Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 19 de novembre a les 18:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 24 de setembre de 2019.
1. Despatx oficial.
2. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS


3. Aprovació, si s’escau, de l’increment del 0.25% del complement específic i de la productivitat del CCM i determinació dels imports en concepte de sou base, destí i triennis a aplicar en previsió del RDL 24/2018. (CCM 1242/2018)
4. Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats. (CCM 62/19)
5. Donar de baixa, si s’escau, diversos béns de l’Inventari General de Béns del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 142/19)
6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 421/19 de data 3 d’octubre sobre modificar la designació del representant del Consell Comarcal del Maresme en el Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya. (CCM 736/19)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ


7. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Santa Susanna en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 885/19)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

8. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al “Pla Estratègic de Desenvolupament turístic del Maresme” del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (CCM 986-2019).

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 358/19 de data 24 de juliol sobre interposar requeriment previ al recurs contenciós administratiu contra la resolució del Departament de la Presidència per la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2019. (CCM740/19)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

10. Aprovació, si s’escau, del Programa de Gestió i supervisió de l’execució de projectes i obres d’infraestructures hidràuliques en els sistemes de Sanejament. (CCM 1040/19)

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 42/19 de data 30 de gener sobre l’aprovació de la liquidació definitiva del cànon de la concessió del servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord de 2018. (CCM 1397/18)

ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

12. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de transport adaptat de les rutes 4 i 5. (CCM 693/19)

13. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepancia i convalidació de determinades despeses realtives al Servei de Transport Adaptat (CCM 709-2019).

14. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat de les rutes 4 i 5 realitzades durant el mes de juliol 2019. (CCM 786-2019)

15. Aprovació, si s’escau, del Protocol Comarcal per l’abordatge de la Violència Masclista al Maresme. (CCM 676/19)

16. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per la per la cessió i ús de l’aplicació informàtica – JADE.2019. (CCM 1104/18)

17. Aprovació, si s’escau, de la distribució del finançament de diversos conceptes de l’addenda del Contracte Programa 2016-2019 entre els municipis que formen l’ Àrea Bàsica de Serveis Socials. (CCM 463/19)

18. Aprovació, si s’escau, de la distribució del finançament de la fitxa 1 de l’addenda del Contracte Programa 2018 en concepte de SAD-DEP entre els municipis de l’ Àrea Bàsica de Serveis Socials. (CCM 523/19)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 334/19 de data 12 de juliol sobre sol·licitar la Fitxa 1: per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la Fitxa 2: Igualtat afectiva de dones i homes, que consten al Contracte Programa 2019, gestionat per l’Institut Català de les Dones. (CCM 676/19)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 363/19 de data 25 de juliol sobre modificar l’import de la subvenció sol·licitada a la Fitxa 2 del Contracte Programa 2019, gestionat per l’Institut Català de les Dones. (CCM 676/19)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 476/19 de data 30 d’octubre sobre l’aprovació de l’Addenda per l’any 2019 corresponent a la fitxa 3 del Contracte Programa 2017-2019 signat entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Institut Català de les Dones per al finançament del SIAD Maresme. (CCM 676/19)

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 477/19 de data 31 d’octubre sobre l’aprovació de l’Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. (CCM 767/18)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES

23. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període d’octubre 2018. (CCM 415/19)

24. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepancia i la convalidació de diverses despeses del Servei de Transport escolar amb nombre reduït d’usuaris, per al primer trimestre del curs 2019/2020 (1038-2019).

25. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de diverses despeses en materia de transport escolar obligatori i no obligatori per al curs escolar 2019/2020 (CCM 1056-2019).

26. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2019/2020. (CCM 313/19)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 390/19 de data 9 de setembre sobre l’aprovació de la proposta inicial de finançament dels serveis de transport i de menjador escolar per al curs 2019/2020. (CCM 781/19)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 396/19 de data 12 de setembre sobre l’aprovació del finançament dels serveis de transport i de menjador escolar per al curs 2018/2019. (ccm 1246/18)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

29. Aprovació, si s’escau, del Programa Suport tècnic per a l’elaboració de procediments estandarditzats de l’àrea de promoció econòmica del Maresme per a la millora de la qualitat i la eficiència de les diferents línies de subvenció. (CCM 884/2019)

30. Acceptació, si s’escau, de la delegació parcial de competències de 20 ajuntaments per la prestació de 46 projectes en el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, per a l’any 2019. (CCM 865/19)

31. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 353/19 de data 22 de juliol sobre la proposta a la Direcció General de Joventut, de la inscripció del canvi de capacitat de la instal·lació Alberg de Joventut La Conreria. (CCM 702/19)

32. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/19 de data 23 de juliol sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Projecte “Coop Maresme – Ateneu Cooperatiu del Maresme” , per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en l’exercici 2019. (CCM 706/19)

33. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 362/19 de data 25 de juliol sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Projecte “EcoMaresme: Agrobotiga de venda directa, transport col·lectiu i màrqueting”. (CCM 747/19)

34. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 384/19 de data 6 de setembre sobre l’aprovació de l’adhesió a la pròrroga de l’Acord signat el 2016 relatiu al marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la convocatòria 2019 del Programa Treball i Formació. (CCM 799/19)

35. Informes, precs i preguntes.