Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 26 d’octubre

A les 7:00h

ORDRE DEL DIA


1. Ratificació, si s’escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Ple, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF, en no haver estat  possible la seva convocatòria amb l’antelació de 4 dies hàbils prevista a l’article 11 del ROC.


2.  Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.