Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de març

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 30 de gener de 2018.

1.- Presa de possessió del Sr. Francesc Xavier Garcia Arrocha, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 92/18 de data 28 de febrer de 2018, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017.

3.- Despatx oficial.

4.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5.- Aprovació, si s’escau, del nomenament del representant del Consell Comarcal del Maresme al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

7.- Aprovació, si s’escau, del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Maresme.

8.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del servei de reprografia.

9.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits dels serveis de telefonia.

10.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits de serveis generals.

11.- Aprovació, si s’escau, de l’acord d’acceptació de la modificació de les condicions específiques de prestació del Servei ER-IdCAT i acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 21/18 de data 16 de gener sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 53/18 de data 2 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 56/18 de data 2 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 65/18 de data 8 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Susanna per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 85/18 de data 23 de febrer sobre l’aprovació de la renovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

18.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.

19.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

20.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 99/18 de data 2 de març sobre l’aprovació dels Convenis d’encàrrec de gestió amb diversos Ajuntaments de la comarca del Maresme, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

22.- Aprovació, si s’escau, d’una tarifa d’explotació per cadascun dels sistemes de sanejament en alta de la comarca del Maresme per l’exercici 2018.

23.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de preus dels convenis de delegació de competències subscrits amb els Ajuntaments de Palafolls, Arenys de Munt, Òrrius, i Sant Iscle de Vallalta, per a la prestació del servei de recollida selectiva de paper, envasos lleugers i vidre.

24.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Àgora Parc” al TM de Tordera.

25.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d’Arenys de Munt a l’EDAR d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.

26.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera.

27.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció del projecte constructiu “Col·lector interceptor de Canet de Mar – Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques Blanques al TM de Sant Pol de Mar”.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 38/18 de data 25 de gener sobre l’aprovació de la liquidació del segon semestre de 2017 del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

29.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

30.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

31.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per l’any 2018 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

32.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

33.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

34.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2018.

35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 45/18 de 31 de gener sobre l’aprovació de la modificació del Programa de caràcter temporal anomenat: “Programa de suport tècnic en l’atenció a la dependència als municipis de l’àrea bàsica social del Consell Comarcal del Maresme entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

36.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 52/18 de data 2 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’ Acollida de Vilassar, per a l’any 2018.

37.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 66/18 de data 8 de febrer sobre l’aprovació de l’addenda segona al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació del suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència per l’any 2018.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

38.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà per portar a terme el Programa Consolida’t 2018, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la re-invenció del treball autònom.

39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 91/18 de data 27 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost modificada per l’ordre TSF/212/2016.

40.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 106/18 de 6 de març sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte “Pla d’acció integral de millora dels polígons d’activitat econòmica de ponent de Mataró”.

41.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 107/18 de 6 de març sobre l’aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”.

42.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 108/18 de 6 de març sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte “Pla d’acció pel polígon d’Activitats Econòmiques Palafolls Nord”.

43.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. José Maria Cano Navarro.

44.- Informes, precs i preguntes.