Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 2 d’octubre

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de juliol de 2018.

1. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 24 de juliol de 2018.

2. Presa de possessió de la Sra. Glòria Mans Cervantes, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3. Presa de possessió del Sr. Albert Zanca Brossa, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

4. Aprovació, si s´escau, del Compte General 2017 (CCM 655)

5. Despatx oficial.

6. Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició dels membres de la Comissió Permanent del Ple (CCM 926)

8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la retribució i dedicació de membres de la corporació (CCM 927-2018).

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de diverses ordenances (CCM 900)

10. Aprovació, si s’escau, de l’acord de fiscalització prèvia limitada de despeses de requisits bàsics i ingressos (CCM 921)

11. Aprovació, si s’escau, de les fitxes dels objectius operatius i quadre de comandament dels Serveis del Consell Comarcal del Maresme 2018 (CCM 916/2018)

12. Aprovació, si s’escau, de la primera pròrroga del contracte dels serveis de comunicació dels serveis de comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits .

13. Aprovació, si s’escau, de les bases per a la selecció de personal d’una borsa comarcal d´administratius ( GRUP C1) per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural, al Consell Comarcal del Maresme i ajuntaments adherits , complementària a la Borsa aprovada per DP 28/2018 de 22 de gener de 2018.

14. Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’error material de transcripció detectat a l’Acord de la Comissió Permanent del Ple de data 17 de juliol de 2018 referent a l’acceptació d’ajuts econòmics i recursos materials del catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2018.

15. Ratificació, si s’escau, dels dispositius tercer i quart del Decret de Presidència núm. 308/18 de data 29 de juny sobre l´acceptació de la totalitat del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del desenvolupament del Pla per “Operacions de tresoreria per a consells Comarcals 2018”. (CCM420)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 312/18 de data 5 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament del Masnou per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 755/2018)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 313/18 de data 5 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 757/2018)

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 334/18 de data 20 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 816/2018)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 341/18 de data 26 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Tordera per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (CCM 834/2018)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 354/18 de data 9 d´agost sobre l´aprovació de l´adjudicació del contracte pel subministrament i serveis per a l´adquisició i manteniment de sistemes TIC del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 585/2018)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 363/18 de data 30 d´agost sobre la sol·licitud de subvenció per el Projecte de recuperació dels espais de la Guerra Civil al Maresme per al desenvolupament de Plans de foment territorial del turisme del Departament d´Empresa i Coneixement. (CCM 883)

ÁREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

22. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del reconeixement de despesa extrajudicial de l´empresa Eurest Catalunya SL, corresponent al servei de menjador corresponent al curs 2017/2018.

23. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de diverses factures del servei de transport escolar obligatori i d’educació especial prestat durant el mes de juny de 2018 (CCM 898/2018).

24. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses del servei de menjador escolar, així com de la convalidació d’algunes factures del mateix servei.

25. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament del Servei de Transport Escolar No Obligatori (TENO) per al curs 2017/2018. (CCM 740)

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 310/18 de data 2 de juliol sobre l´aprovació de l´expedient de contractació per al servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme gestionats pel Consell Comarcal del Maresme. (CCM 729/2018)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 331/18 de data 17 de juliol sobre l´aprovació de la modificació del contracte de serveis de transport escolar als centres docents de la comarca del Maresme, Lot A . (CCM 560/2018)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 345/18 de data 31 de juliol sobre anul·lar la convocatòria de procediment obert per al servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme. (CCM 729/2018)

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 353/18 de data 9 d´agost sobre l´aprovació de la modificació del contracte administratiu pel servei d´assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves a 20 ajuntaments del Maresme,.(CCM576/2018)


ÁREA DE MEDI AMBIENT

30. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament del Servei Públic Comarcal d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Consell Comarcal del Maresme (CCM 899/2018)

31. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec a l´empresa concessionària SOREA SA, les actuacions de conservació i manteniment de les instal•lacions d´abastament d´aigua potable en Alta del Maresme Nord. Any 2017 (CCM 911-2018)

32. Aprovació, si s’escau, de l´adhesió a l´acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU.

33. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud d´atribució de fons a l´Agència Catalana de l’Aigua, per les obres d´emergència de reparació de l´emissari submarí de l´EDAR de l´Alt Maresme Nord, situat al terme municipal de Pineda de Mar.

34. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Cabrils per la prestació del servei de recollida i transport de residus municipals d´orgànica, fracció resta i fracció vegetal i aprovació del Conveni de delegació de competències.(CCM 878)

35. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 330/18 de data 17 de juliol sobre l´aprovació del text definitiu de la modificació del contracte de concessió administrativa per a la prestació del servei comarcal d´abastament d´aigua potable en alta a les poblacions del Maresme Nord. (CCM 796/2018)

36. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 335/18 de data 20 de juliol sobre l´aprovació de l´expedient de contractació de les obres de reparació de l´emissari submarí de l´EDAR de l´Alt Maresme Nord, situat al terme municipal de Pineda de Mar. (CCM 820/2018)

37. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 358/18 de data 13 d´agost sobre l´aprovació de la pròrroga del contracte subscrit amb l´empresa Rousaud Costas Duran SLP per a la prestació de l´assessorament jurídic extern del servei de sanejament de l´àrea de Medi Ambient. (CCM 754/2018)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

38. Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Serveis de transport adaptat.

39. Aprovació, si s’escau, de l´aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de les despeses de l´exercici 2017 de Benestar Social.

40. Aprovació, si s’escau, el contracte de cessió de comodat del fons documental de la Federació Catalana de Vela

41. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 315/18 de data 5 de juliol sobre l´aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en la contractació del servei de transport adaptat i/o assistit, adreçat a persones amb diversitat funcional de la comarca del Maresme(CCM 554/2018)

42. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 320/18 de data 6 de juliol sobre la sol·licitud de projectes d´interès de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d´igualtat, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 2018-2019. (CCM 767/2018)

43. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/18 de data 10 d´agost sobre l´aprovació de la modificació dels contractes del servei de transport adaptat, rutes TAI 10, 13, 14, 15, 17 i 19. (CCM 463/2018)

44. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 356/18 de data 10 d´agost sobre l´aprovació de l´adjudicació dels contractes pel servei de transport adaptat i/o assistit, adreçat a persones amb diversitat funcional de la comarca del Maresme. (CCM 554/2018)

45. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 361/18 de data 14 d´agost sobre l´autorització als professionals del SIAD, psicòloga i advocada, a fer servir els espais del SIAD i les sales d´atenció a les famílies del CCM i ús de la impresora. (CCM799/2018)

46. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 362/18 de data 24 d´agost sobre emetre Informe de l´Òrgan de Contractació i tramesa al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la documentació requerida pel que fa a l´adjudicació dels contractes dels Lots 9, 10 i 18 del Servei de transport adaptat i/o assistit (CCM 554/2018)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

47. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord de la pròrroga per l´any 2018 de l´acord retributiu per la contractació de persones en situació d´atur en el marc del programa Treball i Formació 2018, promogut pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.

48. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 349/18 de data 6 d´agost sobre l´aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció al Departament d´Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a la sol·licitud del projecte Catalunya Emprèn per l´any 2018. (CCM 845/2018)

49. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 351/18 de data 8 d´agost sobre l´aprovació de la sol·licitud de participació al Programa Cultura Emprenedora a l´Escola (CuEmE), Impulsat per la Diputació de Barcelona. (CCM 787/2018)

50. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 366/18 de data 6 de setembre sobre l´aprovació de la sol·licitud de subvenció per dur a terme el projecte de Contractació en Pràctiques de Joves Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (CCM 882)

51. Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa.(CCM 974)

PUNT D´URGÈNCIA NÚM. 1.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda al Conveni de delegació de competències per la prestació del servei en matèria de neteja de platges amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar, per l´any 2018.(CCM 913)

PUNT D´URGÈNCIA NÚM. 2.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament del Masnou per la prestació del servei de recollida de residus municipals de paper i cartró recollits porta a porta als grans productors i aprovació del Conveni de delegació de competències. (CCM 976).

52. Informes, precs i preguntes.