Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de novembre

A les 19:00h

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de novembre de 2018, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 2 d´octubre de 2018.


2. Presa de possessió del Sr. Eduard Garcia Gebani, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.


3. Despatx oficial.


4. Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ


5. Aprovació, si s´escau, de l´actualització del complement específic i retribucions del personal de la corporació, resultant de la Llei de Pressupostos General de l´Estat per al 2018 (CCM 1172)


6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 5 reguladora del preu públic per la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a l’assistència técnica i formativa. (970/2018)

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 6, reguladora del Preu públic comarcal d´acollida d´animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme. (969/2018)


8. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Nomarlització Lingüística.


9. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la modicació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.


10. Aprovació, si s’escau, del Conveni amb diversos ajuntaments per l’encàrrec d’un anàlisi de l’estudi dels documents del “Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme” presentats pel Departament de Territori i sostenibilitat. (CCM 1140)


11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/18 de data 13 de setembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrils per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (ABSIS 919)


12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 379/18 de data 24 de setembre sobre autoritzar al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a procedir a la petició de subvenció del programa de AODL del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC). (ABSIS 973)


13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 393/18 de data 26 de setembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (ABSIS 608)


14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 394/18 de data 27 de setembre sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Dalt per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. (ABSIS 981)


15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 402/18 de data 9 d´octubre sobre el nomenament dels membres de la comissió mixta de caràcter tècnic prevista al Conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la compartir de l´ús d´infraestructures de telecomunicacions. (ABSIS 414)


16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 422/18 de data 23 d´octubre de 2018 referent a l´aprovació del Protocol d´intervenció contra l´assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere del Consell Comarcal del Maresme. (ABSIS 1075)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 423/18 de data 23 d´octubre de 2018 referent a l´aprovació del Protocol orgànic del Pla intern d´igualtat de gènere del Consell Comarcal del Maresme. (ABSIS 1075)


ÁREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT


18. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació del Conveni de col.laboració amb el Departament d’Ensenyament relatiu a la delegació de competències de la gestió del servei escolar de transport i del servei de menjador. (CCM 1120)


19. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la durada del Programa de “Suport als ajuntaments per a la revisió dels equipaments juvenils des de la perspectiva intercultural” fins a desembre de 2020, en el marc de les accions del Pla d´actuació comarcal en joventut. (CCM 1165)


20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 397/18 de data 8 d´octubre sobre l´aprovació del Conveni entre l´entitat Mladinski Center Krsko d´Eslovènia per l´enviament d´una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme. (ABSIS 988)


ÀREA DE MEDI AMBIENT


21. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Dosrius i Ecoembalajes España, S.A. per potenciar la recollida selectiva d’envasos. (CCM 852)


22. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de regulació de l´execució i el finançament de les obres incloses en el projecte constructiu de reconstrucció del col·lector i reparació d´erosions puntuals a la llera del Torrent Roldós. (CCM 500)


23. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en materia de recollida i transport de residus i de l’aprovació del Conveni de delegació de competències. (1160/2018)


ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA


24. Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relaties al Servei de Transport Adaptat (CCM 860/2018, 875/2018, 989/2018 i 1028/2018 )

25. Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses extrajudicials relatives al Servei de Transport Adaptat (CCM 717/2018)


26. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Associació Ecoserveis per a impulsar el Projecte Europeu Assist, per realitzar una prova pilot en el marc del Servei d’Atenció Domiciliària. (CCM 1142)


27. Aprovació, si s’escau, de la prórroga del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del Programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella. (CCM 1098)


ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA


28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 440/18 de data 29 d´octubre de 2018 referent a l´aprovació de l´Adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Projecte “Coop Maresme – Ateneu Cooperatiu del Maresme”. (CCM 1121)


29. Informes, precs i preguntes.