Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de desembre de 2018

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Adopció de presa de coneixement, si s’escau, de la nova configuració del Grup polític Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya i conseller no adscrit. (CCM 1333)

2. Aprovació, si s’escau, de la reserva de l’import màxim del 0,3% de la massa salarial de l’exercici 2018 per destinar-ho a les mesures previstes a la Llei 6/2018 de 3 de juliol de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018. (CCM 1172)

3. Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’inventari general de béns del Consell Comarcal del Maresme (CCM 1152/2018).

4. Determinar, si s’escau, que la relació amb els municipis afectats pel projecte L´herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, es regularà mitjançant un conveni interadministratiu. (CCM 665)

5. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda segona al Conveni de col.laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per la cessió d’espais contraprestacions de serveis. (CCM 1046)

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 498/18 de data 3 de desembre sobre l´aprovació del suport del Consell Comarcal del Maresme al Projecte Mataró 5 estrelles. (CCM 1269)

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 496/18 de data 30 de novembre sobre l´aprovació dels criteris i la fitxa proposta de finançament per al curs 2018-2019 dels serveis escolars de transport i de menjador. (CCM 1246)

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Canet de Mar, per la prestació del servei en matèria de recollida, atenció i acollida d´animals domèstics abandonats. (CCM 385)

9. Aprovació, si s’escau, de l´addenda al conveni de delegació de competències de l´Ajuntament de Palafolls per a la prestació del servei en matèria de recollida de residus. (CCM 535)

10. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb l´Agència Catalana de l´Aigua, per a la redacció del projecte constructiu «Millores a l’EDAR i a l’estació de bombament principal del sistema de Mataró. (CCM 1217)

11. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb l´Agència Catalana de l´Aigua, per a la redacció de l´estudi d´alternatives «Millores de l´emissari terrestre–submarí del sistema de l’Alt Maresme Nord. (CCM 1220)

12. Aprovació, si s’escau, de la modificació del programa “Seguiment del paràmetre color a les xarxes de sanejament de la comarca”.(CCM 1211)

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

13. Aprovació, si s’escau, de la justificació i distribució económica de les ajudes a l’àrea básica del consell Comarcal del Maresme en diversos conceptes dins el Contracte-Programa 2016-2019 (CCM 1215/2018).

14. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de despeses per a l’assessorament legal i psicològic del SIAD Maresme dels mesos juliol , agost i setembre (CCM 1084/2018 )

15. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses referent a l’assessorament legal i psicològic del SIAD del Maresme.del mes d’octubre de 2018 (CCM 1135/2018)

16. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses per a l’assessorament psicològic i psicològic del SIAD Maresme de noviembre 2018 (CCM 1264/2018).

17. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) de l´Ajuntament del Masnou, i aprovació del conveni i l´addenda económica per l´any 2019. (CCM 1116)

18. Aprovació, si s’escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2019. (CCM 1256)

19. Aprovació, si s’escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar, Calella, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Iscle de Vallalta i Tiana de per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2019. (CCM 405)

20. Aprovació, si s’escau, de les Addendes econòmiques per l´any 2018 del Conveni de col·laboració per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia, amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar, Calella, Sant Vicenç de Montalt i Tordera. (CCM 397)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 455/18 de data 9 de novembre sobre l´aprovació de l´Addenda del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d´igualtat, per als exercicis 2018 i 2019 (ccm 767)

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 456/18 de data 9 de novembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Òrrius en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d´atenció a les persones i servei d´informació i atenció a les dones. (ccm 1132)

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 457/18 de data 9 de novembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d´atenció a les persones i servei d´informació i atenció a les dones. 8CCM 1134)

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 460/18 de data 13 de novembre sobre l´aprovació de la modificació de la Convocatòria reguladora per a la concessió de subvencions pels ajuntaments de l´Àrea Bàsica comarcal del Consell Comarcal del Maresme per presentar-se al projecte “Accés urgent i temporal a places residencials per a persones grans”. (CCM 508)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

25. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona per l’execució del Projecte Itineraris Juvenils, dins el marc del programa del Fons Social Europeu. (CCM 1173)

26. Aprovació, si s’escau, de l´addenda al “Conveni de cooperació amb l´ Ajuntament de Vilassar de Mar pel Servei Itinerant de prestació d´assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi”. (CCM 1029)