Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 30 de juliol a les 19:00h

ORDRE DEL DIA


1. Donar compte, si s’escau, de la creació dels grups polítics. (CCM 732/2019)

2. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 349/19 de 19 de juliol i el Decret de Presidència núm. 357/19 de 24 de juliol sobre el nomenament de vicepresidències del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 724/19)

3. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència sobre organització funcional del Consell Comarcal. (CCM 738/2019)

4. Nomenament provisional, si s’escau, de la Gerent del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 723/2019)

5. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 347/19 de 19 de juliol i del Decret de Presidència núm. 359/19 de 24 de juliol sobre el nomenament de conselleries delegades. (CCM 725/19)

6. Aprovació, si s’escau, del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. (CCM 814/2019)

7. Aprovació, si s’escau, del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació, i dietes per assistències a òrgans col.legiats. (CCM 739/2019)

8. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència de la fixació i creació de les Comissions Informatives de carácter general i permanent, així com la seva composició. (CCM 737/2019)

9. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència per la qual es crea la Comissió Especial de Comptes. (CCM 742/2019)

10. Instituir, si s’escau, la Comissió Permanent del Ple, a l’empara de l’article 30 del Reglament Orgànic Comarcal. (CCM 733/2019)

11. Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències en la Comissió Permanent del Ple, al President i a la Gerent. (CCM 734/2019)

12. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions del Ple. (CCM 735/2019)

13. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 344/19 de 19 de juliol en virtut del qual es delega la presidència del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. (CCM 722/19)

14. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col.legiats d’Institucions, entitats i/o empreses. (CCM 736/2019)