Ordre del Dia del Ple extraoridinari que celebrarà el Consell Comarcal el 25 de febrer

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
1. Aprovació, si s’escau, del nomenament del representant suplent al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB.(CCM 736/19)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ
2. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 57/20 de data 23 de gener sobre l´aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració amb el Consorci de  Promoció Turística Costa del Maresme per l´ús i gestió de les borses de personal  d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal.(CCM 1217/19)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
3. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències dels ajuntaments de Dosrius i Teià, per al projecte L´herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al document Estrategia Catalana de la Bicicleta 2025 de la Generalitat de Catalunya.(CCM 140/20)

5. Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del Conveni amb l’Ajuntament de Cabrils de delegació de competències en materia de recollida i transport de residus. (CCM 878/18)

6. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit de la despesa en materia de residus. (CCM 158/20)

ÁREA D´EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
7. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del programa “Acollida de persones refugiades i menors que migren sols”. (CCM 1347/18)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
8. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrtajudicial de crèdit de la despesa en matèria d’assessorament jurídic. (CCM 446/19)

9. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució presentada sobre el transvasament de sorra als ports del Maresme, presentada pel grup comarcal En Comú Guanyem. (CCM 173/20)

10. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució presentada sobre la creació/adhesió a un aplicatiu que gestioni els punts de recàrrega per a vehícles  elèctrics a la comarca del Maresme, presentada pel grup comarcal Ciutadans, Partido de la Ciudadania. (CCM 191/20)