Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 30 de gener

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 21 de novembre de 2017.

1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 19 de desembre de 2017.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4.- Aprovació, si s´escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d´Institucions, entitats i/o empreses.

5.- Aprovació, si s´escau, del Programa “Elaboració i posada en funcionament del pla estratègic i model de gestió de les subvencions del Consell Comarcal del Maresme”.

6.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya relatiu a l´Oficina d´Habitatge per l´any 2018.

7.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per l´any 2018.

8.- Aprovació inicial, si s´escau, de l´adhesió al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella i aprovació dels seus estatuts.

9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 420/17 de data 13 de desembre sobre l´aprovació de la sol·licitud de subscripció de l´addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya relatiu a l´Oficina d´Habitatge per l´any 2018 i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l´any 2018.

10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 423/17 de data 15 de desembre sobre l´aprovació del programa “Impuls de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de la comarca del Maresme, per a l´any 2018”.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 424/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 446/17 de data 19 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 459/17 de data 22 de desembre sobre l’aprovació de l’addenda al “Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per la cessió d’espais i contraprestació de serveis”.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 7/18 de data 10 de gener sobre l’aprovació del Conveni marc de col·laboració amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya per a la realització de les pràctiques formatives dels alumnes.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

15.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.

16.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

17.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Calella, Pineda de Mar i Premià de Mar per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar, els ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats en el centre i el Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2017.

19.- Aprovació, si s’escau, del Programa de Suport als ajuntaments per la revisió dels equipaments juvenils des de la perspectiva intercultural.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

20.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).

21.- Aprovació, si s’escau, dels convenis de cooperació amb els Ajuntaments d’Alella i de Sant Pol de Mar per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi.

22.- Aprovació, si s’escau, de l’import de l’amortització per a l’exercici 2016 del deute amb la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord, per les inversions finançades en el període 1996-2011, i el tipus d’interès d’aplicació per l’exercici 2016.

23.- Aprovació, si s’escau, de la previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions a realitzar per la concessionària del Servei de l’Abastament d’Aigua Potable al Maresme Nord. Any 2017.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 457/17 de data 22 de sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb L’Associació Catalana de Municipis per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia”, per l’any 2017.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 458/17 de data 22 de sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils regulador de l’execució i el finançament de les obres incloses en el projecte constructiu de reconstrucció del col·lector i reparació d’erosions puntuals a la llera del Torrent Roldós.

26.- Ratificació, si s’escau, dels Decrets de Presidència núm. del 430 al 440 de 18 de desembre sobre l’aprovació dels Convenis de cooperació amb diversos ajuntaments per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

27.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

28.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

29.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

30.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 426/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar, per a la gestió del Servei d’ Acollida de Vilassar, per a l’any 2017.

32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 427/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del “Programa de suport tècnic en l’atenció a la dependència als municipis de l’àrea bàsica social del Consell Comarcal del Maresme entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018”.

33.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 428/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2018.

34.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 429/17 de data 15 de desembre sobre l’aprovació del “Programa de suport tècnic en l’atenció als EBAS (Equips Bàsics d’Atenció Social) dels municipis de Palafolls i Sant Iscle de Vallalta entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018”.

35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 451/17 de data 21 de desembre sobre l’aprovació del Programa “Impuls al servei de primera acollida 2018”.

36.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 3/18 de data 9 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2018.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

37.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al “Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Vilassar de Mar pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi”.

38.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 404/17 de data 28 de novembre sobre presentar al·legacions al Servei d’Ocupació de Catalunya al procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada, corresponent al programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, any 2015.

39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 468/17 de data 27 de desembre sobre l’aprovació de l’addenda al “Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres pel Servei Itinerant de prestació d’assistència tècnica i atenció a persones emprenedores i empreses del municipi”.

40.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 2/18 de data 4 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectats en el Decret de Presidència núm. 468/17 de 27 de desembre de 2017.

41.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 6/18 de data 10 de gener sobre l’aprovació de Conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona per l’execució del projecte itineraris juvenils, dins el marc del programa del Fons Social Europeu.

42.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Isabel Martínez i Cid.

43.- Informes, precs i preguntes.