Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 22 de maig

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de març de 2018.

2. Presa de possessió del Sr. Benito Martín Pérez González, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3. Despatx oficial.

4. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic del Consell Comarcal del Maresme.

6. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de l’Ordenança reguladora del Preu Públic per a la presencia als mitjans de difusió del Consell Comarcal del Maresme.

7. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Teià per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de carácter conjuntural, no estructural.

8. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de carácter conjuntural, no estructural.

9. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de les despeses del contracte de reprografía.

10. Aprovació, si s’escau, de la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) la Masia de Can Rabassa, ubicada al municipi de Santa Susanna.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

11. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

12. Aprovació, si s’escau, de les factures extrajudicials de l’empresa de menjador escolar Servei d’Àpats, SL, per la realització de diversos serveis durant els mesos de novembre i desembre de 2017.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 160/18 de data 10 d’abril sobre l’aprovació dels Convenis d’encàrrec de gestió amb els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Argentona, Canet de Mar i Montgat per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

14. Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 5 del pressupost vigent

15. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses en matèria de Medi Ambient.

16. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de l’àrea de Medi Ambient.

17. Aprovació, si s’escau, del Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme pel patrocini de la informació meteorològica que el Consell Comarcal del Maresme ofereix a través del servei de meteorologia en diferents mitjans de comunicació

18. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar per la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària i aprovació del Conveni de delegació de competències.

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 139/18 de data 22 de març sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicials dels crèdits de les despeses de l’exercici 2017 en matèria de Medi Ambient.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

20. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits i convalidació de despeses del TAD.

21. Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.

22. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

23. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

24. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

25. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació per a l’any 2018 del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum per a la realtizació d’atuacions en matèria de consum.

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 127/18 de data 21 de març sobre l’aprovació inicial de les bases de la XXXVena Mostra Literària del Maresme corresponent a l’any de 2018.

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 164/18 de data 13 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb els ajuntaments que participen a la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018.

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 180/18 de data 18 d’abril sobre la sol·licitud de la Fitxa 1 i la Fitxa 2 que consten al Contracte Programa 2018, gestionat per l’Institut Català de les Dones.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 159/18 de data 9 d’abril sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte Formació a mida i treball inclusiu de la convocatòria de la Obra Social “la Caixa”, en la línia d’Inserció sociolaboral enl’exercici 2018.

30. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 167/18 de data 16 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració l’entitat contractant Brofar Concesiones y Servicios S.L. per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del programa “Fem ocupació per a joves”.

31. Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups comarcals Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió per a la protecció del corall vermell al litoral català.

32. Informes, precs i preguntes.