Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 21 de maig de 2019

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de març de 2019.

1. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 174/19 de data 12 d’abril de 2019, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjador. (412/19)

5. Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2019. (CCM 1242)

6. Aprovació, si s’escau, de deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial i, en conseqüència, no aprovar definitivament la modificació de les bases d’execució del pressupost 2019 (CCM 1242/2019).

7. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al programa compromís per la sostenibilitat turística Biosphere de les comarques de Barcelona (489-2019).

8. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de la despesa per la contractació menor de l’assegurança de vida del personal del Consell Comarcal del Maresme. (438/19)

9. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials de la telefonia 2018 (CCM 361/2018).

10. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials en matèria de Serveis Generals. (331/19)

11. Aprovació, si s’escau, dels convenis amb els Ajuntaments d’ Arenys de Munt i Vilassar de Mar per l’encàrrec d’un anàlisi de l’estudi dels documents del “Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme”. (1140/18)

12. Aprovació, si s’escau, dels Convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l’any 2019. (354/19)

13. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Premià de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per a l’any 2019 (CCM 507-2019).

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 154/19 de data 2 d’abril sobre l’aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (670/18)

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 162/19 de data 5 d’abril sobre l’aprovació de la sol·licitud de subscripció del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge per l’any 2019 i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l’any 2019. (354/19)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 198/19 de data 18 d’abril sobre l’ampliació del termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost 2019 en el Capítol IV, Despeses específiques, en la seva base 30 – Despeses de viatge i dietes. (1242/19)

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

17. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període desembre 2018. (415- 2019)

18. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar per al període del primer trimestre del curs 2018/2019. (230-2019)

19. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials de crèdits relatives al servei de transport escolar adaptat pel primer trimestre del curs 2018-2019. (231-19)

20. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per al finançament del Pla d’Actuació municipal en matèria de Joventut del Contracte Programa 2016-2019. (225/19)

21. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de Vallès Oriental per a l’elaboració d’un estudi de costos del servei de transport escolar del Maresme. (471/19)

22. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques (CCM 508/2019).

23. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques (CCM 506/2019).

24. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi. (626/18)

25. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques (CCM 509/2019).

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 117/19 de data 14 de març sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni d’encàrrec de gestió amb diversos Ajuntaments, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190/19)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 176/19 de data 12 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni d’encàrrec de gestió amb l’Ajuntament de Cabrils per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (1190-18)

ÀREA DE MEDI AMBIENT

28. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria de Medi Ambient. (754/18)

29. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de neteja de platges i aprovació del conveni. (418/19)

30. Aprovació, si s’escau, de l’addenda del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Dosrius i Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar la recollida selectiva d’envasos. (852/18)

31. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la cessió de les instal·lacions de l’Assecatge tèrmic de fangs de Mataró. (381/19)

32. Aprovació, si s’escau, de l’extinció del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació del servei de la recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper i cartró. (720/18)

33. Aprovació, si s’escau, de la previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions del Servei d’Abastament d’Aigua en Alta a les poblacions del Maresme Nord. Any 2018. (1398/18)

34. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 169/19 de data 9 d’abril sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicials dels crèdits de les despeses de l’exercici 2018 en matèria de Medi Ambient. (39/19)

35. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 171/19 de data 9 d’abril sobre l’acceptació de l’atribució de recursos en concepte de reposicions i millores a l’àmbit del Consell Comarcal del Maresme 2019. (274/19)

36. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 172/19 de data 9 d’abril sobre l’acceptació de l’atribució de recursos per a la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament del Consell Comarcal del Maresme, any 2019. (153/19)

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

37. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) per al període de gener, febrer i març 2019. (398/19)

38. Aprovació, si s’escau, de de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE). (401/2019)

39. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (417/19-420/19-431/2019)

40. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials corresponents a diversos serveis en matèria de benestar social. (392/19)

41. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial dels crèdits de la despesa en matèria de transport adaptat. (268/19)

42. Aprovació, si s’escau, del nomenament de les delegades i dels delegats al 8è Congrés Nacional de la Gent Gran 2019. (485/19)

43. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària de Dependència (SAD social i SAD Dependència) i aprovació del Conveni. (298/19)

44. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. (1155/18)

45. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència. (304/19)

46. Aprovació, si s’escau, de l’addenda de modificació del conveni d’encàrrec de gestió per a la realització d’actuacions en matèria de consum, per l’any 2019. (444/19)

47. Aprovació, si s’escau, de la cessió en comodat de diverses fons documentals. (517/2019)

48. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 118/19 de data 14 de març sobre l’aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos Ajuntaments, per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme.(1155/18)

49. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 123/19 de data 15 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració l’Ajuntament de Cabrils en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones. (1156/18)

50. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 133/19 de data 20 de març sobre donar suport al programa Mentoring per a dones vulnerables de l’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries. (315/19)

51. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 155/19 de data 2 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments que participin a la XXXVI Mostra Literària del Maresme 2019. (320/19)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

52. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 138/19 de data 26 de març sobre l’aprovació de diverses factures extrajudicials de l’Àrea de Promoció Econòmica corresponents a l’any 2018. (173/19)

53. Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec del conseller comarcal del Sr. Odilo Enríquez Pérez. (474/19)

54. Informes, precs i preguntes.