120/20)
12. Aprovació, si s’escau, de la despesa extrajudicial del Servei d’Igualtat. (CCM 440/19)

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
13. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Escolar amb nombre reduït d’alumnes i/o adaptat. (CCM 848/19)
14. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport escolar. (CCM 1056/19)

Ordre del Dia del Ple extraoridinari que celebrarà el Consell Comarcal el 25 de febrer

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
1. Aprovació, si s’escau, del nomenament del representant suplent al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB.(CCM 736/19)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ
2. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 57/20 de data 23 de gener sobre l´aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració amb el Consorci de  Promoció Turística Costa del Maresme per l´ús i gestió de les borses de personal  d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal.(CCM 1217/19)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
3. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències dels ajuntaments de Dosrius i Teià, per al projecte L´herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al document Estrategia Catalana de la Bicicleta 2025 de la Generalitat de Catalunya.(CCM 140/20)

5. Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del Conveni amb l’Ajuntament de Cabrils de delegació de competències en materia de recollida i transport de residus. (CCM 878/18)

6. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit de la despesa en materia de residus. (CCM 158/20)

ÁREA D´EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
7. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del programa “Acollida de persones refugiades i menors que migren sols”. (CCM 1347/18)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
8. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrtajudicial de crèdit de la despesa en matèria d’assessorament jurídic. (CCM 446/19)

9. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució presentada sobre el transvasament de sorra als ports del Maresme, presentada pel grup comarcal En Comú Guanyem. (CCM 173/20)

10. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució presentada sobre la creació/adhesió a un aplicatiu que gestioni els punts de recàrrega per a vehícles  elèctrics a la comarca del Maresme, presentada pel grup comarcal Ciutadans, Partido de la Ciudadania. (CCM 191/20) 

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 28 de gener

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de novembre de 2019.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 17 de desembre de 2019.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació i règim d’assistències a òrgans col.legiats. (CCM 739/19)

5. Adopció de presa de coneixement, si s’escau, de la condició de conseller comarcal no adscrit del Sr. Francesc Guillem Molins (CCM 732/19)

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació del nombre de membres de les Comissions Informatives de carácter general. (CCM 737/19)

7. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya. (CCM 57/2020)

8. Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdit incobrable presentada per l’Organisme de Gestió Tributària. (CCM 58/2020)

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 532/19 de data 26 de novembre sobre l’aprovació de la modificació de la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT per la incorporació de nous operadors així com actualitzar les dades dels responsables del servei. (CCM 1114/19)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 578/19 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis. (CCM 1207/19)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

11. Aprovació, si s’escau, de l’ adhesió al Consorci LOCALRET. (CCM 53/2020)

12. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i aprovació del conveni. (CCM 1206/19)

13. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Calella per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 13/20)

14. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Premià de Dalt per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 46/20)

15. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 1183/19)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 586/19 de data 20 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal. (CCM 1217/19)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

17. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències dels ajuntaments d’Argentona, Calella i Mataró, per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 570/19 de data 13 de desembre sobre l’aprovació Conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia”, per l’any 2019. (CCM 1197/19)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 577/19 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d’Arenys de Munt a l’EDAR d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.(CCM 1004/18)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 580/19 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció de l’estudi d’alternatives de “Millores de l’emissari terrestresubmarí del sistema de l’Alt Maresme Nord”. (CCM 1220/18)

ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

21. Aprovació, si s’escau, de l’Acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral (SAI) local per les persones LGTBI amb la Direcció General d’Igualtat. (CCM 45/20)

22. Aprovació, si s’escau, de l’extinció, per mutu acord, del conveni de delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Dependencia amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar. (CCM 176/19)

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 538/19 de data 27 de novembre sobre l’aprovació de la modificació de l’Addenda al contracte programa 2016-2019 , per ampliar el finançament d’aquest exercici 2019 de l’Addenda de la Fitxa núm. 44 – Dinamitzadors/res cívics/ques per a l’emancipació juvenil. (CCM 767/18)

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 590/19 de data 23 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda de pròrroga per l’any 2020 del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. (CCM 767/18)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES

25. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 598/19 de data 27 de desembre sobre l’aprovació de la sol·licitud de subscripció de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a l’Oficina d’Habitatge i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l’any 2020. (CCM 1203/19)

26. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució “Futur de la Xarxa viària comarcal:avancem cap a una nova mobilitat en un territori i un planeta als límits del col·lapse”, presentada pel grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular.(CCM 76/2020)

27. Informes, precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple extraoridinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 17 de desembre

A les 18h

ORDRE DEL DIA

  • ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

1. Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2020, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació. (CCM 886/19)


2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal. (CCM 723/19)


3. Revocació, si s’escau, de determinades delegacions d’atribucions plenàries a la Comissió Permanent del Ple i al President. (CCM 734/19)


4. Revocar, si s’escau, la composició de la Comissió Permanent del Ple aprovada en el dispositiu tercer de l’acord d’institució de la Comissió Permanent del Ple adoptat en el Ple extraordinari de data 30 de juliol de 2019; i nomenament dels nous membres en atenció de la nova configuració donada a aquest òrgan en base a la seva configuració com a Junta de Govern Local. (CCM 733/19)


5. Aprovació, si s’escau, de l’establiment de despeses d’indemnització mensual per als grups polítics comarcals per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions. (CCM 739/19)


6. Aprovació, si s’escau, de la modificació del representant del Consell Comarcal del Maresme al Consell d’Administració de Residus del Maresme SL (CCM 736/2019)


7. Aprovació, si s’escau, de la modificació del programa : “Suport auxiliar a l’impuls i la consolidació de l’oficina d’assistència en matèria de registre”. (CCM 1134/19)

  • ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

8. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 1053/19)

9. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Tiana en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i aprovació del conveni. (CCM 1123/19)

  • ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA


10. Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de competències amb els ajuntaments de Cabrils, Caldes d’Estrac, El Masnou, Premià de Dalt, Sant Pol de Mar, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020). (CCM 699/19)

  • ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

11. Prendre coneixement, si s’escau, de l’extinció del conveni de delegació de competències en materia de neteja viària amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta (CCM 876/2019).

12. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU. (CCM 1180/19)

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 525/19 de data 20 de novembre sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Programa de gestió i control d’obres i projectes de sanejament” dels convenis signats amb l’ACA 2019-2020 del Servei de Medi Ambient. (CCM 1040/19)

  • ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 482/19 de data 6 de novembre sobre l’aprovació de la modificació del programa de caràcter temporal anomenat “Suport administratiu als equips bàsics d’atenció social (EBAS) de l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials (ABSS) del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 579/19)

  • ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 502/19 de data 13 de novembre sobre l’aprovació de la carta de compromís de participació al Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores. (CCM 1083/19)

16. Proposta de resolució presentada pel grup comarcal d’En Comú Guanyem, en relació al Pla de Mobilitat Sostenible del Maresme.

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 19 de novembre a les 18:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 24 de setembre de 2019.
1. Despatx oficial.
2. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS


3. Aprovació, si s’escau, de l’increment del 0.25% del complement específic i de la productivitat del CCM i determinació dels imports en concepte de sou base, destí i triennis a aplicar en previsió del RDL 24/2018. (CCM 1242/2018)
4. Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats. (CCM 62/19)
5. Donar de baixa, si s’escau, diversos béns de l’Inventari General de Béns del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 142/19)
6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 421/19 de data 3 d’octubre sobre modificar la designació del representant del Consell Comarcal del Maresme en el Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya. (CCM 736/19)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ


7. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Santa Susanna en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 885/19)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

8. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al “Pla Estratègic de Desenvolupament turístic del Maresme” del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (CCM 986-2019).

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 358/19 de data 24 de juliol sobre interposar requeriment previ al recurs contenciós administratiu contra la resolució del Departament de la Presidència per la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2019. (CCM740/19)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

10. Aprovació, si s’escau, del Programa de Gestió i supervisió de l’execució de projectes i obres d’infraestructures hidràuliques en els sistemes de Sanejament. (CCM 1040/19)

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 42/19 de data 30 de gener sobre l’aprovació de la liquidació definitiva del cànon de la concessió del servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord de 2018. (CCM 1397/18)

ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

12. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de transport adaptat de les rutes 4 i 5. (CCM 693/19)

13. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepancia i convalidació de determinades despeses realtives al Servei de Transport Adaptat (CCM 709-2019).

14. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat de les rutes 4 i 5 realitzades durant el mes de juliol 2019. (CCM 786-2019)

15. Aprovació, si s’escau, del Protocol Comarcal per l’abordatge de la Violència Masclista al Maresme. (CCM 676/19)

16. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per la per la cessió i ús de l’aplicació informàtica – JADE.2019. (CCM 1104/18)

17. Aprovació, si s’escau, de la distribució del finançament de diversos conceptes de l’addenda del Contracte Programa 2016-2019 entre els municipis que formen l’ Àrea Bàsica de Serveis Socials. (CCM 463/19)

18. Aprovació, si s’escau, de la distribució del finançament de la fitxa 1 de l’addenda del Contracte Programa 2018 en concepte de SAD-DEP entre els municipis de l’ Àrea Bàsica de Serveis Socials. (CCM 523/19)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 334/19 de data 12 de juliol sobre sol·licitar la Fitxa 1: per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la Fitxa 2: Igualtat afectiva de dones i homes, que consten al Contracte Programa 2019, gestionat per l’Institut Català de les Dones. (CCM 676/19)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 363/19 de data 25 de juliol sobre modificar l’import de la subvenció sol·licitada a la Fitxa 2 del Contracte Programa 2019, gestionat per l’Institut Català de les Dones. (CCM 676/19)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 476/19 de data 30 d’octubre sobre l’aprovació de l’Addenda per l’any 2019 corresponent a la fitxa 3 del Contracte Programa 2017-2019 signat entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Institut Català de les Dones per al finançament del SIAD Maresme. (CCM 676/19)

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 477/19 de data 31 d’octubre sobre l’aprovació de l’Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. (CCM 767/18)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES

23. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període d’octubre 2018. (CCM 415/19)

24. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepancia i la convalidació de diverses despeses del Servei de Transport escolar amb nombre reduït d’usuaris, per al primer trimestre del curs 2019/2020 (1038-2019).

25. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de diverses despeses en materia de transport escolar obligatori i no obligatori per al curs escolar 2019/2020 (CCM 1056-2019).

26. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2019/2020. (CCM 313/19)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 390/19 de data 9 de setembre sobre l’aprovació de la proposta inicial de finançament dels serveis de transport i de menjador escolar per al curs 2019/2020. (CCM 781/19)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 396/19 de data 12 de setembre sobre l’aprovació del finançament dels serveis de transport i de menjador escolar per al curs 2018/2019. (ccm 1246/18)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

29. Aprovació, si s’escau, del Programa Suport tècnic per a l’elaboració de procediments estandarditzats de l’àrea de promoció econòmica del Maresme per a la millora de la qualitat i la eficiència de les diferents línies de subvenció. (CCM 884/2019)

30. Acceptació, si s’escau, de la delegació parcial de competències de 20 ajuntaments per la prestació de 46 projectes en el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, per a l’any 2019. (CCM 865/19)

31. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 353/19 de data 22 de juliol sobre la proposta a la Direcció General de Joventut, de la inscripció del canvi de capacitat de la instal·lació Alberg de Joventut La Conreria. (CCM 702/19)

32. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/19 de data 23 de juliol sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Projecte “Coop Maresme – Ateneu Cooperatiu del Maresme” , per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en l’exercici 2019. (CCM 706/19)

33. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 362/19 de data 25 de juliol sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Projecte “EcoMaresme: Agrobotiga de venda directa, transport col·lectiu i màrqueting”. (CCM 747/19)

34. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 384/19 de data 6 de setembre sobre l’aprovació de l’adhesió a la pròrroga de l’Acord signat el 2016 relatiu al marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la convocatòria 2019 del Programa Treball i Formació. (CCM 799/19)

35. Informes, precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 24 de setembre a les 19:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de constitució del Consell Comarcal del Maresme de data 19 de juliol de 2019.

1. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària extraordinària de 30 de juliol de 2019.

2.  Aprovació, si s´escau, del Compte General 2018 (CCM 511/19)

3.  Despatx oficial.

4.  Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord plenari de 30 de juliol de 2019 sobre el regim retributiu i de dedicació dels membres de la corporació. (CCM 739/19)

6. Aprovació, si s’escau, de la composició de la Comissió Permanent del Ple. (CCM 733/19)

7. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials en matèria de serveis generals ( CCM 743/2019)

8. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la pòlissa d’assegurança de vida de l’ACM (CCM 821-2019)

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 234/19 de data 9 de maig sobre l´acceptació de la totalitat del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del desenvolupament del Pla per “Operacions de tresoreria per a consells Comarcals 2019”. (CCM 267/19)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 259/19 de data 23 de maig sobre desestimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar contra l’acord de data 19 de març de 2019, relatiu a l’establiment de les aportacions municipals a les finances del Consell Comarcal del Maresme.(CCM 1228/18)


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

11. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 793/19)

12. Acceptació, si s’escau, de la delegació de la competència de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 794/19)

13. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i aprovació del conveni. (CCM 807/19)

14. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i aprovació del conveni de delegació. (CCM 827/19)

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 261/19 de data 24 de maig sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”. (CCM 557/19)


ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

16. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la cessió de l’Agència Catalana de l’Aigua de l’explotació i l’assumpció del finançament de la gestió del sistema de sanejament de Can Massuet. (CCM 795/19)

17. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de l’execució de les obres <EDAR i col·lectors de la Urbanització Àgora Parc> al TM de Tordera. (CCM 1003/18)

18. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de  bombament i impulsió del col·lector en alta d’Arenys de Munt a l’EDAR d’Arenys de Munt, Arenys de  Mar i Canet de Mar. (CCM 1004/18)

19. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de l’execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera. (CCM 1005/18)

20. Aprovació, si s’escau, del tipus d’interès que s’ha d’aplicar a l’exercici 2018, pel  finançament aportat per part de l’empresa concessionària del servei d’abastament de l’aigua en alta. (CCM 400/19)

21. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’atribució de recursos per a la prestació del Servei de Sanejament a l’àmbit del Sistema de Sanejament del Consell Comarcal del Maresme a compte de l’ACA. (CCM 153/19)

22. Acceptació, si s’escau, de la segona atribució de recursos en concepte de reposicions i millores a l’àmbit del Consell Comarcal del Maresme (2019) . (CCM 443/19)


ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

23. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) per al període d’abril, maig i juny 2019. (398/19)

24. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) . (401/2019)

25. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat (CCM 563-2019).

26. Aprovació, si s’escau, de de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat . (657-2019)

27. Aprovació, si s’escau, de de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat.(707/2019)

28. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials del servei de les EBAS de la comarca (CCM 688-2019).

29. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació del Programa Complementari per a la garantia del Benestar Social 2019, atorgat per la Diputació de Barcelona. (CCM 647/2019)

30. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2019. (CCM 1256/18)

31. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2019. (1408/2018)

32. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 262/19 de data 24 de maig de 2019 sobre l’aprovació dels Convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Sant Iscle de Vallalta i Santa Susanna per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. (CCM 1155/18)

33. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 276/19 de data 5 de juny sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat “Suport administratiu als equips bàsics d’atenció social (EBAS) de l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials (ABSS). (CCM 582/19)

34. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 373/19 de data 2 d’agost sobre convocar per l’any 2019 el procediment per a la concessió de subvencions pels ajuntaments de l’Àrea Bàsica comarcal del Consell Comarcal del Maresme per l’ “Accés urgent i temporal a places residencials per 

a persones grans”. (CCM 486/19)


ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

35. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar. (CCM 230/19)

36. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar (415/2019)

37. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores i la Convocatòria per l’atorgament de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer o habitatges integrats durant el 2019 al programa de la Borsa de Mediació. (CCM 816/19)

38. Aprovació, si s’escau, d’acceptació de la transferència de crèdit del Departament de cultura pel funcionament de l’arxiu comarcal 2019. (CCM 808/19)

39. Aprovació, si s’escau, de la segona addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme. (CCM 817/19)

40. Aprovació, si s’escau, de la imposició de penalitats per incompliments contractuals portats a terme per la UTE MEDITERRANIA DE CATERING – SERVEI D’ÀPATS. (CCM 639/19)

41. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/19 de data 31 de juliol sobre l’aprovació del programa “Suport a la Implementació de l’Administració Electrònica i modernització de l’Oficina Comarcal d’Habitatge”. (CCM 746/19)

42. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 386/19 de data 6 de setembre sobre emetre dos informes OC respecte dels recursos especials en matèria de contractació presentats i desistir del procediment per la contractació del servei de Transport Escolar. (CCM 760/19)

43. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 392/19 de data 9 de setembre sobre determinar la continuïtat del Servei de Transport Escolar als centres docents de la comarca del Maresme. (CCM 760/19)


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

44. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Annex I de l’Addenda al “Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per la realització d’actuacions en matèria de consum. (CCM 444/19)

45. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció per a la segona pròrroga de l’Agent d’Ocupació

46. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de les accions vinculades al Recull d’Activitats de suport al teixit empresarial 2019, dins del Catàleg de Serveis 2019. (CCM 813/19)

47. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la memòria de sol·licitud de subvenció del Programa Enfeina’t 2019. (CCM 749/19)

PUNT D’URGÈNCIA NÚM. 1.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’inventari general de béns del Consell Comarcal del Maresme (CCM 584/2019)

48. Informes, precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 30 de juliol a les 19:00h

ORDRE DEL DIA


1. Donar compte, si s’escau, de la creació dels grups polítics. (CCM 732/2019)

2. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 349/19 de 19 de juliol i el Decret de Presidència núm. 357/19 de 24 de juliol sobre el nomenament de vicepresidències del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 724/19)

3. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència sobre organització funcional del Consell Comarcal. (CCM 738/2019)

4. Nomenament provisional, si s’escau, de la Gerent del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 723/2019)

5. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 347/19 de 19 de juliol i del Decret de Presidència núm. 359/19 de 24 de juliol sobre el nomenament de conselleries delegades. (CCM 725/19)

6. Aprovació, si s’escau, del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. (CCM 814/2019)

7. Aprovació, si s’escau, del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació, i dietes per assistències a òrgans col.legiats. (CCM 739/2019)

8. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència de la fixació i creació de les Comissions Informatives de carácter general i permanent, així com la seva composició. (CCM 737/2019)

9. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència per la qual es crea la Comissió Especial de Comptes. (CCM 742/2019)

10. Instituir, si s’escau, la Comissió Permanent del Ple, a l’empara de l’article 30 del Reglament Orgànic Comarcal. (CCM 733/2019)

11. Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències en la Comissió Permanent del Ple, al President i a la Gerent. (CCM 734/2019)

12. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions del Ple. (CCM 735/2019)

13. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 344/19 de 19 de juliol en virtut del qual es delega la presidència del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. (CCM 722/19)

14. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col.legiats d’Institucions, entitats i/o empreses. (CCM 736/2019)

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 21 de maig de 2019

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de març de 2019.

1. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 174/19 de data 12 d’abril de 2019, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjador. (412/19)

5. Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2019. (CCM 1242)

6. Aprovació, si s’escau, de deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial i, en conseqüència, no aprovar definitivament la modificació de les bases d’execució del pressupost 2019 (CCM 1242/2019).

7. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al programa compromís per la sostenibilitat turística Biosphere de les comarques de Barcelona (489-2019).

8. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de la despesa per la contractació menor de l’assegurança de vida del personal del Consell Comarcal del Maresme. (438/19)

9. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials de la telefonia 2018 (CCM 361/2018).

10. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials en matèria de Serveis Generals. (331/19)

11. Aprovació, si s’escau, dels convenis amb els Ajuntaments d’ Arenys de Munt i Vilassar de Mar per l’encàrrec d’un anàlisi de l’estudi dels documents del “Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme”. (1140/18)

12. Aprovació, si s’escau, dels Convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l’any 2019. (354/19)

13. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Premià de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per a l’any 2019 (CCM 507-2019).

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 154/19 de data 2 d’abril sobre l’aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (670/18)

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 162/19 de data 5 d’abril sobre l’aprovació de la sol·licitud de subscripció del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge per l’any 2019 i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l’any 2019. (354/19)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 198/19 de data 18 d’abril sobre l’ampliació del termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost 2019 en el Capítol IV, Despeses específiques, en la seva base 30 – Despeses de viatge i dietes. (1242/19)

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

17. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període desembre 2018. (415- 2019)

18. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període del primer trimestre del curs 2018/2019. (230-2019)

19. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials de crèdits relatives al servei de transport escolar adaptat pel primer trimestre del curs 2018-2019. (231-19)

20. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per al finançament del Pla d’Actuació municipal en matèria de Joventut del Contracte Programa 2016-2019. (225/19)

21. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de Vallès Oriental per a l’elaboració d’un estudi de costos del servei de transport escolar del Maresme. (471/19)

22. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques (CCM 508/2019).

23. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques (CCM 506/2019).

24. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi. (626/18)

25. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques (CCM 509/2019).

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 117/19 de data 14 de març sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni d’encàrrec de gestió amb diversos Ajuntaments, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190/19)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 176/19 de data 12 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni d’encàrrec de gestió amb l’Ajuntament de Cabrils per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190-18)

ÀREA DE MEDI AMBIENT

28. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria de Medi Ambient. (754/18)

29. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de neteja de platges i aprovació del conveni. (418/19)

30. Aprovació, si s’escau, de l’addenda del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Dosrius i Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar la recollida selectiva d’envasos. (852/18)

31. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la cessió de les instal·lacions de l’Assecatge tèrmic de fangs de Mataró. (381/19)

32. Aprovació, si s’escau, de l’extinció del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació del servei de la recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper i cartró. (720/18)

33. Aprovació, si s’escau, de la previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions del Servei d’Abastament d’Aigua en Alta a les poblacions del Maresme Nord. Any 2018. (1398/18)

34. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 169/19 de data 9 d’abril sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicials dels crèdits de les despeses de l’exercici 2018 en matèria de Medi Ambient. (39/19)

35. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 171/19 de data 9 d’abril sobre l’acceptació de l’atribució de recursos en concepte de reposicions i millores a l’àmbit del Consell Comarcal del Maresme 2019. (274/19)

36. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 172/19 de data 9 d’abril sobre l’acceptació de l’atribució de recursos per a la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament del Consell Comarcal del Maresme, any 2019. (153/19)

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

37. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) per al període de gener, febrer i març 2019. (398/19)

38. Aprovació, si s’escau, de de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE). (401/2019)

39. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (417/19-420/19-431/2019)

40. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials corresponents a diversos serveis en matèria de benestar social. (392/19)

41. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial dels crèdits de la despesa en matèria de transport adaptat. (268/19)

42. Aprovació, si s’escau, del nomenament de les delegades i dels delegats al 8è Congrés Nacional de la Gent Gran 2019. (485/19)

43. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària de Dependència (SAD social i SAD Dependència) i aprovació del Conveni. (298/19)

44. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. (1155/18)

45. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència. (304/19)

46. Aprovació, si s’escau, de l’addenda de modificació del conveni d’encàrrec de gestió per a la realització d’actuacions en matèria de consum, per l’any 2019. (444/19)

47. Aprovació, si s’escau, de la cessió en comodat de diverses fons documentals. (517/2019)

48. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 118/19 de data 14 de març sobre l’aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos Ajuntaments, per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme.(1155/18)

49. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 123/19 de data 15 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració l’Ajuntament de Cabrils en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones. (1156/18)

50. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 133/19 de data 20 de març sobre donar suport al programa Mentoring per a dones vulnerables de l’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries. (315/19)

51. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 155/19 de data 2 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments que participin a la XXXVI Mostra Literària del Maresme 2019. (320/19)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

52. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 138/19 de data 26 de març sobre l’aprovació de diverses factures extrajudicials de l’Àrea de Promoció Econòmica corresponents a l’any 2018. (173/19)

53. Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec del conseller comarcal del Sr. Odilo Enríquez Pérez. (474/19)

54. Informes, precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple que se celebrarà el 19 de març de 2019

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 29 de gener de 2019.

1. Despatx oficial.

2. Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3. Aprovació, si s’escau, dels criteris de càlcul i establiment de les aportacions municipals a l’empara de l’article 41 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya. (1228/2018)

4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2019.(1242/2018)

5. Donar de baixa, si s’escau, de diversos drets reconeguts d’exercicis tancats. (62/2019)

6. Emissió d’Informe, si s’escau, a l’Ajuntament de Barcelona del règim de dedicació del conseller comarcal Sr. Eduard Garcia Gebani. (256/2019)

7. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses despeses de Serveis Generals. (156/2019)

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 33/19 de data 24 de gener sobre l´aprovació de “l´Addenda del Conveni amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per a la prestació del servei d´habitatge de la Oficina Comarcal d´Habitatge del Maresme”. (1329/2018)

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 54/19 de data 4 de febrer sobre l´aprovació de la renovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Caldes d´Estrac per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (1124/2018)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 66/19 de data 12 de febrer sobre l´aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Santa Susanna per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (427/2018)

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 70/19 de data 12 de febrer sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (151/2019)

ÁREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

12. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al primer trimestre del curs 2018-2019. (392/2018)

13. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepancia i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període desembre 2018 (230-2019)

14. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació extrajudicial de crèdits de determinades despeses relatives al servei de Transport Escolar Adaptat. (206-2019)

15. Aprovació, si s’escau, de les factures extrajudicials en relació als serveis escolars de transport, menjador i acollida dels cursos 2017/2018 i 2018/2019. (222/2019)

16. Aprovació, si s’escau, de les factures extrajudicials del servei de transport escolar, corresponents al mes de desembre de 2018. (228/2019)

17. Aprovació, si s’escau, d’extrajudicials de crèdits per a determinades despeses relatives al servei de transport escolar adaptat pel primer trimestre del curs 2018-2019. (231-2019)

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 34/19 de data 24 de gener sobre l´aprovació de l´addenda de modificació del conveni d´encàrrec de gestió amb diversos ajuntaments per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190/2018)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 74/19 de data 13 de febrer sobre l´aprovació de les addendes de modificació dels Convenis d´encàrrec de gestió amb els Ajuntaments de Mataró i El Masnou, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190/2018)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 86/19 de data 19 de febrer sobre sol.licitar al Instituto de la Juventud (INJUVE), l´alta i baixa de diversos treballadors com a usuaris generadors en el programa SIJ+ Garantia Juvenil. (656/2018)

ÁREA DE MEDI AMBIENT

21. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Alella per la prestáció del servei de recollida, d’animals domèstics abandonats i del conveni que ho regula. (235/2019)

22. Aprovació, si s’escau, del Protocol de col.laboració amb Economia Solidaria empresa d´inserció S.L.U., de Càritas diocesana de Girona, per al foment de la recollida, tractament social i reutilització del tèxtil mitjançant la recollida porta a porta als municipis de la comarca del Maresme. (192/2019)

23. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrils per la prestació del servei de recollida de residus. (878/2018)

24. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al conveni de la delegació competències de l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del servei de recollida de residus. (34/2019)

25. Informar, si s’escau, a l’Agència Catalana de l’Aigua que el Consell Comarcal del Maresme no té interés en l’ús de les instal.lacions de la planta de compostatge de Teià, annexa a l’EDAR de Teià – Maresme Sud. (129/2019)

26. Aprovació, si s’escau, de diverses factures extrajudicials dels serveis de Medi Ambient (247/2019)

27. Aprovació, si s’escau, dels preus unitaris d´explotació per cadascun dels sistemes de sanejament en alta de la comarca del Maresme per aquest any 2019. (153/2019)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 59/19 de data 7 de febrer sobre l´aprovació del “Programa de seguiment dels metalls a les aigües residuals a les xarxes de sanejament de la comarca del Maresme”. (86/2019)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

29. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat . (238-2019)

30. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (239- 2019)

31. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (240/2019)

32. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) per al període novembre i desembre 2018. (241/2019)

33. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) per al període desembre 2018. (242/2019)

34. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives a diversos serveis de Benestar Social. (CCM 258-2019)

35. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (268/2019)

36. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials en relació als serveis de transport adaptat dels mesos de novembre i desembre de 2018. (237/2019)

37. Aprovació, si s’escau, de despeses extrajudicials corresponents als serveis de seguretat realitzats al mes de desembre de 2018. (245/2019)

38. Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia. (1401/2018)

39. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia. (459/2018)

40. Aprovació, si s’escau, de l’addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia. (175/2019)

41. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en materia de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD dependencia), per l’any 2019. (176/2019)

42. Aprovació, si s’escau, de la cessió en comodat del fons documental Can Comas (Pineda de Mar). (251/2019)

43. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 52/19 de data 1 de febrer sobre donar el suport del Consell Comarcal del Maresme a la Fundació el Maresme perquè aquesta entitat pugui participar a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona, per presentar diversos projectes. (122/2019)

44. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 58/19 de data 7 de febrer sobre l´aprovació de l´addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d´Osona, per la cessió i ús de l´aplicació informàtica – JADE. 2018. (1104/2018)

45. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 73/19 de data 12 de febrer sobre l´aprovació de les bases de la XXXVIena Mostra Literària del Maresme corresponent a l´any de 2019. (52/2019)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

46. Acceptació, si s’escau, de la delegació parcial de competències de 20 Ajuntaments per la prestació de 48 projectes en el marc del Programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei d´Ocupació de Catalunya, per l’any 2018. (244/2019)

47. Aprovació, si s’escau, de la moció per impulsar mesures per millorar la seguretat dels municipis catalans. (273/2019)

48. Informes, precs i preguntes: Diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme: evolució del projecte i primers resultats.

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 29 de gener de 2019

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de novembre de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 18 de desembre de 2018.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació. (1242)

5. Aprovació, si s’escau, de l’establiment de despeses d’indemnització mensual per als grups polítics comarcals per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions.

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació, canvi de nomenclatura i renumeració de l’Ordenança núm. 21, reguladora del preu públic per incorporació d’una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació. (1288)

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació, canvi de nomenclatura i renumeració de l’Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic per les accions formatives realitzades. (1289)

8. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’institucions, entitats i/o empreses (CCM 51/2019).

9. Aprovació, si s’escau, de la creació de la Comissió Ética (CET) del Consell Comarcal del Maresme. (1162)

10. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Alella per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de carácter conjuntural, no estructural. (CCM 16/2019)

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 507/18 de data 5 de desembre sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. (1274)

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 529/18 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de la modificació del Programa “Impuls de la Borsa de Mediació per al lloguer social de la comarca del Maresme”. (1261)

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 534/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (719)

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 535/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (630)

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 1/19 de data 3 de gener sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”. (1391)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 3/19 de data 4 de gener sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (1331)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 4/19 de data 4 de gener de 2019 sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (1330)

ÁREA DE MEDI AMBIENT

18. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar, per la prestació del servei en materia de gestió de la deixalleria municipal, i aprovació del conveni de delegació de competències. (CCM 1204/2018)

19. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per la prestació del servei en materia de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats (CCM 35/2019)

20. Aprovació, si s’escau, del nou pla de treball del Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Pineda de Mar per la prestació del servei en materia de recollida de residus. (CCM 1249/2018)

21. Aprovació, si s’escau, del “Conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia”, per l’any 2018. (CCM 1268/2018)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

22. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Argentona en materia de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones. (1389)

23. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica per l’any 2019 del Conveni de col.laobració per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. (1295)

24. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de competències municipals en materia de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependencia), per l’any 2019. (CCM 1293)

25. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en materia de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependencia) per l’any 2019. (1294)

26. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2019. (CCM 1345/2018)

27. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de VIlassar de Mar per a la gestió del Servei d’Acollida de Vilassar de Mar per a l’any 2019. (CCM 17/2019)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 517/18 de data 14 de desembre sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al suport tècnic en el control i prevenció de la legionel·losi del Camp de Futbol Municipal i l’Escola Fabra d’Alella”. (1349)

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 527/18 de data 18 de desembre sobre l’aprovació del “Programa acollida de persones refugiades i menors que migren sols”. (1347)

30. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 533/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. (1155)

31. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 555/18 de data 28 de desembre sobre l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la gestió i prestació del servei de transport adaptat dels ciutadans de Mataró que requereixin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada. (1344)

32. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 556/18 de data 28 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per la gestió del servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal. (1278)

33. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 2/19 de data 4 de gener sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme”. (1155)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

34. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració en el marc del programa Consolida’T 2018-2019 amb la Fundació privada Universitària Martí l’Humà. (CCM 1356/2018)

35. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 531/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda al Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per l’adhesió al servei de l’observatori de desenvolupament local del Maresme. (1244)

36. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 550/18 de data 27 de desembre sobre l’aprovació del programa anomenat “Gestió del Fons de Prestació de la Diputació de Barcelona: “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” i “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” pels períodes 2019,2020 i 2021. (1386)

37. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 8/19 de data 10 de gener sobre la sol.licitud d’alta com a Punt d’ Atenció a l’ Emprenedor (PAE) del Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme. (1302)

38. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució presentada pel grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds, referent a les obres a finançar previstes en el Pacte per a la Mobilitat sostenible del Maresme.(CCM 67/2019)

39. Informes, precs i preguntes.