Inici Documents Plens CCM

Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de desembre de 2018

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Adopció de presa de coneixement, si s’escau, de la nova configuració del Grup polític Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya i conseller no adscrit. (CCM 1333)

2. Aprovació, si s’escau, de la reserva de l’import màxim del 0,3% de la massa salarial de l’exercici 2018 per destinar-ho a les mesures previstes a la Llei 6/2018 de 3 de juliol de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018. (CCM 1172)

3. Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’inventari general de béns del Consell Comarcal del Maresme (CCM 1152/2018).

4. Determinar, si s’escau, que la relació amb els municipis afectats pel projecte L´herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, es regularà mitjançant un conveni interadministratiu. (CCM 665)

5. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda segona al Conveni de col.laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per la cessió d’espais contraprestacions de serveis. (CCM 1046)

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 498/18 de data 3 de desembre sobre l´aprovació del suport del Consell Comarcal del Maresme al Projecte Mataró 5 estrelles. (CCM 1269)

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 496/18 de data 30 de novembre sobre l´aprovació dels criteris i la fitxa proposta de finançament per al curs 2018-2019 dels serveis escolars de transport i de menjador. (CCM 1246)

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Canet de Mar, per la prestació del servei en matèria de recollida, atenció i acollida d´animals domèstics abandonats. (CCM 385)

9. Aprovació, si s’escau, de l´addenda al conveni de delegació de competències de l´Ajuntament de Palafolls per a la prestació del servei en matèria de recollida de residus. (CCM 535)

10. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb l´Agència Catalana de l´Aigua, per a la redacció del projecte constructiu «Millores a l’EDAR i a l’estació de bombament principal del sistema de Mataró. (CCM 1217)

11. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb l´Agència Catalana de l´Aigua, per a la redacció de l´estudi d´alternatives «Millores de l´emissari terrestre–submarí del sistema de l’Alt Maresme Nord. (CCM 1220)

12. Aprovació, si s’escau, de la modificació del programa “Seguiment del paràmetre color a les xarxes de sanejament de la comarca”.(CCM 1211)

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

13. Aprovació, si s’escau, de la justificació i distribució económica de les ajudes a l’àrea básica del consell Comarcal del Maresme en diversos conceptes dins el Contracte-Programa 2016-2019 (CCM 1215/2018).

14. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de despeses per a l’assessorament legal i psicològic del SIAD Maresme dels mesos juliol , agost i setembre (CCM 1084/2018 )

15. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses referent a l’assessorament legal i psicològic del SIAD del Maresme.del mes d’octubre de 2018 (CCM 1135/2018)

16. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses per a l’assessorament psicològic i psicològic del SIAD Maresme de noviembre 2018 (CCM 1264/2018).

17. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) de l´Ajuntament del Masnou, i aprovació del conveni i l´addenda económica per l´any 2019. (CCM 1116)

18. Aprovació, si s’escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2019. (CCM 1256)

19. Aprovació, si s’escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar, Calella, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Iscle de Vallalta i Tiana de per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2019. (CCM 405)

20. Aprovació, si s’escau, de les Addendes econòmiques per l´any 2018 del Conveni de col·laboració per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia, amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar, Calella, Sant Vicenç de Montalt i Tordera. (CCM 397)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 455/18 de data 9 de novembre sobre l´aprovació de l´Addenda del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d´igualtat, per als exercicis 2018 i 2019 (ccm 767)

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 456/18 de data 9 de novembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Òrrius en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d´atenció a les persones i servei d´informació i atenció a les dones. (ccm 1132)

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 457/18 de data 9 de novembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d´atenció a les persones i servei d´informació i atenció a les dones. 8CCM 1134)

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 460/18 de data 13 de novembre sobre l´aprovació de la modificació de la Convocatòria reguladora per a la concessió de subvencions pels ajuntaments de l´Àrea Bàsica comarcal del Consell Comarcal del Maresme per presentar-se al projecte “Accés urgent i temporal a places residencials per a persones grans”. (CCM 508)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

25. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona per l’execució del Projecte Itineraris Juvenils, dins el marc del programa del Fons Social Europeu. (CCM 1173)

26. Aprovació, si s’escau, de l´addenda al “Conveni de cooperació amb l´ Ajuntament de Vilassar de Mar pel Servei Itinerant de prestació d´assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi”. (CCM 1029)

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de novembre

A les 19:00h

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de novembre de 2018, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 2 d´octubre de 2018.


2. Presa de possessió del Sr. Eduard Garcia Gebani, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.


3. Despatx oficial.


4. Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ


5. Aprovació, si s´escau, de l´actualització del complement específic i retribucions del personal de la corporació, resultant de la Llei de Pressupostos General de l´Estat per al 2018 (CCM 1172)


6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 5 reguladora del preu públic per la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a l’assistència técnica i formativa. (970/2018)

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 6, reguladora del Preu públic comarcal d´acollida d´animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme. (969/2018)


8. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Nomarlització Lingüística.


9. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la modicació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.


10. Aprovació, si s’escau, del Conveni amb diversos ajuntaments per l’encàrrec d’un anàlisi de l’estudi dels documents del “Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme” presentats pel Departament de Territori i sostenibilitat. (CCM 1140)


11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/18 de data 13 de setembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrils per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (ABSIS 919)


12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 379/18 de data 24 de setembre sobre autoritzar al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a procedir a la petició de subvenció del programa de AODL del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC). (ABSIS 973)


13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 393/18 de data 26 de setembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (ABSIS 608)


14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 394/18 de data 27 de setembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Dalt per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (ABSIS 981)


15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 402/18 de data 9 d´octubre sobre el nomenament dels membres de la comissió mixta de caràcter tècnic prevista al Conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la compartir de l´ús d´infraestructures de telecomunicacions. (ABSIS 414)


16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 422/18 de data 23 d´octubre de 2018 referent a l´aprovació del Protocol d´intervenció contra l´assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere del Consell Comarcal del Maresme. (ABSIS 1075)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 423/18 de data 23 d´octubre de 2018 referent a l´aprovació del Protocol orgànic del Pla intern d´igualtat de gènere del Consell Comarcal del Maresme. (ABSIS 1075)


ÁREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT


18. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació del Conveni de col.laboració amb el Departament d’Ensenyament relatiu a la delegació de competències de la gestió del servei escolar de transport i del servei de menjador. (CCM 1120)


19. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la durada del Programa de “Suport als ajuntaments per a la revisió dels equipaments juvenils des de la perspectiva intercultural” fins a desembre de 2020, en el marc de les accions del Pla d´actuació comarcal en joventut. (CCM 1165)


20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 397/18 de data 8 d´octubre sobre l´aprovació del Conveni entre l´entitat Mladinski Center Krsko d´Eslovènia per l´enviament d´una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme. (ABSIS 988)


ÀREA DE MEDI AMBIENT


21. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Dosrius i Ecoembalajes España, S.A. per potenciar la recollida selectiva d’envasos. (CCM 852)


22. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de regulació de l´execució i el finançament de les obres incloses en el projecte constructiu de reconstrucció del col·lector i reparació d´erosions puntuals a la llera del Torrent Roldós. (CCM 500)


23. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en materia de recollida i transport de residus i de l’aprovació del Conveni de delegació de competències. (1160/2018)


ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA


24. Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relaties al Servei de Transport Adaptat (CCM 860/2018, 875/2018, 989/2018 i 1028/2018 )

25. Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses extrajudicials relatives al Servei de Transport Adaptat (CCM 717/2018)


26. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Associació Ecoserveis per a impulsar el Projecte Europeu Assist, per realitzar una prova pilot en el marc del Servei d’Atenció Domiciliària. (CCM 1142)


27. Aprovació, si s’escau, de la prórroga del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del Programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella. (CCM 1098)


ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA


28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 440/18 de data 29 d´octubre de 2018 referent a l´aprovació de l´Adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Projecte “Coop Maresme – Ateneu Cooperatiu del Maresme”. (CCM 1121)


29. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 2 d’octubre

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de juliol de 2018.

1. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 24 de juliol de 2018.

2. Presa de possessió de la Sra. Glòria Mans Cervantes, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3. Presa de possessió del Sr. Albert Zanca Brossa, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

4. Aprovació, si s´escau, del Compte General 2017 (CCM 655)

5. Despatx oficial.

6. Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició dels membres de la Comissió Permanent del Ple (CCM 926)

8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la retribució i dedicació de membres de la corporació (CCM 927-2018).

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de diverses ordenances (CCM 900)

10. Aprovació, si s’escau, de l’acord de fiscalització prèvia limitada de despeses de requisits bàsics i ingressos (CCM 921)

11. Aprovació, si s’escau, de les fitxes dels objectius operatius i quadre de comandament dels Serveis del Consell Comarcal del Maresme 2018 (CCM 916/2018)

12. Aprovació, si s’escau, de la primera pròrroga del contracte dels serveis de comunicació dels serveis de comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits .

13. Aprovació, si s’escau, de les bases per a la selecció de personal d’una borsa comarcal d´administratius ( GRUP C1) per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural, al Consell Comarcal del Maresme i ajuntaments adherits , complementària a la Borsa aprovada per DP 28/2018 de 22 de gener de 2018.

14. Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’error material de transcripció detectat a l’Acord de la Comissió Permanent del Ple de data 17 de juliol de 2018 referent a l’acceptació d’ajuts econòmics i recursos materials del catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2018.

15. Ratificació, si s’escau, dels dispositius tercer i quart del Decret de Presidència núm. 308/18 de data 29 de juny sobre l´acceptació de la totalitat del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del desenvolupament del Pla per “Operacions de tresoreria per a consells Comarcals 2018”. (CCM420)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 312/18 de data 5 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament del Masnou per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 755/2018)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 313/18 de data 5 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 757/2018)

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 334/18 de data 20 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 816/2018)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 341/18 de data 26 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Tordera per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 834/2018)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 354/18 de data 9 d´agost sobre l´aprovació de l´adjudicació del contracte pel subministrament i serveis per a l´adquisició i manteniment de sistemes TIC del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 585/2018)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 363/18 de data 30 d´agost sobre la sol·licitud de subvenció per el Projecte de recuperació dels espais de la Guerra Civil al Maresme per al desenvolupament de Plans de foment territorial del turisme del Departament d´Empresa i Coneixement. (CCM 883)

ÁREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

22. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del reconeixement de despesa extrajudicial de l´empresa Eurest Catalunya SL, corresponent al servei de menjador corresponent al curs 2017/2018.

23. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de diverses factures del servei de transport escolar obligatori i d’educació especial prestat durant el mes de juny de 2018 (CCM 898/2018).

24. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses del servei de menjador escolar, així com de la convalidació d’algunes factures del mateix servei.

25. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament del Servei de Transport Escolar No Obligatori (TENO) per al curs 2017/2018. (CCM 740)

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 310/18 de data 2 de juliol sobre l´aprovació de l´expedient de contractació per al servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme gestionats pel Consell Comarcal del Maresme. (CCM 729/2018)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 331/18 de data 17 de juliol sobre l´aprovació de la modificació del contracte de serveis de transport escolar als centres docents de la comarca del Maresme, Lot A . (CCM 560/2018)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 345/18 de data 31 de juliol sobre anul·lar la convocatòria de procediment obert per al servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme. (CCM 729/2018)

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 353/18 de data 9 d´agost sobre l´aprovació de la modificació del contracte administratiu pel servei d´assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves a 20 ajuntaments del Maresme,.(CCM576/2018)


ÁREA DE MEDI AMBIENT

30. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament del Servei Públic Comarcal d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Consell Comarcal del Maresme (CCM 899/2018)

31. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec a l´empresa concessionària SOREA SA, les actuacions de conservació i manteniment de les instal•lacions d´abastament d´aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2017 (CCM 911-2018)

32. Aprovació, si s’escau, de l´adhesió a l´acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU.

33. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud d´atribució de fons a l´Agència Catalana de l’Aigua, per les obres d´emergència de reparació de l´emissari submarí de l´EDAR de l´Alt Maresme Nord, situat al terme municipal de Pineda de Mar.

34. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Cabrils per la prestació del servei de recollida i transport de residus municipals d´orgànica, fracció resta i fracció vegetal i aprovació del Conveni de delegació de competències.(CCM 878)

35. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 330/18 de data 17 de juliol sobre l´aprovació del text definitiu de la modificació del contracte de concessió administrativa per a la prestació del servei comarcal d´abastament d´aigua potable en alta a les poblacions del Maresme Nord. (CCM 796/2018)

36. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 335/18 de data 20 de juliol sobre l´aprovació de l´expedient de contractació de les obres de reparació de l´emissari submarí de l´EDAR de l´Alt Maresme Nord, situat al terme municipal de Pineda de Mar. (CCM 820/2018)

37. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 358/18 de data 13 d´agost sobre l´aprovació de la pròrroga del contracte subscrit amb l´empresa Rousaud Costas Duran SLP per a la prestació de l´assessorament jurídic extern del servei de sanejament de l´àrea de Medi Ambient. (CCM 754/2018)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

38. Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Serveis de transport adaptat.

39. Aprovació, si s’escau, de l´aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de les despeses de l´exercici 2017 de Benestar Social.

40. Aprovació, si s’escau, el contracte de cessió de comodat del fons documental de la Federació Catalana de Vela

41. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 315/18 de data 5 de juliol sobre l´aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en la contractació del servei de transport adaptat i/o assistit, adreçat a persones amb diversitat funcional de la comarca del Maresme(CCM 554/2018)

42. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 320/18 de data 6 de juliol sobre la sol·licitud de projectes d´interès de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d´igualtat, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 2018-2019. (CCM 767/2018)

43. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/18 de data 10 d´agost sobre l´aprovació de la modificació dels contractes del servei de transport adaptat, rutes TAI 10, 13, 14, 15, 17 i 19. (CCM 463/2018)

44. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 356/18 de data 10 d´agost sobre l´aprovació de l´adjudicació dels contractes pel servei de transport adaptat i/o assistit, adreçat a persones amb diversitat funcional de la comarca del Maresme. (CCM 554/2018)

45. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 361/18 de data 14 d´agost sobre l´autorització als professionals del SIAD, psicòloga i advocada, a fer servir els espais del SIAD i les sales d´atenció a les famílies del CCM i ús de la impresora. (CCM799/2018)

46. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 362/18 de data 24 d´agost sobre emetre Informe de l´Òrgan de Contractació i tramesa al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la documentació requerida pel que fa a l´adjudicació dels contractes dels Lots 9, 10 i 18 del Servei de transport adaptat i/o assistit (CCM 554/2018)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

47. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord de la pròrroga per l´any 2018 de l´acord retributiu per la contractació de persones en situació d´atur en el marc del programa Treball i Formació 2018, promogut pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.

48. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 349/18 de data 6 d´agost sobre l´aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció al Departament d´Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a la sol·licitud del projecte Catalunya Emprèn per l´any 2018. (CCM 845/2018)

49. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 351/18 de data 8 d´agost sobre l´aprovació de la sol·licitud de participació al Programa Cultura Emprenedora a l´Escola (CuEmE), Impulsat per la Diputació de Barcelona. (CCM 787/2018)

50. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 366/18 de data 6 de setembre sobre l´aprovació de la sol·licitud de subvenció per dur a terme el projecte de Contractació en Pràctiques de Joves Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (CCM 882)

51. Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa.(CCM 974)

PUNT D´URGÈNCIA NÚM. 1.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda al Conveni de delegació de competències per la prestació del servei en matèria de neteja de platges amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar, per l´any 2018.(CCM 913)

PUNT D´URGÈNCIA NÚM. 2.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament del Masnou per la prestació del servei de recollida de residus municipals de paper i cartró recollits porta a porta als grans productors i aprovació del Conveni de delegació de competències. (CCM 976).

52. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 17 de juliol a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 22 de maig de 2018.

1. Despatx oficial.

2. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3. Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió al serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions (EXP.2017.06) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ( ACM). (CCM 724)

4. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la compartició de l’ús d’infraestructurse de telecomunicacions (CCM 414/2018)

5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 224/18 de data 24 de maig sobre l’aprovació de concórrer a la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (CCM 561-2018).


ÁREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

6. Aprovació, si s’escau, de diverses factures extrajudicials del servei de menjador escolar pels serveis realitzats durant el novembre i desembre 2017 (exp. 716/2018). 

7. Aprovació, si s’escau, de diverses factures de menjador escolar i acollida, realitzats al novembre de 2017 i gener i maig de 2018 (CCM 734).

8. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses en matèria del servei de menjador (CCM 633) 

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 211/18 de data 10 de maig sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores i els seus annexos de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2018/2019 (CCM 453-2018)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 213/18 de data 15 de maig sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’un jove voluntari del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus + (CCM 468-2018).

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 255/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb  l’Ajuntament de Palafolls per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei. (CCM 499)

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 262/18 de data 12 de juny sobre sol·licitar al Departament d’Ensenyament , la modificació de l’Annex al Conveni relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. (CCM 664)

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 264/18 de data 12 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +. (CCM 668)

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 266/18 de data 12 de juny sobre sol·licitar al Instituto de la Juventud (INJUVE), la sol·licitud d’alta i baixa a usuaris generadors del programa SIJ+ Garantia Juvenil. (CCM 656)

ÁREA DE MEDI AMBIENT

15. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en materia de medi ambient. (CCM 637)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 270/18 de data 13 de juny sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de les despeses de l’exercici 2017. (CCM 532)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 289/18 de data 26 de juny sobre desestimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que acordava impugnar l’acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de data 20 de març de 2018, d’aprovació de revisió de preus del conveni de delegació de competències en materia de recollida de residus. (CCM 720)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

18. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de les despeses del Servei de transport adaptat. (CCM 717)

19. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses factures del servei de Transport Adaptat  (CCM 718/2018)

20. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga i l’addenda econòmica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la delegació de comptències municipals en materia de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependencia) per l’any 2018. (CCM 510)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/18 de data 24 de maig sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectats en el dispositiu tercer de l’acord  de la sessió plenària ordinària de data 22 de maig de 2018 relatiu a l’aprovació de la convalidació de les despeses del Servei de Transport Adaptat (CCM 389-2018).

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 252/18 de data 8 de juny  sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública (CCM 553-2018).

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 253/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per el suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública. (CCM 518)

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 254/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació de la Convocatòria reguladora per a la concessió de subvencions pels ajuntaments de l’Àrea Bàsica comarcal del Consell Comarcal del Maresme per presentar-se al projecte “Accés urgent i temporal a places residencials per a persones grans. (CCM 508)

25. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 256/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència per l’any 2018. (CCM 459)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 200/18 de data 2 de maig sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració normalitzat i el seu Annex proposats pel SOC i les entitats contractants per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del programa “Fem ocupació per a joves” (CCM 390-2018)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 222/18 de data 23 de maig sobre l’aprovació del Conveni de participació al projecte d’especialització i competitivitat territorial de Mataró Maresme, dins el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 de l’Ajuntament de Mataró (CCM 552-2018).

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 243/18 de data 1 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració de les accions formatives vinculades al programa Treball i Formació TSF2162/2017 amb l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (CCM 369-2018).

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 244/18 de data 1 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació del servei d’assistència tècnica d’atenció a emprenedors i empreses del municipi (CCM 509-2018).

30. Moció presentada pel Grup Comarcal Candidatura d’Unitat Popular per la suspensió i moratòria del “Informe técnico de estrategia de actuación en el Maresme” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de l’Estat Espanyol. 

31. Prendre coneixement, si s’escau, de la renuncia  al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Mónica Palacín París.  

32. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 22 de maig

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de març de 2018.

2. Presa de possessió del Sr. Benito Martín Pérez González, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3. Despatx oficial.

4. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic del Consell Comarcal del Maresme.

6. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de l’Ordenança reguladora del Preu Públic per a la presencia als mitjans de difusió del Consell Comarcal del Maresme.

7. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Teià per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de carácter conjuntural, no estructural.

8. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de carácter conjuntural, no estructural.

9. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de les despeses del contracte de reprografía.

10. Aprovació, si s’escau, de la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) la Masia de Can Rabassa, ubicada al municipi de Santa Susanna.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

11. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

12. Aprovació, si s’escau, de les factures extrajudicials de l’empresa de menjador escolar Servei d’Àpats, SL, per la realització de diversos serveis durant els mesos de novembre i desembre de 2017.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 160/18 de data 10 d’abril sobre l’aprovació dels Convenis d’encàrrec de gestió amb els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Argentona, Canet de Mar i Montgat per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

14. Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 5 del pressupost vigent

15. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses en matèria de Medi Ambient.

16. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de l’àrea de Medi Ambient.

17. Aprovació, si s’escau, del Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme pel patrocini de la informació meteorològica que el Consell Comarcal del Maresme ofereix a través del servei de meteorologia en diferents mitjans de comunicació

18. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària i aprovació del Conveni de delegació de competències.

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 139/18 de data 22 de març sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicials dels crèdits de les despeses de l’exercici 2017 en matèria de Medi Ambient.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

20. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits i convalidació de despeses del TAD.

21. Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.

22. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

23. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

24. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

25. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació per a l’any 2018 del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum per a la realtizació d’atuacions en matèria de consum.

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 127/18 de data 21 de març sobre l’aprovació inicial de les bases de la XXXVena Mostra Literària del Maresme corresponent a l’any de 2018.

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 164/18 de data 13 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb els ajuntaments que participen a la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018.

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 180/18 de data 18 d’abril sobre la sol·licitud de la Fitxa 1 i la Fitxa 2 que consten al Contracte Programa 2018, gestionat per l’Institut Català de les Dones.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 159/18 de data 9 d’abril sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte Formació a mida i treball inclusiu de la convocatòria de la Obra Social “la Caixa”, en la línia d’Inserció sociolaboral enl’exercici 2018.

30. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 167/18 de data 16 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració l’entitat contractant Brofar Concesiones y Servicios S.L. per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del programa “Fem ocupació per a joves”.

31. Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups comarcals Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió per a la protecció del corall vermell al litoral català.

32. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de març

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 30 de gener de 2018.

1.- Presa de possessió del Sr. Francesc Xavier Garcia Arrocha, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 92/18 de data 28 de febrer de 2018, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017.

3.- Despatx oficial.

4.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5.- Aprovació, si s’escau, del nomenament del representant del Consell Comarcal del Maresme al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

7.- Aprovació, si s’escau, del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Maresme.

8.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del servei de reprografia.

9.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits dels serveis de telefonia.

10.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits de serveis generals.

11.- Aprovació, si s’escau, de l’acord d’acceptació de la modificació de les condicions específiques de prestació del Servei ER-IdCAT i acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 21/18 de data 16 de gener sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 53/18 de data 2 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 56/18 de data 2 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 65/18 de data 8 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Susanna per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 85/18 de data 23 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

18.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.

19.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

20.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 99/18 de data 2 de març sobre l’aprovació dels Convenis d’encàrrec de gestió amb diversos Ajuntaments de la comarca del Maresme, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

22.- Aprovació, si s’escau, d’una tarifa d’explotació per cadascun dels sistemes de sanejament en alta de la comarca del Maresme per l’exercici 2018.

23.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de preus dels convenis de delegació de competències subscrits amb els Ajuntaments de Palafolls, Arenys de Munt, Òrrius, i Sant Iscle de Vallalta, per a la prestació del servei de recollida selectiva de paper, envasos lleugers i vidre.

24.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Àgora Parc” al TM de Tordera.

25.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d’Arenys de Munt a l’EDAR d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.

26.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera.

27.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció del projecte constructiu “Col·lector interceptor de Canet de Mar – Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques Blanques al TM de Sant Pol de Mar”.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 38/18 de data 25 de gener sobre l’aprovació de la liquidació del segon semestre de 2017 del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

29.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

30.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

31.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

32.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

33.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

34.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 45/18 de 31 de gener sobre l’aprovació de la modificació del Programa de caràcter temporal anomenat: “Programa de suport tècnic en l’atenció a la dependència als municipis de l’àrea bàsica social del Consell Comarcal del Maresme entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

36.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 52/18 de data 2 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’ Acollida de Vilassar, per a l’any 2018.

37.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 66/18 de data 8 de febrer sobre l’aprovació de l’addenda segona al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació del suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència per l’any 2018.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

38.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà per portar a terme el Programa Consolida’t 2018, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la re-invenció del treball autònom.

39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 91/18 de data 27 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost modificada per l’ordre TSF/212/2016.

40.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 106/18 de 6 de març sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte “Pla d’acció integral de millora dels polígons d’activitat econòmica de ponent de Mataró”.

41.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 107/18 de 6 de març sobre l’aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”.

42.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 108/18 de 6 de març sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte “Pla d’acció pel polígon d’Activitats Econòmiques Palafolls Nord”.

43.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. José Maria Cano Navarro.

44.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 30 de gener

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 21 de novembre de 2017.

1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 19 de desembre de 2017.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4.- Aprovació, si s´escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d´Institucions, entitats i/o empreses.

5.- Aprovació, si s´escau, del Programa “Elaboració i posada en funcionament del pla estratègic i model de gestió de les subvencions del Consell Comarcal del Maresme”.

6.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya relatiu a l´Oficina d´Habitatge per l´any 2018.

7.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per l´any 2018.

8.- Aprovació inicial, si s´escau, de l´adhesió al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella i aprovació dels seus estatuts.

9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 420/17 de data 13 de desembre sobre l´aprovació de la sol·licitud de subscripció de l´addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya relatiu a l´Oficina d´Habitatge per l´any 2018 i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l´any 2018.

10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 423/17 de data 15 de desembre sobre l´aprovació del programa “Impuls de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de la comarca del Maresme, per a l´any 2018”.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 424/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 446/17 de data 19 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 459/17 de data 22 de desembre sobre l’aprovació de l’addenda al “Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per la cessió d’espais i contraprestació de serveis”.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 7/18 de data 10 de gener sobre l’aprovació del Conveni marc de col·laboració amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya per a la realització de les pràctiques formatives dels alumnes.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

15.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.

16.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

17.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Calella, Pineda de Mar i Premià de Mar per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar, els ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats en el centre i el Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2017.

19.- Aprovació, si s’escau, del Programa de Suport als ajuntaments per la revisió dels equipaments juvenils des de la perspectiva intercultural.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

20.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).

21.- Aprovació, si s’escau, dels convenis de cooperació amb els Ajuntaments d’Alella i de Sant Pol de Mar per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi.

22.- Aprovació, si s’escau, de l’import de l’amortització per a l’exercici 2016 del deute amb la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord, per les inversions finançades en el període 1996-2011, i el tipus d’interès d’aplicació per l’exercici 2016.

23.- Aprovació, si s’escau, de la previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions a realitzar per la concessionària del Servei de l’Abastament d’Aigua Potable al Maresme Nord. Any 2017.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 457/17 de data 22 de sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb L’Associació Catalana de Municipis per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia”, per l’any 2017.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 458/17 de data 22 de sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils regulador de l’execució i el finançament de les obres incloses en el projecte constructiu de reconstrucció del col·lector i reparació d’erosions puntuals a la llera del Torrent Roldós.

26.- Ratificació, si s’escau, dels Decrets de Presidència núm. del 430 al 440 de 18 de desembre sobre l’aprovació dels Convenis de cooperació amb diversos ajuntaments per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

27.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

28.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

29.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

30.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 426/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar, per a la gestió del Servei d’ Acollida de Vilassar, per a l’any 2017.

32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 427/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del “Programa de suport tècnic en l’atenció a la dependència als municipis de l’àrea bàsica social del Consell Comarcal del Maresme entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018”.

33.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 428/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2018.

34.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 429/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del “Programa de suport tècnic en l’atenció als EBAS (Equips Bàsics d’Atenció Social) dels municipis de Palafolls i Sant Iscle de Vallalta entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018”.

35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 451/17 de data 21 de desembre sobre l’aprovació del Programa “Impuls al servei de primera acollida 2018”.

36.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 3/18 de data 9 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2018.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

37.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al “Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Vilassar de Mar pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi”.

38.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 404/17 de data 28 de novembre sobre presentar al·legacions al Servei d’Ocupació de Catalunya al procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada, corresponent al programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, any 2015.

39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 468/17 de data 27 de desembre sobre l’aprovació de l’addenda al “Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi”.

40.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 2/18 de data 4 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectats en el Decret de Presidència núm. 468/17 de 27 de desembre de 2017.

41.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 6/18 de data 10 de gener sobre l’aprovació de Conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona per l’execució del projecte itineraris juvenils, dins el marc del programa del Fons Social Europeu.

42.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Isabel Martínez i Cid.

43.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 19 de desembre

A les 18:00h

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1.- Aprovació, si s´escau, de la modificació dels dispositius quart i cinquè de l´acord del Ple de 31 de juliol de 2015 d´aprovació del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació, i assistències a òrgans col·legiats.

2.- Aprovació inicial, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2018, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com aprovació inicial del pressupost 2018 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

3.- Aprovació, si s´escau, de l´acord de condicions per a la cobertura dels llocs de treball i l´assignació de funcions amb caràcter temporal i per la ubicació dels llocs de treball en els diferents serveis comarcals.

4.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del servei de reprografia .

5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 390/17 de data 20 de novembre sobre l´aprovació de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l´anualitat 2018

. 6.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 409/17 de data 30 de novembre sobre l´aprovació de la sol·licitud de modificació de la modalitat d´accés al servei e-Fact, d´acord amb les condicions específiques de la prestació del e-Fact.

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

7.- Aprovació, si s´escau, de la correcció d´errors materials detectats a l´Ordenança núm. 7 Reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d´Acollida Escolar.

8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar, Òrrius, Teià i Vilassar de Mar per a l´establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi. 9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

10.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del programari utilitzat al Servei de l’Agència Comarcal de l’Energia.

11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per la cessió de l’estació meteorològica automàtica de Pineda de Mar.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

12.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de transport adaptat per facilitar l’accés de persones amb diversitat funcional a les activitats de rehabilitació.

14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per la gestió del servei d’acolliment residencial d’urgència d’estada limitada de l’àrea bàsica de serveis socials.

15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per la gestió i prestació del servei de transport adaptat dels ciutadans de Mataró que requereixin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada per l’any 2017.

16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

17.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.

18.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

19.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

20.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

21.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència

22.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Calella en matèria de prestació del Servei d´Atenció Domiciliària de Dependència (SAD i Dependència) i aprovació del Conveni.

23.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Premià de Dalt, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

24.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

25.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

26.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Tiana, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l´any 2018.

27.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 399/17 de data 27 de novembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Santa Susanna per la prestació del Servei d´ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

28.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments, per el Programa Treball i Formació, per l´any 2017. Línies PANP 6 i PANP 12.

29.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments, per el Programa Treball i Formació, per l´any 2017.


PRMI 12.

30.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments, per el Programa Treball i Formació, per l´any 2017.


DONA 12

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 21 de novembre

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 26 de setembre de 2017.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de data 26 d’octubre de 2017.

2.- Presa de possessió de la Sra. Maite Viñals Clemente, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Despatx oficial.

4.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5.- Aprovació, si s’escau, de la Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.

6.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.

7.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb diversos ajuntaments, per l’encàrrec d’un anàlisi de l’estudi dels documents del “Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme” presentats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

9.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

10.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga i modificació del contracte administratiu dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, lots B i C.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 343/17 de data 2 d’octubre sobre l’aprovació de l’acord amb l’entitat MLADINSKI CENTER KRŠKO per a l’adhesió al projecte “Volume Up!/Urban Beat” del Servei de Voluntariat Europeu.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

12.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de al·legació formulada pel Consorci Forestal de Catalunya i l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor i aprovació definitiva del Servei Comarcal de Boscos i Rieres del Maresme.

13.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del servei de recollida de residus i aprovació del Conveni de delegació de competències.

14.- Aprovació, si s’escau, de l’acabament convencional de l’expedient de revisió de comptes 2011, 2012 i 2013 de SIMMAR, SL, de diversos recursos de reposició i del recurs CA 298/2014.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 347/17 de data 5 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic en matèria de medi ambient.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

16.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per facilitar l’accés, urgent i temporal, a places residencials de persones grans que es troben en situació d’urgència i vulnerabilitat social per l’any 2017.

18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià per facilitar l’accés, urgent i temporal, a places residencials de persones grans que es troben en situació d’urgència i vulnerabilitat social per l’any 2017.

19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per facilitar l’accés, urgent i temporal, a places residencials de persones grans que es troben en situació d’urgència i vulnerabilitat social per l’any 2017.

20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per la cessió i ús de l’aplicació informàtica JADE.

21.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

22.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2017.

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 331/17 de data 25 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella”.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/17 de data 23 d’octubre sobre l’aprovació del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, així com l’aportació econòmica del 2017.

25.- Ratificació, si s’escau, del del Decret de Presidència núm. 373/17 de data 26 d’octubre de 2017 sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

26.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Pineda de Mar per a la cessió d’una sala pel Servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme.

27.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi.

28.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 349/17 de data 9 d’octubre a la modificació dels Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar que regula els compromisos a desenvolupar per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació, línia A i línia B.

Punt d’urgència 1.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones de 2017.

30.- Informes, precs i preguntes.