Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 21 de novembre

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 26 de setembre de 2017.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de data 26 d’octubre de 2017.

2.- Presa de possessió de la Sra. Maite Viñals Clemente, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Despatx oficial.

4.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5.- Aprovació, si s’escau, de la Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.

6.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.

7.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb diversos ajuntaments, per l’encàrrec d’un anàlisi de l’estudi dels documents del “Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme” presentats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

9.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

10.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga i modificació del contracte administratiu dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, lots B i C.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 343/17 de data 2 d’octubre sobre l’aprovació de l’acord amb l’entitat MLADINSKI CENTER KRŠKO per a l’adhesió al projecte “Volume Up!/Urban Beat” del Servei de Voluntariat Europeu.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

12.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de al·legació formulada pel Consorci Forestal de Catalunya i l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor i aprovació definitiva del Servei Comarcal de Boscos i Rieres del Maresme.

13.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del servei de recollida de residus i aprovació del Conveni de delegació de competències.

14.- Aprovació, si s’escau, de l’acabament convencional de l’expedient de revisió de comptes 2011, 2012 i 2013 de SIMMAR, SL, de diversos recursos de reposició i del recurs CA 298/2014.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 347/17 de data 5 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic en matèria de medi ambient.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

16.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per facilitar l’accés, urgent i temporal, a places residencials de persones grans que es troben en situació d’urgència i vulnerabilitat social per l’any 2017.

18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià per facilitar l’accés, urgent i temporal, a places residencials de persones grans que es troben en situació d’urgència i vulnerabilitat social per l’any 2017.

19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per facilitar l’accés, urgent i temporal, a places residencials de persones grans que es troben en situació d’urgència i vulnerabilitat social per l’any 2017.

20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per la cessió i ús de l’aplicació informàtica JADE.

21.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

22.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2017.

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 331/17 de data 25 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella”.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/17 de data 23 d’octubre sobre l’aprovació del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, així com l’aportació econòmica del 2017.

25.- Ratificació, si s’escau, del del Decret de Presidència núm. 373/17 de data 26 d’octubre de 2017 sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

26.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Pineda de Mar per a la cessió d’una sala pel Servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme.

27.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi.

28.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 349/17 de data 9 d’octubre a la modificació dels Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar que regula els compromisos a desenvolupar per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació, línia A i línia B.

Punt d’urgència 1.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones de 2017.

30.- Informes, precs i preguntes.