Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 17 de juliol a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 22 de maig de 2018.

1. Despatx oficial.

2. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3. Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió al serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions (EXP.2017.06) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ( ACM). (CCM 724)

4. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la compartició de l’ús d’infraestructurse de telecomunicacions (CCM 414/2018)

5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 224/18 de data 24 de maig sobre l’aprovació de concórrer a la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (CCM 561-2018).


ÁREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

6. Aprovació, si s’escau, de diverses factures extrajudicials del servei de menjador escolar pels serveis realitzats durant el novembre i desembre 2017 (exp. 716/2018). 

7. Aprovació, si s’escau, de diverses factures de menjador escolar i acollida, realitzats al novembre de 2017 i gener i maig de 2018 (CCM 734).

8. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses despeses en matèria del servei de menjador (CCM 633) 

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 211/18 de data 10 de maig sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores i els seus annexos de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2018/2019 (CCM 453-2018)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 213/18 de data 15 de maig sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’un jove voluntari del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus + (CCM 468-2018).

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 255/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb  l’Ajuntament de Palafolls per al finançament del transport escolar no obligatori amb alumnes usuaris del servei. (CCM 499)

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 262/18 de data 12 de juny sobre sol·licitar al Departament d’Ensenyament , la modificació de l’Annex al Conveni relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. (CCM 664)

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 264/18 de data 12 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +. (CCM 668)

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 266/18 de data 12 de juny sobre sol·licitar al Instituto de la Juventud (INJUVE), la sol·licitud d’alta i baixa a usuaris generadors del programa SIJ+ Garantia Juvenil. (CCM 656)

ÁREA DE MEDI AMBIENT

15. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en materia de medi ambient. (CCM 637)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 270/18 de data 13 de juny sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de les despeses de l’exercici 2017. (CCM 532)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 289/18 de data 26 de juny sobre desestimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que acordava impugnar l’acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de data 20 de març de 2018, d’aprovació de revisió de preus del conveni de delegació de competències en materia de recollida de residus. (CCM 720)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

18. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de les despeses del Servei de transport adaptat. (CCM 717)

19. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de diverses factures del servei de Transport Adaptat  (CCM 718/2018)

20. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga i l’addenda econòmica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la delegació de comptències municipals en materia de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependencia) per l’any 2018. (CCM 510)

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/18 de data 24 de maig sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectats en el dispositiu tercer de l’acord  de la sessió plenària ordinària de data 22 de maig de 2018 relatiu a l’aprovació de la convalidació de les despeses del Servei de Transport Adaptat (CCM 389-2018).

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 252/18 de data 8 de juny  sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública (CCM 553-2018).

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 253/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per el suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública. (CCM 518)

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 254/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació de la Convocatòria reguladora per a la concessió de subvencions pels ajuntaments de l’Àrea Bàsica comarcal del Consell Comarcal del Maresme per presentar-se al projecte “Accés urgent i temporal a places residencials per a persones grans. (CCM 508)

25. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 256/18 de data 8 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència per l’any 2018. (CCM 459)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

26. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 200/18 de data 2 de maig sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració normalitzat i el seu Annex proposats pel SOC i les entitats contractants per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del programa “Fem ocupació per a joves” (CCM 390-2018)

27. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 222/18 de data 23 de maig sobre l’aprovació del Conveni de participació al projecte d’especialització i competitivitat territorial de Mataró Maresme, dins el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 de l’Ajuntament de Mataró (CCM 552-2018).

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 243/18 de data 1 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració de les accions formatives vinculades al programa Treball i Formació TSF2162/2017 amb l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (CCM 369-2018).

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 244/18 de data 1 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació del servei d’assistència tècnica d’atenció a emprenedors i empreses del municipi (CCM 509-2018).

30. Moció presentada pel Grup Comarcal Candidatura d’Unitat Popular per la suspensió i moratòria del “Informe técnico de estrategia de actuación en el Maresme” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de l’Estat Espanyol. 

31. Prendre coneixement, si s’escau, de la renuncia  al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Mónica Palacín París.  

32. Informes, precs i preguntes.